Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Pirms Svētā Vakarēdiena baudīšanas

 

Dievgaldniekam jālasa vakarā pirms Svētā Vakarēdiena baudīšanas.

Kungs Jēzu Kristu, mūsu Dievs, mūsu svēto tēvu lūgšanu dēļ, apžēlojies par mums. Āmen.

Slava Tevim, mūsu Dievs, slava Tevim.

Debesu Ķēniņ, Iepriecinātāj, patiesības Gars, Kas visur esi un visu piepildi. Tu visa laba Saturētāj un dzīvības Devēj, nāc un mājo mūsos, un šķīstī mūs no visas nešķīstības un, Žēlīgais, atpestī mūsu dvēseles.

Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums. (3 reizes)

Slava Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums; Kungs, šķīstī mūs no grēkiem; Valdītāj, piedod mūsu noziegumus; Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tavas žēlastības labad.

Kungs, apžēlojies (3 reizes).

Slava Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

Kungs, apžēlojies (12 reizes).

Nāciet, paklanīsimies Ķēniņam, mūsu Dievam.

Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies Kristum, Ķēniņam un mūsu Dievam.

Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies Pašam Kristum, Ķēniņam un mūsu Dievam.

Un šos psalmus:

22. psalms.

Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties uz zāļainām ganībām, Viņš mani vada pie palēna ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli, Viņš mani ved uz taisnības ceļiem Sava vārda labad. Jebšu es arī staigāšu nāves ēnas ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tavs koks un Tavs zizlis mani iepriecina. Tu sataisi manā priekšā galdu pret maniem ienaidniekiem, Tu svaidi manu galvu ar elji, mans biķeris ir papilnam pieliets. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā Kunga namā vienumēr.

23. psalms.

Zeme pieder tam Kungam ar savu pilnību, visa pasaule, un kas tajā dzīvo. Jo Viņš to pie jūras stādījis un pie upēm to stiprinājis. Kas kāps uz tā Kunga kalnu. Un kas stāvēs Viņa svētā vietā. Kam ir nenoziedzīgas rokas un šķīsta sirds, kam dvēsele netiecas uz nelietību, un kas ar viltu nezvērē. Tas dabūs svētību no tā Kunga un taisnību no Dieva, sava Pestītāja. Šī tā cilts, kas pēc Viņa vaicā, kas meklē Jēkaba Dieva Vaigu. Jūs, vārti, paceliet savas palodas, un topiet paaugstinātas jūs, mūžīgās durvis, lai tas godības Ķēniņš ieiet: Kas godības Kēniņš. Tas Kungs, stiprs un varens, tas Kungs varens karā. Jūs, vārti, paceliet savas palodas, un paaugstinaties jūs, mūžīgās durvis, lai godības Ķēniņš ieiet. Kas tas tāds godības Ķēniņš. Tas Kungs Cebaot, Tas ir godības Ķēniņš.

115. psalms

Es ticu, tāpēc es runāju; es biju ļoti apbēdināts. Es sacīju savās bailēs: visi cilvēki ir liekuļi. Kā es tam Kungam maksāšu visas labdarīšanas, ko Viņš man ir darījis. Es pacelšu pestīšanas biķeri, un piesaukšu tā Kunga vārdu. Es izpildīšu tam Kungam savus solījumus visu Viņa ļaužu priekšā. Viņa svēto nāve ir dārga tā Kunga acīs. Ak, Kungs, es esmu tiešām Tavs kalps, es esmu Tavs kalps, Tavas kalpones dēls; Tu manas saites esi atraisījis. Tev es upurēšu pateicības upurus un piesaukšu tā Kunga vārdu. Es izpildīšu tam Kungam savus solījumus visu Viņa ļaužu priekšā, tā Kunga nama pagalmos, tavā vidū, Jēruzāleme.

Slava Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tevim, Dievs. (3 reiz)

Tropārs 8. meldiņš.

Kungs, Tu mūsu dēļ esi no Jaunavas piedzimis un Tev ir bezgala liela žēlastība: nepielīdzini manus noziegumus, šķīstī manu sirdi un dari to par namu Savai visšķīstai Miesai un Asinīm un neatstum mani no Sava Vaiga.

Slava...

Kā es necienīgs drīkstēšu dalību ņemt pie Taviem svētumiem. Ja es iedrošinātos pie Tevis pieiet līdz ar cienīgiem, apģērbs mani apvainos, jo tas nav vakariņa apģērbs, un es izpelnīšos sodību savai daudzgrēcīgai dvēselei. Ak, Kungs, šķīstī manas dvēseles nešķīstību un, kā Cilvēkumīļotājs, atpestī mani.

Tagad...

Liels ir mans grēku pulks, ak Dievadzemdētāja. Pie Tevis, Šķīstā, es steidzos, pestīšanu lūgdams. Piemeklē manu vājo dvēseli un lūdz Savu Dēlu un mūsu Dievu, lai piedod man, ko es ļauna esmu darījis, ak Vienīgā augstiteicamā.

