Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Vakara lūgšanas

 

    Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

    Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs.

    Kungs Jēzus Kristus, Dieva Dēls, Savas Visšķīstās Mātes un visu svēto lūgšanu dēļ, apžēlojies par mums. Āmen.

    Slava Tev, mūsu Dievs, slava Tev.

    Debesu Ķēniņ, Iepriecinātājs, Patiesības Gars, kas visur esi un visu piepildi, Tu visa Laba Saturētājs, un dzīvības Devējs! Nāc un mājo mūsos un šķīsti mūs no visas nešķīstības, un atpestī, Žēlīgais, mūsu dvēseles.

    Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums! ( 3 reizes).

    Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.

    Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums; Kungs, šķīstī mūs no grēkiem; Valdītājs, piedod mūsu noziegumus; Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tavas žēlastības labad.

    Kungs, apžēlojies. (3 reizes.)

    Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.

    Mūsu Tēvs Debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu  dienišķu maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā,  bet atpestī mūs no ļauna.

 

Tropāri

    Apžēlojies par mums, ak Kungs, apžēlojies par mums, jo mēs, grēcinieki, nekādas aizbildināšanās nezinādami, šo lūgšanu Tev kā Valdītājam atnesam: apžēlojies par mums.

    Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

    Kungs! Apžēlojies par mums, jo mēs uz Tevi paļaujamies, nedusmojies uz mums bargi, nedz piemini mūsu nelikumības, bet arī tagad uzlūko mūs kā sirdsžēlīgs, un izglāb mūs no mūsu ienaidniekiem: jo Tu esi mūsu Dievs un mēs esam Tavi ļaudis, visi Tavu roku darbs un Tavu vārdu piesaucam.

    Tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.

    Sirdsžēlastības durvis atveri mums, Augstiteicamā Dievadzemdētāja, lai mēs, uz Tevi cerēdami, neietu bojā, bet Tevis dēļ taptu izglābti no bēdām, jo Tu esi kristīgu ļaužu Glābēja.

    Kungs, apžēlojies. (12 reizes.)

 

1. lūgšana – svētā Makārija Lielā,

Dievam Tēvam

    Mūžīgais Dievs un visas radības Ķēniņ, Tu esi mani cienīgu darījis piedzīvot šo stundu, piedod man, ko šinī dienā esmu grēkojis darbos, vārdos un domās, un šķīstī, Kungs, manu pazemīgu dvēseli no visas miesas un gara apgānīšanas, un dod man, Kungs, lai šinī naktī miegs pārietu mierā, lai es, uzcēlies no savas pazemīgas guļas vietas, darītu pēc Tava vissvētā vārda visas manas dzīvības dienās, un uzvarētu miesīgos un garīgos ienaidniekus, kas pret mani karo. Un izglāb mani, Kungs, no nelietīgām domām un ļaunām iekārošanām, kas mani sagāna. Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods, Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam.

 

2. lūgšana – svētā Antioha,

mūsu Kungam Jēzum Kristum

    Visuvaldītājs, Tēva Vārds, Jēzus Kristus, Tu, pats pilnīgs būdams, Savā lielajā sirdsžēlastībā nekad nešķiries no manis, Sava kalpa, bet allaž mīti manī. Jēzu, Tavu avju labais Gans, nenodod mani čūskas viltībai un nepaļauj mani sātana varai, jo manī ir iznīcības sēkla. Tad nu, Kungs, pielūdzams Dievs, Svētais Ķēniņ, Jēzus Kristus, pasargi mani gulošu ar neiznīcīgu Gaismu, ar Savu Svēto Garu, ar ko Tu esi iesvētījis Savus mācekļus. Dod, ak Kungs, arī man Savam necienīgam kalpam Savu pestīšanu manā guļas vietā, apgaismo manu prātu ar Sava Evaņģēlija svētu atzīšanas gaišumu, manu dvēseli ar Sava Krusta mīlestību, manu  sirdi  ar  Sava  vārda  šķīstību,  manu miesu pasargi ar  Savām bezvainīgām ciešanām, manas domas ar Savu pazemību, un uzcel mani pienācīgā laikā Tavu vārdu pagodināt. Jo Tu esi augsti godājams līdz ar Tavu Bez Iesākuma esošo Tēvu un ar Vissvēto Garu mūžīgi. Āmen.

