Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Svētku tropāri un kondaki

 

Jaunā gadā. 1.IX/14.IX

Tropārs. 2. meldiņš.

Kungs, Tu visas radības Darītājs, kas laikus un brīžus Savā varā esi licis! Pušķo šo gadu ar Savu labumu, mierā sargādams mūsu zemi un Savu Baznīcu, Dievadzemdētājas lūgšanu dēļ, un glāb mūs.

 

Vissvētās Dievadzemdētājas Piedzimšanas svētki. 8.IX/21.IX

Tropārs. 4. meldiņš.

Dievadzemdētāja Jaunava! Tava piedzimšana pasludināja prieku visai pasaulei; jo no Tevis atspīdēja taisnības Saule – Kristus mūsu Dievs, kas, lāstus izdeldējis, svētību deva un, nāvi iznīcinājis, mums dāvināja mūžīgo dzīvošanu.

Kondaks. 4. meldiņš.

Visšķīstā! Ar Tavu svētu piedzimšanu Joakims un Anna tika atbrīvoti no nievāšanas neauglības dēļ un Ādams ar Ievu no nāves iznīcības. Tavu piedzimšanu svētī arī Tavi ļaudis, kas taisnoti no grēka vainas, Tev saukdami: tā neauglīgā dzemdē Dievadzemdētāju un mūsu dzīvības audzinātāju.

 

Tā Kunga Godājamā un Dzīvudarošā Krusta Pacelšanas dienā. 14.IX/27.IX

Tropārs. 1. meldiņš.

Atpestī, Kungs, Savus ļaudis un svētī Savu mantojumu, pareizticīgiem ļaudīm dod uzvarēt pretiniekus un ar Savu Krustu sargā Savu draudzi.

Kondaks. 4. meldiņš.

Kristus Dievs, Tu labprāt krustā esi uzkāpis, dāvini Tavu žēlastību jaunai dzīvošanai, kas Tavu vārdu nes, iepriecini mūs ar Savu spēku, dod uzvarēt pretiniekus, jo no Tevis par palīgu ir miera ierocis – neuzvarams spēks.

 

Sv apustuļa un evaņģēlista Jāņa Dievvārdmācītāja (Teologa) Nāves dienā. 26.IX/9.X

Tropārs. 2. meldiņš.

Kristus Dieva mīļotais apustuli, steidzies atpestīt tos ļaudis, kam nav aizbildināšanās; jo tevi pazemīgā lūgšanā pieņem Tas, Kas pieņēma Tevi, Viņam pie krūtīm gulošu. Lūdz Viņu, ak Dievvārdu mācītājs, lai izklīdina mūs apklājošo pagānu tumsību un lai dāvina mums mieru un lielu žēlastību.

Kondaks. 4. meldiņš.

Kas izteiks tavu augsto godu, ak jaunavīgais? Jo Tu dari daudz brīnumus un izlej dziedināšanas, un lūdz par mūsu dvēselēm kā Dievvārdu mācītājs un Kristus draugs.

 

Vissvētās Dievadzemdētājas Patvēruma svētki. 1.X/14.X

Tropārs. 4. meldiņš.

Šodien mēs, īsteni ticīgie ļaudis, spoži svētījam, apēnoti ar Tavu atnākšanu, Dieva Māte, un uz Tavu visšķīsto gleznu skatīdamies, sirdsmīļi sakām: Sedz mūs ar Savu cienījamo apsegu un izglāb mūs no visa ļauna, lūgdama Tavu Dēlu, Kristu mūsu Dievu, lai atpestī mūsu dvēseles.

Kondaks. 3. meldiņš.

Jaunava šodien dievnamā stāv un līdz ar svēto pulkiem neredzami par mums Dievu lūdz, eņģeļi ar augstpriesteriem zemē metas, apustuļi ar praviešiem gavilē, jo Dievadzemdētāja par mums lūdz mūžīgo Dievu.

 

Kazaņas Dievmātes svētbildes dienā. 22.X/4.XI

Tropārs. 4. meldiņš.

