Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Lūgšana Viļņas svētajiem mocekļiem Antonijam, Jānim un Eustātijam

 

Kondaks.

Tēvu maldus atstājuši svētie, nonākuši pie Kristus, no visas sirds turējušies līdz nāvei. Ar to arī patiesi uzvaras godību guvušie, bez mitas mūsu Valdnieku par visiem mums lūdzot.

Lūgšana.

Svētie mocekļi Antonij, Jāni un Eustātij! Jūs, kas no debesu pils raugāties uz jūsu palīdzību lūdzošajiem, nenoraidiet mūsu lūgumus, bet kā mūsu mūžīgie labdari un aizgādņi lūdziet Kristu Dievu, lai Viņš, cilvēkumīlētājs un žēlastības pilnais, pasargā mūs no visa ļauna: no gļēvulības, no plūdiem, no uguns, no zobena, no sveštautiešu iebrukuma un brāļu kara. Un lai mūs, grēciniekus, nesoda pēc mūsu patvaļības, un lai Visudāsnā Dieva dāvātais labums pie mums nevērstos par ļaunu, bet lai tas būtu Viņa svētajam vārdam par godu un jūsu stiprās aizstāvības cildināšanai. Lai Kungs pēc jūsu lūgšanām dāvā mieru mūsu domām un atturību no pazudinošām kaislībām un visiem citiem netikumiem; un lai visā pasaulē stiprina Savu vienīgo, svēto un biedroto Apustulisko Baznīcu, ko ir iemantojis ar Savām šķīstajām Asinīm. Svētie mocekļi, lūdziet, lai Kristus Dievs svētī mūsu valsts vadītājus un visu valsti, lai Savā Svētajā Pareizticīgajā Baznīcā stiprina taisnās ticības un dievbijības dzīvo garu: lai visi tās locekļi ir brīvi no pārgudrības un māņticības; lai tie pielūdz Viņu garā un patiesībā un jo uzcītīgi gādā par Viņa baušļu pildīšanu; lai mēs visi mierā un dievbijībā dzīvotu šai laikā un sasniegtu svētlaimīgu mūžīgo dzīvi debesīs mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastībā, jo Viņam pienākas vara, slava un gods kopā ar Tēvu un Svēto Garu tagad, vienmēr un mūžīgi. Āmen.