Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Svecīšu iesvētīšanas kārta, kas tiek noturēta Pestītāja Sagaidīšanas svētkos 40. dienā pēc Tā dzimšanas

 

Pr. Slava Svētai un Vienbūdamai, un Dzīvudarošai, un Nedalāmai Trijādībai tagad, vienmēr un bez mitēšanās un mūžīgi mūžam.

Dz. Āmen.

Pr. Slava Tevim, Mūsu Dievs, slava Tevim.

Dz. Debesu Ķēniņ, Iepriecinātājs, patiesības Gars, Kas visur esi un visu piepildi, Tu visa labuma Saturētājs un dzīvības Devējs, nāc un mājo mūsos, un šķīstī mūs no visas nešķīstības, un, Žēlīgais, atpestī mūsu dvēseles.

Las. Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums. (3 reizes) Slava Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad, vienmēr un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums, Kungs, šķīstī mūs no grēkiem, Valdītājs, piedod mūsu noziegumus, Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tavas žēlastības labad. Kungs, apžēlojies. (3 reizes)

Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava Valstība, Tavs Prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

Pr. Jo Tev pieder Valstība, Spēks un Gods, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, vienmēr un nemitīgi, un mūžīgi mūžam.

Dz. Āmen.

Esi sveicināts Tu, Dieva apžēlotā Dievadzemdētāja Jaunava. Jo no Tevis atspīdēja Patiesības Saule - Kristus, mūsu Dievs, apgaismodams tumsībā esošos. Līksmojies ari tu, taisnais vectēvs, kas uz savām rokām ņēmi mūsu dvēseļu Glābēju, Kas mums dāvina augšāmcelšanos. Slava un tagad.

Kristus Dievs, Tu ar Savu Piedzimšanu esi svētas darījis Jaunavas miesas un iesvētījis Simeāna rokas, kā pienācās pēc priekšsludināšanās, un tagad mūs esi pestījis. Dod arī Saviem ļaudīm mieru kā Vienīgais Cilvēkumīļotājs.

Pr. Lūgsim to Kungu.

Dz. Kungs, apžēlojies.

Pr. Svētais Valdniek, Visspēcīgais Tēvs, Mūžīgais Dievs, kas visu no nebūtības esi radījis un pēc Tava prāta novedis bišu radīto vielu līdz sveču izgatavošanai un taisnā Simeāna šīs dienas lūgšanu izpildījis. Pazemīgi lūdzam, lai šīs sveces, kas izgatavotas uz zemes vai uz ūdeņiem, lai kalpotu cilvēku vajadzībām un viņu dvēseļu un miesu veselībai, ar Tava Vissvētā Vārda piesaukšanu, Dievasvētītās Mūžamjaunavas Marijas lūgšanām, Kuras svētkus šodien godbijīgi svinam, un ar visu Tavu Svēto lūgšanām lai Tev labpatiktos tās iesvētīt; un svētīt arī tos Tavus ļaudis, kuri vēlas tās godbijīgi nest un Tevi dziedot slavēt, paklausi viņu balsis no Tavām svētām debesīm un no Tava augstā goda krēsla. Esi žēlīgs visiem, kas Tevi piesauc, kurus Tu esi izpestījis ar visdārgākām Tava Dēla Asinīm. Ar Viņu un ar Tavu Vissvēto, Žēlīgo un Dzīvudarošo Garu Tu esi slavēts tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam.

Dz. Āmen.

Pr. Lūgsim to Kungu.

Dz. Kungs, apžēlojies.

Pr. Visspēcīgais, Mūžīgais Dievs, Kas šinī dienā Tavu Vienpiedzimušo Dēlu uz Svētā Simeāna rokām Savā Svētā Baznīcā esi nolicis, piesaucam Tavu sirdsžēlastību, lai šīs sveces, kuras mēs, Tavi kalpi, par godu Tava Vārda lepnumam pieņemam un vēlamies nest, Tev labpatīkas svētīt un iesvētīt, un apsvilināt ar Tavu debesu svētības uguni. Un lai mēs, kas Tev, Kungam un Dievam, tās atnesam, taptu cienīgi būt pienācīgi ar Tavas vissaldākās mīlestības uguni aizdedzināti un pagodināti priekšāstāties Tavas Svētās Slavas Baznīcā. Jo Tu esi mūsu Dievs un mēs Tev godu dodam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, tagad un nemitīgi, un mūžīgi mūžam.