Sirsnīgā Aizstāvētāja, Visaugstā Kunga Māte, Tu par visiem lūdz Savu Dēlu, Kristu mūsu Dievu un pestīšanu dod visiem, kas steidzas pie Tava stiprā patvēruma. Tad nu, Jaunava, Ķēniņiene un Valdniece, aizstāvi mūs visus, kas ar daudz grēkiem apgrūtināti, esam nelaimēs, bēdās un slimībās,- kas Tavā priekšā stāvam un pie Tavas visšķīstās gleznas lūdzam ar satriektu dvēseli un salauztu sirdi, ar asarām, un neatkāpdamies uz Tevi ceram, ka ar Tevi tiksim atpestīti no visa ļauna. Dāvini visiem to, kas derīgs, un atpestī visus, Dievadzemdētāja Jaunava, jo Tu esi savu kalpu dievišķīgs patvērums.

Kondaks. 8. meldiņš.

Lai steidzamies, ļaudis, pie šās mierīgās un labās ostas, pie ātras palīdzes, gatavas un sirsnīgas Glābējas, pie Jaunavas patvēruma, lai esam čakli lūgšanā un lai steidzamies atgriezties no grēkiem, jo Visšķīstā Dievadzemdētāja izlej mums neizsīkstošas žēlastības, nāk priekšā ar palīgu un izglābj no lielām bēdām un ļaunumiem savus rātnus un dievbijīgus kalpus.

 

Arhistratēģa Mihaila un citu bezmiesīgo Debesu spēku goda dienā. 8.XI/15.XI

Tropārs. 4. meldiņš.

Mēs, necienīgie, nemitīgi lūdzam Jūs, Debess karaspēku virsnieki, ar savām lūgšanām glābiet mūs zem savas garīgās godības spārnu ēnas un sargājiet mūs, kas klanīdamies tikuši lūdzam un saucam: glābiet kā augšienes spēku virsnieki mūs no bēdām.

Kondaks. 2. meldiņš.

Dievišķīgie virsnieki, Dieva godības kalpi, Eņģeļu valdnieki un cilvēku vadoņi, lūdziet mums to, kas derīgs, un lielu žēlastību, bezmiesīgo virsnieki būdami.

 

Vissvētās Dievadzemdētājas ievešana dievnamā. 21.XI/4.XII

Tropārs. 4. meldiņš.

Šodien Dieva labais prāts tiek priekšnozīmēts un cilvēku pestīšana tiek pasludināta: Jaunava Dieva namā redzami parādās un visiem Kristu priekšsludina. Arī mēs lai uz Viņu skaņi saucam: esi sveicināta Tu, Radītāja gādības piepildīšanās.

Kondaks. 4. meldiņš.

Šodien tā Kunga namā tiek ievesta Tā, kas ir visšķīstais Pestītāja nams, visdārgā pils un Jaunava, Dieva godības svētais miteklis, līdz ar sevi ievezdama žēlastību, kas ir Dieva Garā. Viņu teic Dieva eņģeļi: Šī ir Debess mājoklis.

 

Svētā Brīnumdarītāja Nikolaja dienā. 6.XII/19.XII

Tropārs. 4. meldiņš.

Kas ir lietu Patiesība, Tas tevi deva tavam ganāmam pulkam par ticības likumu un laipnības priekšzīmi, gādības mācītāju, tāpēc tu esi iemantojis ar pazemību augstību, ar nabadzību bagātību. Augstpriesteri tēvs Nikolaj, lūdz Kristu Dievu, lai atpestī mūsu dvēseles.

Kondaks. 3. meldiņš.

Svētais, tu Miru pilsētā esi parādījies kā svētu darbu darītājs, jo Kristus evaņģēliju piepildīdams, tu, sirdsskaidrais, savu dvēseli esi nodevis par saviem ļaudīm un nevainīgus atpestījis no nāves, tādēļ tu esi svētīts kā liels Dieva žēlastības noslēpumu zinātājs. 