 

3. lūgšana – Vissvētajam Garam

    Kungs, Debesu Ķēniņ, Iepriecinātājs, patiesības Gars! Esi sirdsžēlīgs un apžēlojies par mani, Savu grēcīgo kalpu, un atlaid man necienīgam un piedod visu, ko pret Tevi šodien esmu grēkojis kā cilvēks, labāk sakot, ne kā cilvēks, bet vēl sliktāk nekā lops: manus tīšus un netīšus, zināmus un nezināmus grēkus, jaunības, ļauna ieraduma, iekarsīguma, grūtsirdības dēļ padarītus; ja esmu pie Tava vārda velti zvērējis vai to savā prātā zaimojis, vai kam esmu pārmetis, vai kādu savās dusmās apmelojis, vai esmu apbēdinājis, vai dusmojies, vai esmu melojis, vai nelaikā gulējis, vai nabags pie manis ir nācis, un es viņu esmu atstūmis; vai savu tuvāku esmu saskumdinājis, vai citus ienaidā savedis, vai kādu “tiesājis”; vai esmu uzpūties, lepojies un dusmojies, vai Dieva lūgšanas laikā esmu savu prātu vērsis uz pasaules nelietībām, vai ko nešķīstu iedomājis; vai esmu pārēdies, vai pārdzēries; vai esmu neprātīgi smējies, vai ļaunu domājis; vai svešu skaistumu esmu uzskatījis un no tā sirdīs esmu iedzelts; vai esmu runājis par nepieklājīgām lietām, vai par sava tuvākā noziegumu smējies, kad manis paša grēku ir neskaitāms pulks; vai par Dieva lūgšanu neesmu rūpējies; vai kādu citu ļaunu esmu darījis, ko neatminos; jo visu šo un vēl vairāk par to esmu darījis. Apžēlojies, mans Radītāj un Valdītāj, par mani, Savu izmisušo un necienīgo kalpu, un pamet, atlaid un piedod man, kā Žēlīgs un Cilvēkumīļotājs, lai es, pazudis, grēcīgs un nabags, varētu mierīgi apgulties, aizmigt un dusēt, un pielūgt, un dziesmas teikt un pagodināt Tavu augstigodājamu vārdu, līdz ar Tēvu un Viņa Vienpiedzimušo Dēlu tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.   

 

 

4. lūgšana – svētā Makārija Lielā

    Visu labumu devējs, Nemirstīgais Ķēniņ, žēlīgais un cilvēkumīlošais Kungs! Ko lai es T ev dodu un ko Tev lai maksāju, ka man, kas esmu kūtrs Tev pa prātam kalpot, un neesmu neko labu padarījis, Tu esi ļāvis piedzīvot šīs pagājušās dienas vakaru, gādādams par manas dvēseles atgriešanos un pestīšanu. Esi žēlīgs man – grēcīgam un katra laba darba tukšiniekam; uzcel manu pakritušo dvēseli, sagānītu pārlieku lieliem grēkiem; atraisi manu prātu no ļaunām pasaulīgām domām: piedod, vienīgais Bezgrēcīgais, manus grēkus, kuriem esmu pret Tevi noziedzies šinī dienā, apzināti un neapzināti, vārdiem, darbiem un domām, un visām savām jūtām un sajūtām. Sargā mani Tu Pats Savā Dievišķīgā varā, neizteicamā cilvēkumīlestībā un spēkā no katras naidīgas uzmākšanās. Šķīstī, ak Dievs, šķīstī manu grēku pulku; Kungs, esi žēlīgs, izglāb mani no ļaunā tīkliem un atpestī manu kaislo dvēseli, un pārklāj mani ar Sava vaiga gaišumu, kad nāksi godībā, un dari, lai es tagad varētu aizmigt bez sodības un murgiem, glabā Sava kalpa prātu nesamulsušu, un dzen projām no manis visu sātana darbošanos, un apskaidro manas garīgās sirdsacis, lai es neaizmigtu nāvē, sūti man miera Eņģeli, manas dvēseles un miesas sargu un mācītāju, lai viņš mani  glābj no maniem ienaidniekiem, lai es, uzcēlies no savas gultas, varētu Tev veltīt pateicības lūgsnas. Tiešām, ak Kungs, paklausi mani, Savu kalpu, grēcīgu un bez labas gribas un sirdsapziņas; dod man, kad uzcelšos, mācīties Tavus vārdus, un dari, lai Tavi eņģeļi no manis tālu aizdzītu ļaunu izmisumu, lai es varētu slavēt Tavu svēto vārdu un pagodināt un teikt Visšķīsto Dievadzemdētāju Mariju, Ko esi devis mums grēcīgiem par aizstāvi, un pieņem Viņas lūgšanas par mums, jo es zinu, ka Viņa dara līdzīgi Tavai cilvēkumīlestībai un nemitējas lūgt. Ar Viņas aizstāvību un Cienījamā Krusta zīmi un visu Tavu svēto labad pasargā, Jēzus Kristus, mūsu Dievs, manu nabaga dvēseli: jo Tu esi Svēts un augstiteicams mūžīgi. Āmen.

