Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Lūgšanas

 

Akatists svētniekam (svētītājam) Nikolajam, Mirrlikijas bīskapam, brīnumdaritājām.

 

1.kondaks

 Drosmīgais Brīnumdarītāj un Kristum labpatīkamo darbu veicēj, kas pār visu pasauli dārgās žēlastības mirres plūdini un esi neizsmeļamā brīnumu jūra, tevi mīlestībā godinu, svētniek Nikolaj, un tu, drošu sirdi Dievu lūgdams, no visām bēdām glāb mani, lai tev dziedu: Priecājies, Nikolaj, lielais Brīnumdarītāj!

 

1. ikoss

 Eņģeļa būtību un cilvēka dabu tev deva visas radības Radītājs, iepriekš zinādams tavas labās dvēseles labos augļos; sirdsskaidrais Nikolaj, liec mums visiem tev skaļi saukt: Priecājies, mātes miesās apžēlotais; priecājies, līdz galam svētais. Priecājies, ar savu piedzimšanu vecākus pārsteigušais; priecājies, savu gara spēku uzreiz pēc piedzimšanas atklājušais. Priecājies, apsolītās zemes dārzs; priecājies, Dieva dēstītais zieds. Priecājies, Kristus vīnogulāja labais dzinums; priecājies, Jēzus paradīzes brīnumdarītājkoks. Priecājies, paradīzē dzimušais zieds; priecājies, Kristus mirru labā smarža. Priecājies, jo caur tevi tiek aizdzītas bēdas; priecājies, jo caur tevi tiek iemantots prieks. Priecājies, Nikolaj, lielais Brīnumdarītāj!

 

2.kondaks

 Redzot tavas mirres plūstam, Dieva gudrais Nikolaj, mums apskaidrojas dvēsele un miesa; mēs aptveram, ka tu esi brīnumains, dzīvību saturošs mirru trauks, jo ar brīnumiem kā ar Dieva svētības plūdinātiem ūdeņiem padzirdini Dievam ticībā dziedošos: Aleluja.

 

2.ikoss

 Nesaprātīgajiem prātiem mācot par Svēto Trejādību, kopā ar svētajiem tēviem Nīkajā biji pareizticības būtības aizstāvis, jo liki apliecināt Dēlu, vienādu ar Tēvu, vienmēr viņā esošu un vienā tronī sēdošu, bet neprātīgo Āriju atmaskoji. Tādēļ ticīgie tev dzied: Priecājies, lielais dievbijības balsts, priecājies, ticīgo patvēruma mūris. Priecājies, īstais Svētās Trejādības saturētājs un godinātājs. Priecājies, jo esi mācījis vienādi godināt Dēlu kopā ar Tēvu, priecājies jo apsēsto Āriju no svēto tēvu koncila esi padzinis. Priecājies, tēv, tēvu slavas [A1] daile; priecājies visu Dievā gudro gudrības [A2] rota. Priecājies, dedzīgo vārdu izvirdums; priecājies, savam ganāmpulkam laba pamācītājs. Priecājies, jo caur tevi ticība tiek stiprināta; priecājies, jo caur tevi ķecerība tiek satriekta. Priecājies, Nikolaj, lielais Brīnumdarītāj!

 

3.kondaks

 Spēkā, kas dots tev no augšienes, asaras cietēju acīs esi apturējis, Dievanesēj tēv Nikolaj; izsalkušajiem biji maizes devējs, jūrā braucējiem vislabākais stūrmanis, slimajiem dziedinātājs un palīgs jebkurā lietā visiem, kas Dievam dzied: Aleluja.

 

3.ikoss

Patiešām no debesīm, nevis no zemes mums dota ir dziesma, ko tev dziedāt, tēv Nikolaj, jo kurš gan cilvēks spētu tavu lielo svētumu ietērpt vārdos, bet mēs, tavas mīlestības uzvarēti, tev dziedam: Priecājies, avij un ganam līdzīgais; priecājies, cilvēka dabas svētā šķīstītava. Priecājies, izcilu tikumu saturētāj, priecājies, svētuma šķīstais un patiesais mājokli. Priecājies, spožais un mīļais gaismekli; priecājies, zeltītā un no grēkiem tīrā gaisma. Priecājies, kas esi cienīgs runāt ar Eņģeļiem, priecājies, labais cilvēku padomdevēj. Priecājies, dievbijīgās ticības apliecinātāj; priecājies, garīgās pazemības paraugs. Priecājies, jo caur tevi no miesas kaislībām atbrīvojamies; priecājies, jo caur tevi garīgo saldmi iegūstam. Priecājies, Nikolaj, lielais Brīnumdarītāj!

