Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Noteikumi un pamācības dievlūdzēju godbijīgai uzvedībai Svētajā Baznīcā

 

Pareizticīgie kristieši, brāļi un māsas!

Svētais dievnams ir vienīgā vieta uz mūsu grēcīgās zemes, kur mēs varam paslēpties no dzīves vētrām un sliktiem laikiem, no sadzīviskās morāles netīrības. Dievnams ir līdzīgs debesīm uz zemes, dievnamā ar mums "neredzami debesu spēki kalpo." Atcerieties un ziniet: Svētā Baznīca ir Dieva Mājoklis, kurā Pats Kungs neredzami mājo, un tāpēc mūsu uzvedībai dievnamā jāatbilst tā svētumam un diženumam.

1. Ieej Svētajā Dievnamā ar garīgu prieku. Atceries, ka Pats Pestītājs apsolīja tevi mierināt bēdās: "Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt." (Mt. 11, 28).

2. Ieej Svētajā dievnamā ar pazemību un lēnprātību, lai no Dievnama izietu attaisnots, kā pazemīgais muitnieks Evaņģēlijā.

3. Ieejot Baznīcā un skatoties uz svētbildēm, domā par to, ka Pats Kungs un visi svētie skatās uz tevi, esi šajā laikā īpaši godbijīgs un, lai tevī mīt Dieva bijība.

4. Ieejot Sv. dievnamā darba dienās - trīs reizes meties zemē uz ceļiem, bet svētku reizēs - trīs reizes paklanies līdz jostas vietai, lūdzoties: "Dievs, attīri mani grēcinieku un apžēlo mani", "Dievs, esi žēlsirdīgs man grēciniekam", "Vissvētā Dievmāte, lūdz Dievu par mani grēcinieku", "visi svētie, lūdziet Dievu par mani grēcinieku."

5. Kad dievnamā ej uz savu vietu, to dari klusi, mierīgi un neuzkrītoši, bet ejot garām Svētajiem vārtiem (altārim), apstājies uz brīdi un godbijīgi paklanies un pārkrusties.

6. Nākdams uz Sv. dievnamu, vienmēr nāc uz dievkalpojuma sākumu. Ja, nu gadījumā, īpaši svarīgu iemeslu dēļ esi nokavējies, esi uzmanīgs, lai netraucētu citu lūgšanai, kuri atnākuši agrāk; ja ienāksi dievnamā brīdī, kad lasa Evaņģēliju vai Sešpsalmu vai liturģijā Euharistijas kanona laikā, kad notiek Svēto Dāvanu pārtapšana - apstājies pie ieejas durvīm un tikai pēc šo svarīgo dievkalpojuma daļu pabeigšanas, klusi ej uz savu ierasto vietu.

7. Kad baznīcā ieņemsi savu vietu un blakus tev tuvu stāvēs citi - klusējot paklanies sasveicinoties ar viņiem, bet nekad, pat īpaši ar tuviem cilvēkiem, nesveicinies spiežot roku, un ne par ko nejautā, esi dievnamā neuzkrītošs.

8. Baznīcā jāstāv kājās, nevis jāsēž, un tikai veselības dēļ vai galējas pārpūles gadījumā, atļauts apsēsties un atpūsties. Atrodoties baznīcā, neesi ziņkārīgs un neaplūko apkārtējos, bet lūdzies no visas sirds; ieklausies dievkalpojuma kārtībā un saturā.

9. Atnākot uz dievnamu ar bērniem, seko, lai viņi uzvestos pienācīgi un netrokšņotu, iemāci viņiem saprast un zināt, kā jāuzvedas baznīcā, iemāci viņiem lūgties; ja bērniem nepieciešams iziet no baznīcas, pasaki viņiem, lai pārkrustās un klusi iziet, vai pats (pati) viņus izved.

10. Ja mazs bērns baznīcā sāk raudāt, tūlīt pat izved vai iznes viņu no dievnama, lai netraucētu citu lūgšanai.

11. Nekad neatļauj bērnam ēst baznīcā, izņemot svētīto maizi, ko izdala priesteris.

12. Sv. Dievnamā lūdzies kā pats Dievkalpojuma dalībnieks, nevis tikai kā klātesošais, lai lūgšanas un dziedājumi, kas tiek lasīti un dziedāti, nāktu no tavas sirds; uzmanīgi seko Sv. kalpošanai, lai lūgtos kopā ar visiem un tieši par to, par ko lūdzas visa Svētā Baznīca. Apzīmē sevi ar krusta zīmi un veic paklanīšanos vienlaicīgi ar svētkalpotājiem un visiem dievlūdzējiem. Darba dienās meties zemē uz ceļiem, bet svētdienās un Kunga Svētku dienās - paklanies tikai līdz jostas vietai, pieskaroties ar roku pie grīdas: šajās dienās mešanās zemē uz ceļiem pilnībā tiek atcelta.