 

 

Mūsu Kunga Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšanas svētki. 25.XII/7.I 

Tropārs. 4. meldiņš.

Ar Tavu Piedzimšanu, Kristus mūsu Dievs, pasaulei atspīdēja prāta gaisma, jo viņā tie, kas zvaigznēm kalpo, caur zvaigzni mācījās Tevi pielūgt, Patiesības Sauli, un atzīt Tevi, Austrumu no augšienes. Kungs, slava Tevim! 

Kondaks. 3. meldiņš.

Šodien Jaunava Mūžamesošo dzemdē un zeme Nepieejamam alu atnes, Eņģeļi ar ganiem slavas dziesmas dzied, gudrie ar zvaigzni ceļu staigā: jo mums par labu ir dzimis jauns Bērns, tas mūžīgais Dievs.

 

Tā Kunga apgraizīšanas dienā. 1.I/14.I

Tropārs. 1. meldiņš.

Lai gan Tu, Jēzus, kopā ar bez iesākuma esošo Tēvu un Tavu dievišķo Garu sēdi augstībā uz ugunīga goda krēsla, tomēr Tev labpatika piedzimt virs zemes no Jaunavas – Tavas vīru neatzinušas Mātes, tāpēc arī Tu tiki apgraizīts kā cilvēks astotā dienā. Gods Tavam visžēlīgam padomam, gods Tavai gādībai, gods Tavai pazemībai, ak vienīgais Cilvēkumīļotājs.

Kondaks. 3. meldiņš.

Tas visu lietu Kungs cieš apgraizīšanu un kā žēlīgais apgraiza cilvēku noziegumus, šodien dod pestīšanu pasaulei. Par to augstībā priecājas arī Radītāja Augstpriesteris, gaišuma pilnais un dievišķīgais Kristus noslēpumu zinātājs Basilijs.    

 

Mūsu Kunga Jēzus Kristus Kristīšanas diena. Dieva Parādīšanās. 6.I/19.I

Tropārs. 1. meldiņš.

Kad Tu, Kungs, Jordānā kristījies, tad Trijādības pielūgšana parādījās, jo Tēva balss Tev liecību deva, Tevi par mīļo Dēlu saukdama, un tas Gars baloža izskatā šī vārda patiesību apliecināja. Slava Tevim, Kristus Dievs, kas parādījies un pasauli apgaismojis.

Kondaks, 4. meldiņš,

Kungs, Tu šodien esi parādījies pasaulei un tavs gaišums ir atspīdējis pār mums, kas prātīgi Tevi teicam: Tu esi atnācis un atspīdējis, ak Nepieejamais Gaišums.

 

Ūdens iesvētīšanas tropāri. 4. meldiņš.

Tā Kunga balss virs ūdeņiem sauc sacīdama: nāciet, ņemiet visi to gudrības Garu, to saprašanas Garu, tā atspīdējušā Kristus Dievabijāšanas Garu.

Šodien ūdeņu daba tiek iesvētīta un Jordāna pašķiras, un savu ūdeņu straumes griež atpakaļ, redzēdama, ka Valdītājs tiek kristīts.

Kā cilvēks pie upes esi atnācis, Kristus Ķēniņ, un steidzies pieņemt kalpa kristību, Tu Žēlīgais, no Priekšteča rokām, mūsu grēku dēļ, ak Cilvēkumīļotājs.

Slava… tagad…

Pie saucēja balss tuksnesī: sataisiet tā Kunga ceļu, Tu, Kungs, esi nācis, kalpa vaigu pieņēmis, kristību lūgdamies, lai gan Pats bez grēka biji. Ūdeņi Tevi redzēja un izbijās, Priekštecis drebēja un sauca sacīdams: Kā svece var apgaismot Gaismu? Kā kalps var uzlikt roku Radītājam? Svētī mani un ūdeņus, Pestītāj, Kas nes pasaules grēkus.

 

Mūsu Kunga Jēzus Kristus Pretimņemšana. 2.II/15.II

Tropārs. 1. meldiņš.