 

4.kondaks

 Neizpratnes vētra mulsina manu prātu, kā lai dziesmas vārdos cienīgi ietērpj tavus brīnumus, sirdskaidrais Nikolaj, neviens tos nevar saskaitīt un vārdiem pasacīt, pat ja runātu daudzās mēlēs, taču mēs uzdrīkstamies slavu brīnumaini tevī rādījušam Dievam dziedāt: Aleluja.

 

4.ikoss

 Tuvās un tālās zemēs cilvēki ir dzirdējuši par tavu brīnumu lielumu, Dievagudrais Nikolaj, ka viegliem svētības spārniem pa gaisu mēdzi nokļūt pie nelaimīgajiem un ātri izglābt no likstām visus, kas tev dzied: Priecājies, glābēj no bēdām; priecājies, svētības devēj. Priecājies, negaidītā ļaunuma postītāj; priecājies, sirdsilgotā labuma dēstītāj. Priecājies, drīzais nelaimīgo mierinātāj; priecājies, baisais pāridarītāju sodītāj. Priecājies, no Dieva plūstošā brīnumu jūra; priecājies, Dieva rakstītā Kristus bauslība. Priecājies, stiprais kritušo cēlāj, priecājies, stingri stāvošo balsts. Priecājies, jo caur tevi visi meli tiek atmaskoti; priecājies, jo caur tevi patiesība tiek piepildīta. Priecājies, Nikolaj, lielais Brīnumdarītāj!

 

5.kondaks

Kā Dieva sūtītā zvaigzne iemirdzējies, ceļu rādot jūrā mētātajiem, ko droša nāve būtu gaidījusi, ja tu nebūtu parādījies tiem, kas tevi, Brīnumdarītāj, svētais Nikolaj, palīgā sauc; bezkaunīgos dēmonus, kas kuģim apkārt lidoja un to nogremdēt gribēja, apstādināji un padzini, bet ticīgajiem iemācīji caur tevi glābējam Dievam dziedāt: Aleluja.

 

5.ikoss

Jaunavas, kas neķītrām laulībām savas nabadzības dēļ bija nolemtas, piedzīvoja tavu lielo žēlsirdību pret nabagiem, svētais tēv Nikolaj, kad naktī trīs saiņus ar zeltu viņu vecajam tēvam slepus dāvāji, paglābjot viņu pašu un meitas no grēkā krišanas. Tādēļ no visiem tu dzirdi: Priecājies, lielais žēlastības dārgums; priecājies, cilvēku likteņa iekārtotāj. Priecājies, ēdiens un iepriecinājums tiem, kas pie tevis tveras; priecājies, neizsīkstošā maize izsalkušajiem. Priecājies, Dieva dotā bagātība trūcīgajiem; priecājies, iedarbīgās zāles slimajiem. Priecājies, ātrais nabago uzklausītāj; priecājies, gādīgais nelaimīgo aizbildni. Priecājies, triju šķīsto jaunavu pūra devēj; priecājies, modrais šķīstības sargātāj. Priecājies, bezcerīgo cerība; priecājies, visas pasaules ielīksmojums. Priecājies, Nikolaj, lielais Brīnumdarītāj!

 

6.kondaks

Visa pasaule tevi, sirdsskaidrais Nikolaj, apliecina par ātru glābēju no nelaimēm, jo daudzreiz tajā pašā mirklī esi vienlaicīgi ieradies pie ceļiniekiem gan uz sauszemes, gan jūrā, lai palīdzētu un paglābtu no ļauna visus, kas Dievam dzied: Aleluja.

 

6.ikoss

Atspīdēji kā dzīvības gaisma un paglābi uz nāvi netaisnīgi notiesātos karavadoņus, kas tevi, labo ganu Nikolaju, piesauca, jo tad tūlīt parādījies valdniekam sapnī un, liekot viņam bīties, pavēlēji tos neskartus atbrīvot. Tādēļ kopā ar viņiem arī mēs pateicībā tev dziedam: Priecājies, palīgs tiem, kas nenogurstoši tevi lūdz; priecājies, glābējs tiem, kas netaisnīgi sodīti ar nāvi. Priecājies, apmelojumu atmaskotāj; priecājies, viltīgo padomu atklājēj. Priecājies, melu tīklu postītāj; priecājies, patiesības pagodinātāj. Priecājies, nevainīgo cietumnieku atbrīvotāj; priecājies, mirušo atdzīvinātāj. Priecājies, taisnības izgaismotāj; priecājies, netaisnības aptumšotāj. Priecājies, jo caur tevi nevainīgie tiek paglābti no zobena asmens; priecājies, jo caur tevi nevainīgie līksmo par gaismu. Priecājies, Nikolaj, lielais Brīnumdarītāj!