13. Esot dievnamā, nenosodi un neapsmej svētkalpotāju vai klātesošo netīšas kļūdas: noderīgāk un labāk ir iedziļināties savās kļūdās un trūkumos un uzcītīgi lūgt Kungu par savu grēku piedošanu.

14. Ejot uz baznīcu, jau mājās sagatavo naudu svecēm, prosforām un baznīcas ziedojumiem, nav ērti mainīt naudu, pērkot sveces, jo tas traucē kā dievkalpojumam, tā arī dievlūdzējiem un svētkalpotājiem.

15. Pirms dievkalpojuma beigām, nekad, bez jebkādas īpašas vajadzības, neej prom no baznīcas, jo tā ir necieņa pret Baznīcas svētumu un grēks Dieva priekšā. Gadījumā, ja tas ar tevi notiks (agrāk jāaiziet), tad pasaki par to priesterim grēksūdzē.

16. Pie Svētā Vakarēdiena pieej pazemīgi un godbijīgi, ar sakrustotām rokām uz krūtīm; ar ticību un mīlestību pieņem Svētos Dieva Noslēpumus, nekrustoties noskūpsti Kausu, lai nejauši To nepagrūstu un pienācīgi aizej uz savu vietu, bet neej prom no baznīcas, nenoklausoties pateicības lūgšanas Dievam Kungam pēc Vakarēdiena saņemšanas.

17. Pēc mūsu vecām ieražām, vīriešiem jāstāv dievnama labajā pusē, bet sievietēm - kreisajā. Eju no galvenām durvīm uz Ķēniņa vārtiem neviens nedrīkst aizņemt.

18. Sievietēm jāieiet dievnamā pieklājīgi un neuzkrītoši ģērbtām un apklātu galvu. Nav pieļaujams piedalīties Svētajos Noslēpumos un skūpstīt svētumus ar krāsotām lūpām.

 

Kā gatavoties Svētajam Vakarēdienam.

Sagatavošanās Sv. Vakarēdienam - gavēšana.

Svētā Vakarēdiena Noslēpumam nepieciešams sevi sagatavot ar gavēšanu, tas ir: lūgšanu, gavēni, kristīgi pazemīgu noskaņojumu, uzvedību un grēksūdzi.

 

Mājas un baznīcas lūgšana.

Tam, kurš vēlas cienīgi pieņemt Svētos Kristus Noslēpumus, ir visādā ziņā nedēļas laikā ar lūgšanām sevi tam jāsagatavo: vairāk un cītīgāk jālūdzas rītos un vakaros, un pēc iespējas, katru dienu nedēļas garumā apmeklēt rīta un vakara baznīcas dievkalpojumus. Ja kalpošana (dienests) vai darbs traucē regulāru visu dievkalpojumu apmeklēšanu, tad nepieciešams apmeklēt tik daudz, cik apstākļi to atļauj, un noteikti būt uz vakara dievkalpojumu pirms Svētā Vakarēdiena saņemšanas dienas.

 

Gavēnis.

Gavēnis savienojas ar lūgšanu, tas ir, atturēšanos gavēņa laikā no neatļautā ēdiena - gaļas, piena, sviesta, olām - vispār mērenību uzturā: nepieciešams mazāk ēst un dzert nekā parasti.

 

Noskaņojums un uzvedība.

Tam, kurš gatavojas ņemt dalību Svētajā Vakarēdienā, ļoti nopietni jāiedziļinās savā grēcīgumā, niecīgumā un nederīgumā Dieva priekšā; jāizlīgst ar visiem un jāsargā sevi no dusmu un aizkaitinājuma jūtām, jāatturas no nosodīšanas un visādām nederīgām domām un runām, jāatsakās apmeklēt izpriecu vietas un mājas, kas būtu par iemeslu krišanai grēkā. Jāpārdomā par Kristus Miesas un Asins Noslēpuma diženumu, pavadot laiku, cik tas iespējams, vienatnē, lasot Svētos Rakstus un garīga satura grāmatas.

 

Grēksūdze.

