Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Rīta lūgšanas

 

Uzcēlies no miega, pirms esi iesācis kādu darbu darīt, nostājies dievbijīgi svētbilžu priekšā, iedomājoties, ka stāvi Visuzinātāja Dieva priekšā, un, apzīmējot sevi ar krusta zīmi, saki:

Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

Pēc tam kādu laiciņu pagaidi, līdz nomierinās tavas jūtas un tavas domas atraujas no zemes lietām, tad nesteigdamies, sirdspazemībā, dziļi pārdomājot katru vārdu, lasi sekojošas lūgšanas:

Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs.

Kungs Jēzus Kristus Dieva Dēls, Savas Visšķīstās Mātes un visu svēto lūgšanu dēļ, apžēlojies par mums. Āmen.

Slava Tevim, mūsu Dievs, slava Tevim.

Debesu Ķēniņ, Iepriecinātājs, patiesības Gars, Kas visur esi un visu piepildi. Tu visa laba Saturētājs un dzīvības Devējs, nāc un mājo mūsos, un šķīstī mūs no visas nešķīstības, un, Žēlīgais, atpestī mūsu dvēseles.

Pēc Kristus Augšāmcelšanās svētkiem līdz Debesbraukšanas svētkiem šīs lūgšanas vietā lasa tropāru: "Kristus no mirušiem Augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis un tiem, kas kapos dzīvību dāvinājis." (3 reizes) No Debesbraukšanas līdz Trijādības svētkiem sāk ar lūgšanu: "Svētais Dievs...",

Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums. (3. reizes)

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums; Kungs, šķīstī mūs no grēkiem; Valdītāj, piedod mūsu noziegumus; Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tavas žēlastības labad.

Kungs, apžēlojies. (3 reizes)

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

Tropāri Trijādībai

Uzcēlušies no miega, mēs zemē metamies Tavā priekšā, Žēlīgais, un Eņģeļu dziesmu dziedam Tev, Varenais: Svēts, Svēts, Svēts esi, Dievs, Dievadzemdētājas labad, apžēlojies par mums.

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

Kungs, Tu esi piecēlis mani no gultas un miega; tad apgaismo manu prātu un sirdi, un atdari manas lūpas, lai es Tevi, Svētā Trijādība, varētu teikt: Svēts, Svēts, Svēts esi, Dievs, Dievadzemdētājas labad, apžēlojies par mums.

Tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Soģis nāks piepeši un ikkatra darbi taps redzami; tādēļ ar bailēm nakts vidū saucam: Svēts, Svēts, Svēts esi, Dievs, Dievadzemdētājas labad, apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies. (12 reizes)

Uzcēlies no miega, es pateicos Tev, Svētā Trijādība, ka Tu Savā lielajā žēlastībā un lēnprātībā neesi dusmīgs bijis pret mani, laisku un grēcīgu, nedz esi mani pazudinājis ar maniem noziegumiem, bet vienmēr man esi žēlīgs bijis un bez samaņas gulošu mani esi piecēlis, lai es pašā rītā Tevi meklētu un Tavu varu pagodinātu; arī tagad apgaismo mana prāta acis, atdari manas lūpas, lai es varētu mācīties Tavus vārdus un saprast Tavus baušļus, un darīt pēc Tava prāta, un Tevi teikt sirds uzticībā, un slavētu Tavu Vissvēto, Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdu tagad, vienmēr un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Nāciet, paklanīsimies Ķēniņa mūsu Dieva priekšā.

Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies Kristus Ķēniņa mūsu Dieva priekšā.

Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies Paša Kristus Ķēniņa un mūsu Dieva priekšā.