 

7.kondaks

Gribēdams Dievu zaimojošo ķeceru ļauno smirdoņu aizdzīt, kļuvi par mirrēm, Nikolaj, patiesi smaržīgām un noslēpumainām: Miru ļaudis esi nosargājis un visu pasauli ar savām svētīgajām mirrēm esi piepildījis. Tāpat aizdzen no mums grēku ļauno smirdoņu, kas ir Dievam netīkama, lai Dievam tīkami dziedam: Aleluja.

 

7.ikoss

Mēs zinām, ka tu, svētais tēv, Nikolaj, esi jaunais Noass, kas vadi glābšanās šķirstu un visas nelaimju viesuļvētras apvaldi, dāvājot Dievišķo klusumu tiem, kas dzied: Priecājies, miera osta vētrās nokļuvušajiem; priecājies, slīkstošo sargātāj. Priecājies, jūrasbraucēju labais stūrmani; priecājies, jūras bangu apvaldītāj. Priecājies, cauri viesulim izvadītāj; priecājies, salstošo sasildītāj. Priecājies, spožums, kas bēdu tumsību izkliedē; priecājies, spīdekli, kas visu zemi apgaismo. Priecājies, kas no grēku bezdibeņa cilvēku paglāb; priecājies, kas elles bezdibenī sātanu iegāz. Priecājies, jo caur tevi bezbailīgi Dieva bezgalīgo žēlastību lūdzam; priecājies, jo, caur tevi izglābušies no dusmu plūdiem, mieru ar Dievu iemantojam. Priecājies, Nikolaj, lielais Brīnumdarītāj!

 

8.kondaks

Neizprotams brīnums ir tava svētā baznīca, sirdsskaidrais Nikolaj, pie tevis atnākušajiem: jo, pat mazu lūgšanu izteikuši, saņemam lielu slimību dziedināšanu, ja tikai cerību Dievā uz tevi liekam un ticībā dziedam: Aleluja.

 

8.ikoss

Viss patiešām esi visiem palīgs, Dievanesēj Nikolaj, un visus pie tevis atnākušos kopā esi pulcinājis kā atbrīvotājs, maizes devējs un ātrs dziedinātājs visiem cilvēkiem, rosinot visus slavēt Dievu un dziedāt tev: Priecājies, jebkuras dziedināšanas avots; priecājies, smagi slimo palīgs. Priecājies, austošā gaisma, kas atspīd grēku naktī klīstošajiem; priecājies, debesu rasa, kas nāk pie darbu svelmē kaistošajiem. Priecājies, kas trūcīgajiem sagādā nepieciešamo; priecājies, kas lūdzējiem sagatavo pārpilnību. Priecājies, kas daudzreiz lūgumus apsteidz; priecājies, kas sirmgalvjiem spēkus atjauno. Priecājies, kas maldu ceļus atmasko; priecājies, kas Dieva noslēpumiem uzticami kalpo. Priecājies, jo caur tevi skaudību uzveicam; priecājies, jo caur tevi tikumīgai dzīvei pievēršamies. Priecājies, Nikolaj, lielais Brīnumdarītāj!

 

9.kondaks

Visas slimības dziedini, mūsu lielais aizstāvi Nikolaj, taisi svētīgas zāles, kas mūsu dvēseles mierina un sirdis iepriecina tiem, kas nenogurstoši pēc tavas palīdzības sauc un Dievam dzied: Aleluja.

 

9.ikoss

Grēcinieku pasaulīgās gudrības sludinātājus redzam tevis apkaunotus, Dievagudrais tēv Nikolaj; zaimotāju Āriju, kas Dievu dalīja, un Savēliju, kas Svēto Trejādību par citādu uzskatīja, esi pārliecinājis un pareizticībā stiprinājis. Tādēļ tev dziedam: Priecājies, tikumus sargājošais vairogs; priecājies, netikumus kaujošais zobens. Priecājies, Dieva baušļu mācītāj; priecājies, melīgo mācību postītāj. Priecājies, Dieva liktās trepes, pa kurām kāpjam debesīs; priecājies, Dieva radītais patvērums, kur patveras daudzi. Priecājies, kas negudros ar saviem vārdiem par gudriem padari; priecājies, kas slinkos ar saviem tikumiem uz lieliem darbiem rosini. Priecājies, Dieva likumu nedziestošais spožums; priecājies, Kunga baušļu spožais stars. Priecājies, jo ar tavu gudrību tiek sagrautas ķeceru mācības; priecājies, jo caur tevi ticīgie iemanto slavu. Priecājies, Nikolaj, lielais Brīnumdarītāj!

 

10.kondaks

Gribēdams izglābt dvēseli, savu miesu pilnībā pakļāvi garam, mūsu tēv Nikolaj: vispirms ar klusēšanu un cīnoties ar domām, tad paveiktajam pieliekot domas, Dievam pievērstas, ar domām par Dievu iemantoji prāta pilnību un tad ar Dievu un Eņģeļiem runāji, vienmēr dziedot: Aleluja.