Tam, kurš vēlas piedalīties Svētajā Vakarēdienā, vislabāk, dienu iepriekš - pirms vai pēc vakara dievkalpojuma, jāizsūdz grēki - patiesi jānožēlo savi pārkāpumi priesterim, vaļsirdīgi jāatklāj sava dvēsele, neslēpjot nevienu pastrādāto grēku. Pirms grēksūdzes nepieciešams noteikti izlīgt kā ar pāridarītājiem, tā arī ar apbēdinātajiem, pazemīgi izlūgties visiem piedošanu. Piedošana parasti jāizlūdzas šādā formā: "Piedod, man grēciniekam (ei), ka sagrēkoju tavā priekšā", uz ko pieņemts atbildēt: "Dievs tev piedos, piedod arī man, grēciniekam (ei)." Grēksūdzes laikā labāk negaidīt no priestera jautājumus, bet izstāstīt visu pašam - kas nospiež dvēseli, nekur sevi neattaisnot un nelikt vainu uz citiem.

Pareizāk izsūdzēt grēkus iepriekšējā vakarā, lai visu rītu veltītu lūgšanām gatavojoties dalībai Svētajā Vakarēdienā. Sliktākajā gadījumā, drīkst izsūdzēt grēkus arī no rīta, bet katrā ziņā pirms Dievišķās Liturģijas, bet nekādā ziņā tās laikā. Nākt uz grēksūdzi, kad liturģija jau sākusies, tā ir galēja nolaidība pret lielo Noslēpumu.

Tam, kas izsūdzējis grēkus, nepieciešams pieņemt stigru lēmumu neatkārtot tos no jauna. Bez grēksūdzes neviens nedrīkst tikt pielaists pie Svētā Vakarēdiena, izņemot nāves apdraudējuma gadījumā.

Ir labs paradums - iepriekšējā vakarā pēc grēksūdzes un līdz Svētajam Vakarēdienam neēst, nedzert un nekādā gadījumā neatļauties smēķēt. Jebkurā gadījumā aizliegts to darīt pēc pusnakts. Pieradināt atturēties no ēdiena un dzēriena pirms Svētā Vakarēdiena, nepieciešams arī bērnus, no agras bērnības.

 

Pirms dalības Svētajā Vakarēdienā un Svētā Vakarēdiena ieņemšanas brīdī

Vēl pirms Ķēniņa vārtu atvēršanas, un Svēto Dāvanu iznešanas, vislabāk pēc dziedājuma "Mūsu tēvs", ir jāsāk tuvoties altāra kāpnēm un gaidīt Svēto Dāvanu iznešanu pie uzsaukuma: "Dieva bijībā un ticībā pienāciet." Turklāt, nepieciešams palaist pa priekšu, pirms pieaugušajiem, bērnus, kuri piedalās Vakarēdienā. Pieejot pie Kausa, jau laikus attālākā vietā nometies ceļos un paklanies, bet svētdienās un Kunga svētku dienās - paklanies līdz jostas vietai, pieskaroties ar roku pie grīdas un saliec rokas krusteniski uz krūtīm. Pirms Svētā Kausa nekādā gadījumā nedrīkst krustīties, lai nejauši nepagrūstu To, skaidri jāizsaka savs kristīgais vārds, plati jāatvērt mute un godbijīgi, ar pilnu lielā Noslēpuma svētuma apziņu jāpieņemt Kristus Miesa un Asinis.

 

Pēc Svētā Vakarēdiena ieņemšanas

Pieņemot Svētos Noslēpumus, nekrustās, noskūpsta Kausa maliņu. Tad ar sirds siltumu noej malā pie galdiņa, lai uzdzertu un apēstu daļiņu no antidora.

Līdz Dievkalpojuma beigām no baznīcas neizej, bet noteikti noklausies pateicības lūgšanas.

Svētā Vakarēdiena Pieņemšanas dienā: nespļaudīties, neēst pārāk daudz, neapreibināties ar alkoholiskiem dzērieniem, un vispār uzvesties godbijīgi un godprātīgi, lai "cienīgi turētu sevī pieņemto Kristu".

Viss augstāknorādītais ir obligāti jāievēro arī bērniem, sākot no septiņu gadu vecuma, kad bērni pirmo reizi iet uz grēksūdzi.

 

***

Lai pienācīgi, ar lūgšanām sagatavotos Svētajam Vakarēdienam, eksistē īpašs "Nolikums dalībai Svētajā Vakarēdienā", kurš ietverts pilnīgākās lūgšanu grāmatās. Tas sastāv no trīs kanonu lasīšanas iepriekšējā vakarā: Vismīļajam Jēzum, Vissvētai Dievmātei un Sargeņģelim un vakara lūgšanām. Bet no rīta - rīta lūgšanām, Svētā Vakarēdiena kanona un īpašām lūgšanām pirms dalības Svētajā Vakarēdienā.