Esi sveicināta Tu, Dieva žēlastības pilna Dievadzemdētāja Jaunava! Jo no Tevis atspīdēja Patiesības Saule – Kristus mūsu Dievs, apgaismodams tumsībā esošus: līksmojies arī tu, taisnais sirmgalvi, kas uz savām rokām ņēmi mūsu dvēseļu Glābēju, kas mums dāvina augšāmcelšanos.

Kondaks. 1. meldiņš.

Kristus Dievs, Tu ar Savu Piedzimšanu esi iesvētījis Jaunavas miesas un iesvētījis Simeāna rokas, kā pienākas pēc priekšsludināšanas, un tagad mūs esi pestījis, bet tagad dod mums mieru, vienīgais Cilvēkumīļotājs.

 

Vissvētās Dievadzemdētājas Pasludināšanas svētki. 25.III/7.IV

Tropārs. 4. meldiņš.

Šodien ir mūsu pestīšanas iesākums un tā mūžīgā noslēpuma piepildīšanās, Dieva Dēls Jaunavas Dēls top un Gabriels Dieva žēlastību pasludina. Tādēļ arī mēs līdz ar viņu uz Dievadzemdētāju lai saucam: esi sveicināta Tu, Dieva žēlastības pilnā, tas Kungs ir ar Tevi!

Kondaks. 4. meldiņš.

Mēs, Tavi kalpi, Dievadzemdētāja, Tev – kā Vadonei, mūsu Aizstāvētājai, dziedam uzvaras dziesmas, un, kā atpestīti no ļaunumiem,- pateicības dziesmas; bet, kad nu Tev ir neuzvarams spēks, tad izglāb mūs no visām bēdām, lai mēs uz Tevi saucam: esi sveicināta, Tu Līgava, Mūžamjaunava.

 

Lielmocekļa Georgija Uzvaras Nesēja dienā. 23.IV/6.V

Tropārs. 4. meldiņš.

Ticībā labu cīņu esi izcīnījis, Kristus mocekli, mocītāju bezdievību norājis un kā Dievam patīkams upuris esi pienests. Tādēļ arī esi dabūjis uzvaras vainagu un ar savām lūgšanām, svētais, tu visiem dāvini grēku piedošanu.

Kondaks. 4. meldiņš.

Dieva izaudzināts, tu parādījies par labāko dievbijības darītāju un labdarības darbus sevī esi sakrājis. Ar asarām tu esi sējis un ar prieku pļāvis, ar ciešanām un asinīm tu Kristu esi iemantojis. Ar tavām, svētais, lūgšanām visiem dāvini grēku piedošanu.

 

Kunga Priekšteča un Kristītāja Jāņa piedzimšanas dienā. 24.VI/7.VII

Tropārs. 4. meldiņš.

Pravieti un Kristus atnākšanas Priekšteci, mēs, kas tevi mīlestībā godājam, nemākam tevi kā pienākas teikt: jo ar tavu slavējamu un cienījamu  piedzimšanu  mitējās  mātes  neauglība, atdarījās tēva mēmā mute, un Dieva Dēla piedzimšana miesā tiek sludināta pasaulei.

Kondaks. 3. meldiņš.

Kas iepriekš neauglīga bija, tā šodien dzemdē Kristus Priekšteci, un tā ir visas pravietības piepildīšanās, jo Jordānā roku uzlicis Tam, Kuru pravieši sludinājuši, viņš parādījās kā Dieva vārda pravietis, sludinātājs un arī Priekštecis.

 

Sv. apustuļu Pētera un Pāvela dienā. 29.VI/12.VII

Tropārs. 4. meldiņš.

Jūs pirmie starp apustuļiem un pasaules mācītāji, lūdziet visu lietu Valdītāju, lai dāvina mieru pasaulei un mūsu dvēselēm lielu žēlastību.

Kondaks. 2. meldiņš.

Tos stipros un Dieva apgaismotos sludinātājus, augstākos no Saviem apustuļiem Tu, Kungs, esi pieņēmis Savu labumu baudīšanai un dusēsanai, jo Tu, vienīgais siržu pazinējs, viņu ciešanas un nāvi esi pieņēmis labāk kā visus augļu desmitus. 