 

5. lūgšana

  Kungs, mūsu Dievs, piedod man, kā Labs un Cilvēkumīļotājs, ko šinī dienā esmu grēkojis vārdos, darbos un domās, dod man mierīgu un klusu miegu; sūti Savu Sargeņģeli, kas mani sedz un glābj no visāda ļaunuma: jo Tu esi mūsu dvēseļu un miesu sargs, un mēs Tev godu dodam, Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.

 

6. lūgšana

    Kungs, mūsu Dievs! Tev mēs esam ticējuši un Tavu vārdu piesaukuši mīļāk par jebkuru citu vārdu: dod mums, gulēt ejošiem, dvēseles un miesas dusu, pasargā mūs no visādiem murgiem un nešķīstām kārībām; apklusini iekārošanu vētras; nodzēs miesas dumpīgās kaislības, dod mums šķīsti nodzīvot vārdos un darbos, lai, uzņemdami tiklu dzīvošanu, mēs nepazaudētu  Tavus apsolītos labumus, jo Tu esi slavēts mūžīgi. Āmen.

 

7. lūgšana – svētā Jāņa Zeltamutes

    Kungs, neaizliedz man Savus debess labumus. Kungs, atpestī mani no mūžīgām mokām. Kungs, piedod man, ko esmu grēkojis prātā vai domās, vārdiem vai darbiem. Kungs, izglāb mani no visādas nesaprašanas, un aizmiršanās, un bailības, un akmenscietas nejūtības, Kungs, izglāb mani no visādas kārdināšanas. Kungs, apgaismo manu sirdi, kas aptumšota ļaunā iekārē. Kungs, es, kā cilvēks, esmu grēkojis,  bet Tu, kā žēlīgais Dievs, redzēdams manas dvēseles vājību, apžēlojies par mani. Kungs, nosūti man palīgā Savu žēlastību, lai varu Tavu Svētu vārdu pagodināt. Kungs Jēzus Kristus, ieraksti mani, Savu kalpu, dzīvības grāmatā un dāvini man labu nāves stundu. Kungs, mans Dievs, lai gan es neko neesmu darījis, kas labs Tavās acīs, tomēr Savā žēlastībā dod man labu dzīvošanu uzsākt. Kungs, slacini manu sirdi ar Savas žēlastības rasu. Debess un zemes Kungs, piemini mani, Savu grēcīgu, apgānītu un nešķīstu kalpu, Savā valstībā. Āmen.

 

    Kungs, pieņem mani, kad es grēkus nožēloju. Kungs, neatstāj mani. Kungs, neieved mani kārdināšanā. Kungs, dod man labas domas. Kungs, dod man asaras un nāves piemiņu, un satriektu sirdi. Kungs, dod, lai tiektos savus grēkus sūdzēt. Kungs, dod man pacietību, labprātību un lēnprātību. Kungs, iedēsti manī visa labuma sakni, manā sirdī – Tavu bijāšanu. Kungs, dari mani cienīgu Tevi mīlēt no visas manas dvēseles un prāta un visās lietās darīt pēc Tavas gribas. Kungs, pasargi mani no dažiem cilvēkiem, no velniem un kārībām, un no visām citām nederīgām lietām. Kungs, Tu zini, ka Tu to dari, ko Pats gribi, lai notiek Tavs prāts arī manī, grēciniekā, jo Tu esi slavēts mūžīgi. Āmen.