50. psalms

Apžēlojies par mani, Dievs, Savā lielajā žēlastībā, izdeldē manus pārkāpumus Savā lielajā žēlsirdībā. Vēl jo vairāk attīri mani no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem, jo es atzīstu savas nelikumības un mani grēki ir vienmēr manā priekšā. Tev vienam esmu grēkojis un ļaunu darījis Tavu acu priekšā, tā ka Tu paliec taisns Savos vārdos un šķīsts Savā tiesā. Redzi, noziedzībā esmu dzemdināts un grēkos māte mani ieņēmusi. Redzi, Tev patīk sirdspatiesība, tad dari man zināmu apslēpto gudrību. Šķīstī mani no grēkiem ar īzapu, lai topu šķīsts; mazgā mani, lai topu baltāks nekā sniegs. Dod man dzirdēt prieku un līksmību, lai tie kauli līksmojas, ko Tu esi satriecis. Novērs no maniem grēkiem Savu vaigu un izdeldē visus manus noziegumus. Radi manī, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī taisnu garu. Neatmet mani no Sava vaiga un neatņem no manis Savu Svēto Garu. Atdod man Savas pestīšanas prieku, uzturi mani ar Valdošo Garu. Tad es mācīšu pārkāpējiem Tavus ceļus, lai grēcinieki pie Tevis atgriežas. Izglāb mani no asinsvainām, Dievs, Tu manas pestīšanas Dievs, tad mana mēle slavēs Tavu taisnību. Kungs, atdari manas lūpas, tad mana mute izteiks Tavu slavu. Jo Tu upura nevēlies, citādi es Tev to gribētu dot, sadedzināmais upuris Tev nepatīk. Satriekts gars ir Dievam upuris; salauztu un satriektu sirdi Tu, Dievs, nenoniecināsi. Dari labu Ciānai Tavas labprātības dēļ, uzcel Jeruzalemes mūrus. Tad Tev patiks taisnības, paceļamais un sadedzināmais upuris, tad upurēs vēršus uz Tava altāra.

Ticības simbols

Es ticu uz vienīgo Dievu Tēvu Visavaldītāju, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu Radītāju. Un uz vienīgo Kungu Jēzu Kristu, Dieva Dēlu. Vienpiedzimušo, Kas no Tēva dzemdināts pirms visa mūža. Gaisma no Gaismas, Īstens Dievs no Īstena Dieva, dzemdināts, neradīts, ar Tēvu vienādas būtības, caur Ko ir visas lietas darītas. Kas mums, cilvēkiem, par labu un mūsu pestīšanas labad ir nokāpis no debesīm un ieņemts miesā no Svētā Gara un Jaunavas Marijas, un tapis cilvēks. Ari krustā sists mūsu labad, pie Poncija Pilāta, un cietis, un aprakts. Un augšāmcēlies trešā dienā pēc Rakstiem. Un uzkāpis debesīs un sēž pie Tēva labās rokas. Un atkal nāks godībā tiesāt dzīvos un mirušos, un Viņa Valstībai gala nebūs. Un uz Svēto Garu, Kungu, Kas dzīvu dara un no Tēva iziet, un līdz ar Tēvu un Dēlu ir pielūdzams un augsti slavējams, Kas runājis caur praviešiem. Uz vienīgo Svēto, Biedroto un Apustulisko Baznīcu. Es apliecinu vienu vienīgu kristību par grēku piedošanu. Es ceru uz mirušo uzmodināšanu. Un nākamā mūža dzīvošanu. Āmen.

1. lūgšana, sv. Makārija Lielā

Dievs, šķīstī mani, grēcinieku, jo nekad neesmu darījis to, kas labs Tavās acīs; bet atpestī mani no ļauna, un Tavs prāts lai notiek ar mani: lai es nesodīts varētu atvērt savas necienīgās lūpas un teikt Tavu svēto Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdu tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

2. lūgšana, tā paša svētā

Uzcēlies no miega, es atnesu Tev, Pestītāj, nakts vidus dziesmu un, zemē mezdamies, Tev saucu: neļauj man aizmigt grēku nāvē, bet apžēlojies par mani, Kas labprātīgi esi ļāvis Sevi krustā sist, un steidzies mani pacelt, kad es guļu slinkumā, un atpestī mani, kas Tavā priekšā stāvu un lūdzu; un pēc nakts miega dod man, Kristus Dievs, bezgrēcīgu dienu un atpestī mani.