 

10.ikoss

Aizstāvības mūris esi visiem, kas slavu dzied taviem brīnumiem, svētais, un pie tevis pēc palīdzības nāk; no posta, visiem kārdinājumiem, slimībām un trūkuma glāb arī mūs, ar tikumiem trūcīgos, kas tev mīlestībā dziedam: Priecājies, kas no mūžīgās trūcības paglāb; priecājies, kas nezūdošo bagātību dod. Priecājies, pēc patiesības izsalkušo paliekošais ēdiens; priecājies, pēc dzīvības slāpstošo neizsmeļamais dzēriens. Priecājies, sargātāj no sacelšanās un kara; priecājies, atbrīvotāj no važām un gūsta. Priecājies, nelaimēs vislabākais palīgs; priecājies, kārdinājumos vislielākais aizstāvi. Priecājies, daudzus no nāves paglābušais; priecājies, nesakaitāmus cilvēkus neskartus pasargājušais. Priecājies, jo caur tevi grēcinieki no baisās nāves izglābjas; priecājies, jo grēkus nožēlojošie mūžīgo dzīvi caur tevi iemanto. Priecājies, Nikolaj, lielais Brīnumdarītāj!

 

11.kondaks

Dziesmu, lielāku par citām, Svētajai Trejādībai esi pienesis ar prātu, vārdiem un darbiem, sirdsskaidrais Nikolaj: daudzos pārbaudījumos pareizticības baušļus esi izpratis, ar ticību, cerību un mīlestību mums mācot Trejādībā Vienotajam Dievam dziedāt: Aleluja.

 

11.ikoss

Redzam, ka esi spožs un nedziestošs stars tiem, kas dzīves tumsībā mīt, Dieva izredzētais tēv Nikolaj: ar netveramo eņģeļu gaismu runā par neradīto Trejādības gaismu un apgaismo dvēseles ticīgajiem, kas tev dzied: Priecājies, Trīskāršās saules gaismas spožums; priecājies, nerietošās saules ausma. Priecājies, no Dievišķās uguns aizdegtā svece; priecājies, pareizticības spožais teicēj; priecājies, Evaņģēlija gaismas daiļais mirdzums. Priecājies, uzliesmojušais zibens, kas ķecerības sadedzini; priecājies, nograndušais pērkons, kas kārdinātājus šausmini. Priecājies, īstā saprāta skolotāj; priecājies, Dieva prāta noslēpumu paudēj. Priecājies, jo caur tevi tiek izbeigta radības pielūgšana; priecājies, jo caur tevi iemācījāmies Trejādībā pielūgt Radītāju. Priecājies, Nikolaj, lielais Brīnumdarītāj!

 

12.kondaks

Tev doto Dieva svētību zinādami, priecīgi pildām pienākumu un tevi pieminam, visuslavenais tēv Nikolaj, un visi vienoti nākam pēc tavas brīnumainās palīdzības; nevarēdami tavus labos darbus kā jūras zvirgzdus un zvaigznes pie debesīm izskaitīt, lielā apbrīnā Dievam dziedam: Aleluja.

 

12.ikoss

Dziedam par taviem brīnumiem un slavinām tevi, visuslavinātais Nikolaj: jo Dievs, Trejādībā godātais, tevī tapis brīnumaini pagodināts. Lai arī tev, svētais Brīnumdarītāj, pienesam no sirds nākušos psalmus un dziesmas, nespējam paveikt neko līdzīgu taviem brīnumiem, kurus apbrīnodami tev dziedam: Priecājies, ķēniņu Ķēniņa un kungu Kunga kalps; priecājies, kas esi Viņa debesu kalpu vidū. Priecājies, ticīgo cilvēku palīgs; priecājies, kristiešu cilts paaugstinātāj. Priecājies, uzvaras vārdā sauktais; priecājies, izcilais vainaga nesēj[A3] . Priecājies, visu tikumu spoguli; priecājies, visu pie tevis atnākušo varenais aizstāvi. Priecājies, visa mūsu cerība Dievā un Dievmātē; priecājies, mūsu miesas veselība un dvēseles glābšana. Priecājies, jo caur tevi no mūžīgās nāves topam atbrīvoti; Priecājies, jo caur tevi bezgalīgo dzīvi iemantojam. Priecājies, Nikolaj, lielais Brīnumdarītāj!

 

13.kondaks

 Svētais un brīnišķais tēv Nikolaj, visu nelaimīgo mierinājums, pieņem šīs mūsu lūgšnas un lūdz Dievu, lai no pekles mūs atpestī tavas Dievam tīkamās aizstāvības dēļ un lai ar tevi dziedam: Aleluja.

 

Šis kondaks jālasa trīs reizes, tad 1.ikoss un 1.kondaks.