Pravieša Elijas dienā. 20.VII/2.VIII

Tropārs. 4. meldiņš.

Slavējamais Elija, eņģelis miesā, praviešu pamats, Kristus atnākšanas otrs Priekštecis no augšienes Elīsam sūtīja dāvanu aizdzīt slimības un šķīstīt spitālīgos, tāpēc arī tiem, kas viņu godā, dod dziedināšanas.

Kondaks. 2. meldiņš.

Pravieti un mūsu Dieva lielo darbu paredzētājs, augstigodājamais Elija, tu ar savu vārdu aizslēdzi ūdens padebešus. Lūdz par mums vienīgo Cilvēkumīļotāju.

 

Mūsu Kunga Jēzus Kristus Apskaidrošanās. 6.VIII/19.VIII

Tropārs. 7. meldiņš.

Kalnā Tu esi apskaidrojies, Kristus mūsu Dievs, Saviem mācekļiem Savu godību parādījis, cik tie saņemt varēja. Lai atspīd arī mums, grēcīgiem, Tava mūžamesošā gaisma, Dievadzemdētājas lūgšanu dēļ, Gaismas Devējs, slava Tevim!

Kondaks. 7. meldiņš.

Kalnā Tu apskaidrojies, Kristus mūsu Dievs, un Tavi mācekļi redzēja Tavu godību, cik tie saņemt varēja, lai viņi, redzēdami Tevi Krustā sistu, atzītu, ka Tu cieti labprātīgi, un pasludinātu pasaulei, ka Tu patiesi esi Tēva atspīdums.

 

Vissvētās Dievadzemdētājas Aizmigšanas svētki. 15.VIII/28.VIII

Tropārs. 1. meldiņš.

Dzemdējot Tu esi saglabājusi jaunavību, aizmigšanā neesi atstājusi pasauli, Dievadzemdētāja! Tu esi pārgājusi dzīvībā, dzīvības Māte būdama, un ar savām lūgšanām Tu izglāb no nāves mūsu dvēseles.

Kondaks. 2. meldiņš.

Kaps un nāve nespēja aizturēt Dievadzemdētāju, kas nepiekūst lūgšanās un mūsu pārstāvēšanā ir patiesa cerība, jo Viņu kā dzīvības Māti Dzīvībā pārcēla Tas, Kas iegāja Mūžamjaunavas miesās.

 

 

***

Muitnieka un farizeja svētdienā.

    Tropārs. 8. meldiņš.

Slava Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Atver man atgriešanās durvis, ak Dzīvības Devējs, jo mana dvēsele agrā rītā meklē Tavu svēto namu, nesdama miesas namu, kas viscaur sagānīts; bet Tu kā žēlīgs šķīstī to ar Savu sirdsdziļo žēlastību.

Tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam, Āmen.

Vadi mani uz pestīšanas ceļa, ak Dievadzemdētāja, jo negantiem grēkiem dvēseli esmu sagānījis un slinkumā visu savu mūžu pavadījis, bet ar Tavām lūgšanām, izglāb mani no visas nešķīstības.

   Tropārs.  6. meldiņš.

Apžēlojies par mani Dievs, Savas lielās žēlastības dēļ, izdeldē manus pārkāpumus Savas lielās žēlastības dēļ.

Manu grēku pulku pārdomājot, es, nabaga cilvēks, drebu no briesmīgās soda dienas, bet, cerēdams uz Tavu sirdsdziļo žēlastību, es kā Dāvids Tev saucu: apžēlojies par mani Dievs pēc Savas lielās žēlastības.

 

Mūsu Kunga un Dieva Jēzus Kristus Ieiešana Jeruzālemē. Pūpolu svētdiena.

Tropārs. 1. meldiņš.