3. lūgšana, tā paša svētā

Uzcēlies no miega, es steidzos pie Tevis, Valdītājs Cilvēkumīļotājs, un Tavā žēlastībā steidzos uz Taviem darbiem un Tevi lūdzu: palīdzi man ikkatrā brīdī, ikkurā darbā un atpestī mani no katras ļaunas lietas pasaulē un no velna uzmākšanās; izglāb mani un ieved Savā mūžīgajā Valstībā. Jo Tu esi mans Radītājs un visāda labuma Sagādātājs un Dāvinātājs, uz Tevi es lieku visu savu cerību un Tev godu dodu tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

4. lūgšana, tā paša svētā

Kungs, Tu Savā daudzkārtējā žēlastībā un ar Savām lielajām labdarībām esi licis man, Savam kalpam, šīs pagājušās nakts laiku pavadīt bez visām ienaidnieka ļaunuma uzmākšanām; Tu Pats, Valdītājs, visu lietu Radītājs, dari mani cienīgu Tavā īstenā gaišumā ar skaidru sirdi pildīt Tavu prātu tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

5. lūgšana, sv. Vasīlija Lielā

Visuvaldītājs Kungs, debess Spēku un visas miesas Dievs, Tu augstībā dzīvo un pazemīgos labprāt uzlūko, sirdis pārbaudi un cilvēkos apslēpto skaidri redzi, Tu Beziesākuma un Mūžamesošā Gaisma, pie Kā nav nekādu pārmaiņu nedz pārvēršanās ēnas. Tu Pats, Nemirstīgais Ķēniņ, pieņem mūsu lūgšanas, ko mēs šajā brīdī, uz Tavu lielo žēlastību paļaudamies, ar nešķīstām lūpām Tev atnesam, un piedod mums mūsu grēkus, ko esam darījuši darbos, vārdos un domās, tīši vai netīši, un šķīstī mūs no visas miesas un gara apgānīšanas, un palīdzi mums visu šās dzīves nakti pavadīt ar modru sirdi un skaidru prātu, gaidot Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga un Dieva, un Pestītāja Jēzus Kristus, spožu un nolemtu atnākšanas dienu, kurā Šis visu cilvēku Soģis atnāks godībā atmaksāt ikkatram pēc viņa darbiem, lai mēs netiktu atrasti paguruši un slinkumā, bet uzticīgi darbos un varētu priekā ieiet Viņa Dievišķīgā godības pilī, kur nemitējas svinošās balsis un neizsakāmo saldumu bauda tie, kas redz Tava vaiga neizteicamo skaistumu. Jo Tu esi Īstenā Gaisma, Kas visu apgaismo un iesvētī, un Tevi teic visa radība mūžīgi mūžam. Āmen.

6. lūgšana, tā paša svētā

Mēs slavējam Tevi, augstais Dievs un žēlastības Kungs, Kas nemitīgi dari ar mums lielus un neizdibināmus, teicamus un bijājamus darbus, ko nav iespēju saskaitīt. Tu devi mums vājiem miegā dusēt un mūsu nogurušai miesai atpūsties no darbiem. Mēs pateicamies Tev, ka Tu mūs nepazudināji mūsu grēkos, bet biji pret mums vienmēr cilvēkmīlošs un mūs, bez samaņas gulošus, uzcēli dziesmās teikt Tavu varu. Un nu mēs lūdzam Tavu neizmērojamo sirdsžēlastību: apgaismo mūsu domas un acis un modini mūsu prātu no grūta kūtrības miega; atdari mūsu lūpas un pildi tās ar Tavu teikšanu, lai mēs varētu nešaubīgi dziedāt un pateikties Tev, visā un no visiem slavējamam Dievam, Beziesākuma Esošajam Tēvam un Tavam Vienpiedzimušajam Dēlam un Tavam Vissvētajam, Labajam un Dzivudarošajam Garam, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