 

8. lūgšana – mūsu Kungam Jēzum Kristum

     Kungs Jēzus Kristus, mūsu Dievs! Savas augsticienījamās Mātes labad un Savu bezmiesīgo Eņģeļu, Sava pravieša, Priekšteča un Kristītāja, Dieva apgaismoto apustuļu, slavējamo un spožo uzvarētāju mocekļu, taisno dievanesēju tēvu un visu svēto lūgšanu dēļ, izglāb mani no tagadējās velnu uzmākšanās. Patiesi, mans Kungs un Radītājs, Kas negribi grēcinieka nāvi, bet lai tas atgriežas un dzīvo, dod, lai arī es, nabags un necienīgais, atgrieztos; izrauj mani no briesmīgās čūskas rīkles, kas atpletusies mani aprīt un dzīvu ieraut ellē. Patiesi, mans Kungs, mans Iepriecinātājs, kas manis, nabaga, dēļ apvilki nīcīgo miesu! Izved mani no posta un iepriecini manu nabaga dvēseli; iedēsti manā sirdī dziņu sargāt Tavus likumus un atstāt ļaunus darbus, lai es iemantotu Tavu svētīgo dzīvošanu; jo uz Tevi, Kungs, es esmu cerējis, atpestī mani!

 

9. lūgšana

    Visšķīstā un Augstiteicamā Dievadzemdētāja Marija, Tu Labā Ķēniņa labā Māte, izlej uz manu kārīgo dvēseli Sava Dēla un mūsu Dieva sirdsžēlastību un ar Savām lūgšanām vadi mani uz labiem darbiem, lai es savas dzīvošanas nākamo laiku bez grēkiem pavadu, un ar Tevi, vienīgā Šķīstā un Augstiteicamā Dievadzemdētāja Jaunava, paradīzi iemantoju.

 

10. lūgšana – svētam Sargeņģelim

   Kristus Eņģeli, mans svētais sargs  un manas dvēseles un miesas aizstāvētājs! Piedod man visu, ko šinī dienā esmu grēkojis, un izglāb mani no visādas mana ienaidnieka viltības, lai es ne ar kādu grēku neapkaitinātu manu Dievu, bet lūdz par mani, grēcīgo un necienīgo kalpu, lai mani darītu cienīgu saņemt Vissvētās Trijādības, mana Kunga Jēzus Kristus Mātes un visu svēto labvēlību un žēlastību. Āmen.

 

Kondaks Dievadzemdētājai

   Mēs, Tavi kalpi, Dievadzemdētāja, Tev – kā Vadonei, mūsu Aizstāvētājai, dziedam uzvaras dziesmas, un, kā atpestīti no ļaunumiem,- pateicības dziesmas; bet, kad nu Tev ir neuzvarams spēks, tad izglāb mūs no visām bēdām, lai mēs uz Tevi saucam: esi sveicināta, Tu Līgava, Mūžamjaunava.

 

    Augstiteicamā Mūžamjaunava, Kristus Dieva Māte, aiznes mūsu lūgšanu Savam Dēlam un mūsu Dievam, lai Viņš Tevis labad atpestī mūsu dvēseles.

 

    Es visu savu cerību lieku uz Tevi, Dieva Māte, glāb mani zem Tava patvēruma.

 

    Dievadzemdētāja Jaunava! Neatstum mani, grēcinieku, kam vajadzīga Tava palīdzība un Tava aizstāvība; jo uz Tevi cer mana dvēsele,- apžēlojies par mani.

 

Svētā Joanīkija lūgšana

    Mana cerība ir Tēvs, man glābiņš ir Dēls, mans patvērums ir Svētais Gars, Svētā Trijādība, gods Tev.