Dz. Āmen.

Pr. Lūgsim to Kungu.

Dz. Kungs, apžēlojies.

Pr. Kungs Jēzus Kristus, Tu, patiesā Gaisma, Kas apgaismo katru cilvēku, kas pasaulē nāk, izlej Tavu svētību uz šīm svecēm un iesvētī tās ar Tavas svētības gaismu. Lai Tev, ak, Žēlsirdīgais, labpatīk, lai kā šie, no redzamās uguns aizdedzinātie gaismekļi, aizdzen nakts tumsu, tā arī lai ar neredzamo gaismu - ar Svētā Gara Gaismu apskaidrotās mūsu sirdis izbēgtu no jebkura grēka akluma. Lai ar apskaidrotām dvēseles acīm varētu redzēt to, kas Tev labpatīkams un mūsu pestīšanai derīgs. Lai mēs, kas uzvarējuši šīs pasaules tumsās likstas, taptu cienīgi sasniegt nemitīgo gaismu. Jo Tu esi mūsu Pestītājs un mēs Tev godu dodam ar Tavu Bez iesākuma Esošo Tēvu un Vissvēto, Labo un Dzīvudarošo Garu tagad un nemitīgi, un mūžīgi mūžam.

Dz. Āmen.

Pr. Lūgsim to Kungu.

Dz. Kungs, apžēlojies.

Visvarenais un Mūžīgais Dievs! Tu Tavam kalpam Mozum biji pavēlējis sagatavot visšķīsto eļjas darijumu priekš spīdekļiem, kas stāv Tava vaiga priekšā, žēlsirdīgi izplūdini Tavas Svētīšanas Svētību uz šīm svecēm. Lai tās iznes gaišumu uz cilvēkiem no ārienes itin tā, kā ar Tavu dāvinājumu Svētā Gara Gaišums mājo mūsos, mūsu domās caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Kuram pienākas visa Slava, Gods un pielūgšana ar Tavu bez iesākuma esošo Tēvu un Svēto Garu mūžīgi mūžam.

Dz. Āmen.

Pr. Miers lai ir ar visiem.

Dz. Un ar Tavu garu.

Pr. Palokiet savas galvas tā Kunga priekšā.

Dz. Tev, Kungs.

Pr. Ak Kungs, Jēzus Kristus, kas mūsu miesas būtībā parādījies starp cilvēkiem un šinī dienā no vecākiem Baznīcā parādītais, Kuru Simeāns dievbijīgais vecajs, apskaidrots ar Svētā Gara Gaismu, iepazina, pieņēma un svētīja; dod, ak Žēlsirdīgais, lai mēs ar Tava Svētā Gara Svētību apskaidroti un pamācīti, patiesi iepazītu un uzticīgi iemīlētu Tevi, Kam pienākas visa Slava, Gods un pielūgšana ar Bez iesākuma Esošo Tēvu un Svēto Garu mūžīgi mūžam.

Dz. Āmen.

Pr. Trīs reizes kvēpina sveces un apslacina ar svēto ūdeni ar vārdiem:

Šīs sveces top svētītas un iesvētītas ar Svētā Gara spēku, caur apslacināšanu ar svēto ūdeni Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. Āmen.

Dz. Pēc tam priesteris dod sveces, dziedātāji dzied vai lasa:

Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis, jo manas acis Tavu pestīšanu redzējušas, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm: Gaismu apgaismot pagānus un par slavu Izraēla ļaudīm.

Dz. Stihera 7. meld. Pušķo Savu pili, Ciāna, un paaugstini Ķēniņu Kristu, sveicini debesu durvīs Mariju, jo viņa būdama Ķerubu goda krēsls, nes Godības Ķēniņu. Jaunava ir kā spožais padebesis, jo uz rokām nes pirms gaismas bijušo Dēlu, Kuru Simeāns uz rokām ņēmis, ļaudīm pasludināja Viņu esam dzīvības un nāves Valdītāju un pasaules Pestītāju.

Pēc stihiras sākas Svētā Liturģija.