7. lūgšana, pusnakts dziesma Dievadzemdētājai

Valdniece, es slavēju Tavu žēlastību un Tevi lūdzu: iesvētī manu prātu, māci mani staigāt taisnīgi pa Kristus baušļu ceļu. Spēcini mani ik nakti Dievu lūgt un slavēt, aizdzenot grūtsirdības miegu. Savām lūgšanām atraisi mani, Dieva Līgava, grēku saitēm sasaistītu. Sargi mani naktī un dienā, glābdama mani no ienaidniekiem, kas mani apkaro. Dzīvībasdevēja Dieva Māte, atdzīvini mani, grēku kārības nomaitātu. Kas esi dzemdējusi nerietošo Gaismu, apgaismo manu aptumšoto dvēseli. Brīnišķīgā Valdītāja Telts, padari mani par Dievišķā Gara namu. Dziedinātāja Māte, izdziedini manu dvēseli no ilgas grēku kaislības. Dzīves vētrās mētātu, vadi mani uz nožēlas ostu. Izglāb mani no mūžīgās uguns, ļaunā tārpa un galīgās tumsas. Neļauj man, lielam grēciniekam, palikt par prieku velnam. Visnenoziedzīgā, atjauno mani, novecojošu, bez mēra grēkos vainīgu. Atsvabini mani no visādām mokām un pielūdz Visuvaldītāju. Iecienī mani iegūt debesu priekus līdz ar visiem svētiem. Vissvētā Jaunava, paklausi Sava necienīgā kalpa balsij. Dod, Šķīstā, lai man lītu asaru straumes, mazgājot manas dvēseles sārņus. No sirds dziļuma uz Tevi nemitīgi vaidu. Gādā tikusi, Valdniece, pieņem manu lūgšanas kalpošanu un aiznes to sirdsžēlīgam Dievam. Augstāka par Eņģeļiem, pacel mani augstāk par pasaulīgo miesīgo dzīvi. Gaišā debesu Telts, liec manī spīdēt Gara žēlastībai. Es paceļu rokas un atdaru lūpas, aptraipīts ar grēku sārņiem, slavēt Tevi, Visnenoziedzīgā. Izglāb mani no dvēseli samaitājošiem grēkiem, uzcītīgi lūgdama Kristu, Kam pieder gods un pielūgšana, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

8. lūgšana, mūsu Kungam Jēzum Kristum

Mans Daudzžēlīgais un Visužēlīgais Dievs, Kungs Jēzus Kristus! Tu Savā lielajā mīlestībā esi no debesīm nokāpis un miesu pieņēmis, lai visus atpestītu; es lūdzu Tevi, mans Pestātaj, glāb mani atkal Savā žēlastībā. Jo, ja Tu mani pestītu manu darbu dēļ, tā nebūtu žēlastība un dāvana, bet drīzāk pienākums. Patiesi Tu esi tik devīgs un neizsakāmi žēlsirdīgs. Tu, mans Kristus, esi sacījis: kas manī tic, tas dzīvos un mūžam nemirs. Ja nu ticība uz Tevi pestī izmisušos, tad redzi, es ticu, atpestī mani, jo Tu esi mans Dievs un Radītājs. Lai man, mans Dievs, ticība tiek pielīdzināta taisnībai bez darbiem, jo Tu nemaz neatradīsi manī darbus, kuri mani attaisnotu. Bet šīs manas ticības lai pietiek visa vietā; lai tā atbild, lai mani attaisno, lai padara mani par dalībnieku Tavā mūžīgā godībā. Lai sātans mani nesagūsta un nelielās, ka viņš mani izrāvis, Vārds, no Tavas rokas un Tavas krūts. Bet, vai es gribu, vai negribu, glāb mani, Kristus, mans Pestītājs, steidzies, steidzies drīz mani izglābt, pirms esmu aizgājis bojā, jo Tu esi mans Dievs no manas mātes miesām. Kungs, iecienī mani Tevi tā iemīlēt, kā agrāk esmu mīlējis grēku, un atkal bez slinkuma Tev uzcītīgi kalpot, kā agrāk esmu kalpojis viltniekam sātanam. Vistikušāk gribu kalpot Tev, manam Kungam un Dievam Jēzum Kristum, visas manas dzīvības dienās tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