  

Lūgšanu noslēgums

    Patiesi pienākas svētīgu teikt, Tevi - Dievadzemdētāju, mūžam Svētīgo un Visnenoziedzīgo un mūsu Dieva Māti! Mēs augsti teicam Tevi, īsteno Dievadzemdētāju, Kas esi cienījamāka augstāk par Ķerubiem un slavējama daudz augstāk par Sērafiem, Kas jaunavībā Dievu Vārdu esi dzemdējusi.

    Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.

    Kungs, apžēlojies.( 3 reizes.) Svētī.

    Kungs Jēzus Kristus Dieva Dēls, Savas Visšķīstās Mātes, mūsu sirdsskaidro un dievanesēju tēvu un visu svēto lūgšanu dēļ, apžēlojies par mums. Āmen.

 

Svētā Jāņa Damaskieša lūgšana

    Valdītājs, Cilvēkumīļotājs, vai tad šī guļas vieta būs man par kapu; jeb vēl apgaismosi manu nabaga dvēseli ar dienas gaismu? Te man priekšā kaps; te man priekšā nāve klāt. Kungs, es bīstos Tavas tiesas un no mūžīgām mokām, tomēr ļaunu darīt nemitējos: Tevi, Dievu manu Kungu, un Tavu Visšķīstu Māti, un visus debess spēkus un svētu Eņģeli, manu sargu, vienumēr sadusmoju. Es gan atzīstu, Kungs, ka neesmu Tavas cilvēkmīlestības cienīgs, bet esmu pelnījis visādu sodību un mokas. Tomēr, Kungs, vai es gribu, vai negribu, atpestī mani. Kad Tu vienu taisnu atpestīsi, tas nav dižs darbs; un kad vienu nenoziedzīgu apžēlosi, kāds par to brīnums? Jo tie ir Tavas žēlastības cienīgi. Bet parādi brīnišķīgi pār mani, grēcinieku, Savu žēlastību, parādi Savu cilvēku mīlestību, lai mans ļaunums nepārvarētu Tavu neizsakāmu lēnprātību un žēlastību, un dari ar mani, kā vien gribi.

 

     Taisīdamies gulēt iet, saki tā:

    Kristus Dievs,  apgaismo manas acis, lai es kādu reizi nāvē neaizmiegu, lai kādu reizi mans ienaidnieks nesaka: es pārvarēju viņu.

    Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

    Ak Dievs, esi manas dvēseles aizstāvētājs, jo staigāju starp daudz tīkliem; atpestī mani no tiem un glāb mani, Labais, kā Cilvēkumīļotājs.

    Tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.  

    Lai neapklustam, teikdami ar sirdi un lūpām Augstiteicamo Dievamāti, Svētāko par svētiem Eņģeļiem, apliecinādami Viņu esam Dievadzemdētāju, kas mums dzemdējusi Dievu miesā un bez mitēšanās lūdz par mūsu dvēselēm.

 

    Gultā guldamies, apzīmē sevi ar krusta zīmi un saki:

    Lai Dievs ceļas, lai Viņa ienaidnieki top izklīdināti un Viņa nīdētāji bēg Viņa priekšā. Izdzen tos, tā kā dūmi top izdzīti, it kā vasks ugunī top kausēts; tāpat tie velni ies bojā Dieva mīļotāju vaiga priekšā, kas apzīmējas ar krusta zīmi un līksmodamies saka: sveiks Dārgais un Dzīvu Darošais Kunga Krusts, jo Tu aizdzen ļaunus garus ar mūsu Kunga Jēzus Kristus spēku, kas pie tevis bija pienaglots, ellē nokāpa un velna varu samina un dāvināja mums tevi, Savu Augstigodāto Krustu, ikkatra ienaidnieka aizdzīšanai. Ak Dārgais un Dzīvu Darošais Kunga Krusts! Palīdzi man līdz ar Svēto Valdnieci, Dievadzemdētāju Jaunavu un ar visiem svētiem mūžīgi. Āmen.

 

    Kad jau ieslīgsti miegā, saki:

    Tavās rokās, Kungs Jēzu Kristu, mans Dievs, nododu savu garu: Tu svētī mani, Tu par mani apžēlojies un mūžīgu dzīvi dāvā man. Āmen.