Kristus Dievs, Tu pirms Savām ciešanām apliecinādams, ka visi augšāmcelsies, esi uzmodinājis no miroņiem Lācaru, tādēļ mēs arī kā bērni, uzvaras zīmes nesdami, uz Tevi, nāves uzvarētāju, saucam: Ozianna augstībā, slavēts lai ir, kas nāk Tā Kunga vārdā!

Aprakti būdami kristībā līdz ar Tevi, Kristus mūsu Dievs, mēs esam cienīgi kļuvuši dabūt nemirstīgu dzīvību caur Tavu Augšāmcelšanos, un dziedādami saucam: Ozianna augstībā, slavēts lai ir, kas nāk Tā Kunga vārdā!

Kondaks. 6. meldiņš.

Debesīs uz goda krēsla un virs zemes uz kumeļa, Kristus Dievs, Tu esi pieņēmis Eņģeļu slavēšanu un bērnu dziesmu, kas Tev sauca: slavēts esi Tu, Kas nāk Ādamu uzcelt.

 

Mūsu Kunga un Dieva Jēzus Kristus Gaišā Augšāmcelšanās. Pasha.

Tropārs. 5. meldiņš.

Kristus no miroņiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis.

Stihira. 6. meldiņš.

Tavu Augšāmcelšanos Kristus Pestītājs, eņģeļi dzied debesīs, iecienī arī mūs virs zemes šķīstām sirdīm Tevi slavēt.

Kondaks. 8. meldiņš.

Nemirstīgais Kristus Dievs, lai gan Tu kapā esi nokāpis, tomēr elles spēku esi salauzis un kā uzvarētājs augšāmcēlies, mirres nesējām sievām sacīdams: esiet sveicinātas! Un mieru Saviem apustuļiem dāvinādams un kritušiem dodams augšāmcelšanos. 

Dziesma. 6. meldiņš.

Kristus augšāmcelšanos redzējuši, klanīsimies svētam Kungam Jēzum, Kas vienīgs ir bez grēka. Tava Krusta priekšā mēs klanāmies, Kristus, un Tavu svēto augšāmcelšanos teicam un slavējam, jo Tu esi mūsu Dievs, bez Tevis mēs cita Dieva nezinām, Tavu vārdu piesaucam. Nāciet, visi ticīgie, godāsim Kristus svēto augšāmcelšanos, jo, raugi, caur krustu līksmība nāca visai pasaulei. Vienmēr slavēdami to Kungu, mēs teicam Viņa augšāmcelšanos, jo Viņš krusta mokas izcietis, nāvi ar nāvi iznīcinājis.

Jēzus augšāmcēlās no kapa, kā bija pasludinājis, mums dāvināja mūžīgu dzīvību un lielu žēlastību.

 

Mūsu Kunga Jēzus Kristus Debesbraukšanas dienā.

Tropārs. 4. meldiņš.

Godībā Tu esi pacēlies debesīs, Kristus mūsu Dievs, mācekļiem prieku darījis ar Svētā Gara apsolīšanu, kas viņiem tika dota ar Tavu svētīšanu, jo Tu esi Dieva Dēls, pasaules Pestītājs.

Kondaks. 6. meldiņš.

Kad Tu, Kristus Dievs, biji piepildījis to, kas par mums bija nolemts, un tos, kas virs zemes, savienoji ar debesīm, tad uzkāpi godībā, nemaz nešķirdamies, bet vienmēr klāt palikdams un saukdams tiem, kas Tevi mīļo: Es esmu ar jums un neviens nebūs pret jums.

 

Svētās Trijādības diena. Vasaras svētki.

Tropārs. 8. meldiņš.

Slavēts esi Tu, Kristus mūsu Dievs, Kas zvejniekus esi parādījis gudrus, viņiem Svēto Garu nosūtījis, un caur tiem pasauli iezvejojis, Cilvēkumīļotājs, slava Tevim!

Kondaks. 8. meldiņš.

Kad Augstais nonāca, valodas sajaukdams, tad Viņš tautas šķiroja, bet kad Viņš uguns mēles dalīja, tad visus sauca apvienoties. Arī mēs vienprātīgi godājam Svēto Garu.