9. lūgšana, Sargeņģelim

Svētais Eņģeli, kas stāvi klāt manai nabaga dvēselei un manai grēcīgai dzīvei, neatstāj mani, grēcinieku, un neatkāpies no manis manas nesātības dēļ; neļauj, lai ļaunais gars pār mani valdītu, uzmākdamies šai mirstīgajai miesai; stiprini manu nogurušo un vājo roku, un vadi mani uz pestīšanas ceļu; ak svētais Dieva Eņģeli, manas nabaga dvēseles un miesas sargs, un aizstāvi, piedod man visu, ar ko tevi esmu apbēdinājis visā sava mūža laikā, un, ja ko esmu grēkojis šajā pagājušajā naktī, aizstāvi mani šinī dienā, un pasargi mani no visādas ienaidnieka kārdināšanas, lai es nesadusmotu Dievu ar kādu grēku, un lūdz par mani Kungu, lai Viņš stiprina mani Savā bijāšanā un dara mani par Savas žēlastības cienīgu kalpu. Āmen.

10. lūgšana, Vissvētajai Dievadzemdētājai

Mana Vissvētā Valdniece, Dievadzemdētāja, ar Savām svētām un visspēcīgām lūgšanām aizdzen no manis, Sava pazemīgā un nabaga kalpa, grūtsirdību, aizmiršanu, nesaprātību, bezrūpību un no manas nabaga sirds un mana aptumšotā prāta visas nešķīstas, viltīgas un zaimojošas domas; nodzēs manu kārību liesmas, jo es esmu nelaimīgs un nožēlojams, un atpestī mani no daudzām un ļaunām atmiņām, un pasākumiem, un atsvabini no visiem ļauniem darbiem. Jo visas tautas Tevi svētīgu teic, un Tavs godības vārds top slavēts mūžīgi mūžam. Āmen.

Lūgšana savam Svētajam

Lūdz Dievu par mani, svētais (...), jo es sirsnīgi pie tevis steidzos kā pie ātra palīga un lūdzēja par manu dvēseli.

Dziesma Vissvētajai Dievadzemdētājai

Esi sveicināta, Dievadzemdētāja Jaunava, Dieva Žēlastības pilna Marija, Kungs ir ar Tevi. Tu esi Svētīta sievu vidū un Svētīts ir Tavas miesas Auglis, jo mūsu dvēseļu Pestītāju Tu esi dzemdējusi.

Tropārs Krustam

Atpestī, Kungs, Savus ļaudis un svētī Savu mantojumu; pareizticīgajiem kristiešiem dod uzvarēt pretiniekus un ar savu Krustu sargi Savu draudzi.

Lūgšana par dzīvajiem

Glābi, Kungs, un apžēlojies par Saviem kalpiem: manu garīgo tēvu (saki viņa vārdu un pēc tam uzskaiti vecāku un citu radinieku, kā arī skolotāju, priekšnieku un labdaru vārdus) un par visiem pareizticīgajiem kristīgajiem ļaudīm un dāvini viņiem laicīgus un mūžīgus labumus.

Lūgšana par mirušajiem

Piemini, Kungs, Savu aizmigušo kalpu (saki mirušo radinieku un labdaru vārdus) un visu aizmigušo pareizticīgo ļaužu dvēseles: piedod viņiem visus tīšus un netīšus grēkus un dāvini tiem Debesu Valstību.

Lūgšanu noslēgums

Patiesi pienākas svētīgu teikt Tevi Dievadzemdētāju, Mūžamsvētīgo un Visnenoziedzīgo, un mūsu Dieva Māti. Mēs augsti teicam Tevi, Īsteno Dievadzemdētāju, Kas esi cienījama augstāk par Ķerubiem, un slavējama daudz augstāk par Serafiem, Kas jaunavībā Dievu Vārdu esi dzemdējusi.

No Kristus Augšāmcelšanās līdz Debesbraukšanai šīs lūgšanas vietā jālasa: "Eņģelis Dieva Svētītai sacīja: esi sveicināta Tu, Šķistā Jaunava, es saku atkal: esi sveicināta. Tavs Dēls, mirušos uzcēlis, trešā dienā no kapa Augšāmcēlās: ļaudis, priecājieties."

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Kungs, apžēlojies. (3 reizes)

Kungs Jēzus Kristus Dieva Dēls, Savas Visšķīstās Mātes, mūsu sirdsskaidro un dievnesēju tēvu, un visu svēto lūgšanu dēļ, apžēlojies par mums. Āmen.