Lielā gavēņa laikā lasi šo lūgšanu:

Kad teicamie mācekļi pie mazgāšanas pēc vakariņa apgaismojās, tad bezdievīgais Jūda naudas kārības pārņemts, aptumšojās, un Tevi, taisno Soģi, netaisniem soģiem nodeva. Redz, mantas kārīgais, vienu, kas mantas dēļ pakārās; sargies no nesātīgās dvēseles, kas iedrošinājās Mācītājam to darīt. Gods Tevim, Kungs, kas visiem esi žēlīgs.

50. psalms

Apžēlo mani, Dievs, savā lielajā žēlastībā, izdeldē manus pārkāpumus Savā lielajā žēlsirdībā. Vēl jo vairāk attīri mani no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem, jo es atzīstu savas nelikumības un mani grēki ir vienmēr manā priekšā. Tev vienam esmu grēkojis un ļaunu darījis Tavu acu priekšā, tā ka Tu paliec taisns Savos vārdos un šķīsts Savā tiesā. Redzi, noziedzībā esmu dzemdināts un grēkos māte mani ieņēmusi. Redzi, Tev patīk sirdspatiesība, tad dari man zināmu apslēpto gudrību. Šķīstī mani no grēkiem ar īzapu, lai topu šķīsts; mazgā mani, lai topu baltāks nekā sniegs. Dod man dzirdēt prieku un līksmību, lai tie kauli līksmojas, ko Tu esi satriecis. Novērs no maniem grēkiem Savu vaigu un izdeldē visus manus noziegumus. Radi manī, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī taisnu garu. Neatmet mani no Sava vaiga un neatņem no manis Savu Svēto Garu. Atdod man Savas pestīšanas prieku, uzturi mani ar Valdošo Garu. Tad es mācīšu pārkāpējiem Tavus ceïus, lai grēcinieki pie Tevis atgriežas. Izglāb mani no asinsvainām, Dievs, Tu manas pestīšanas Dievs, tad mana mēle slavēs Tavu taisnību. Kungs, atdari manas lūpas, tad mana mute izteiks Tavu slavu. Jo Tu upura nevēlies, citādi es Tev to gribētu dot, sadedzināmais upuris Tev nepatīk. Satriekts gars ir Dievam upuris; salauztu un satriektu sirdi Tu, Dievs, nenoniecināsi. Dari labu Ciānai Tavas labprātības dēļ, uzcel Jeruzalemes murus. Tad Tev patiks taisnības, paceļamais un sadedzināmais upuris, tad upurēs vēršus uz Tava altāra.

Un tūdaļ kanonu (2. meld.).

1. dziesma.

Nāciet, ļaudis, dziedāsim dziesmu Kristum Dievam, Kas jūru pāršķīra, un pārveda ļaudis, kurus bija izvedis no Ēģiptes verdzības, jo Viņš ir parādījis Savu godību.

Pants: Radi manī, Dievs, šķīstu sirdi, un atjauno manī pastāvīgu garu.

Sirdsžēlīgais Kungs, lai Tava Svētā Miesa un dārgās Asinis ir man par mūžīgās dzīvības maizi un dažādu vājību dziedināšanai.

Pants: Neatmet mani no Sava Vaiga, un neatņem no manis Savu Svēto Garu.

Kristu, es, nabaga cilvēks, sagānījies ar nepieklājīgiem darbiem, neesmu cienīgs baudīt Tavu Visšķīsto Miesu un Dievišķīgās Asinis, bet Tu Pats dari mani cienīgu tos baudīt.

Pants: Vissvētā Dievadzemdētāja, glāb mūs.

Dievadzemdētājai: Augstiteicamā Dieva Līgava, Tu labā zeme, kas nearta esi dzemdējusi pasaulei pestīšanas vārpu: dari mani cienīgu, no tās ēdot, pestītam kļūt.

3. dziesma.

Uz ticības akmens mani stiprinādams, Tu esi manu muti atdarījis pret maniem ienaidniekiem, jo mans gars priecājas dziedot: neviens nav taisns, kā tik Tu, Kungs.

Valdītāj Kristu, dod man tādas asaras, kas nomazgātu manas sirds nešķīstību, ka es pie Tavu Dievišķīgu dāvanu baudīšanas pieietu šķīsts, ar labu un šķīstu sirdsapziņu, ticību un bijāšanu.

Cilvēkumīļotāj, lai Tava Visšķīstā Miesa un Dievišķīgās Asinis šķīsta manus grēkus, atjauno sadraudzību ar Svēto Garu, sataisa uz mūžīgu dzīvošanu un izsargā no grēku kārībām un bēdām.

Dievadzemdētājai: Vissvētā, Tu, dzīvības maizes mielasta vieta, kas žēlastības dēļ nonākusi no debesīm un pasaulei jaunu dzīvību dod, dari cienīgu nu arī mani necienīgo, ar bijāšanu to baudīt un mūžīgi dzīvot.

4. dziesma.

Nedz vidutājs, nedz Enģelis, bet Tu Pats, ak Kungs, miesu pieņēmis, no Jaunavas esi atnācis, un mani, visu cilvēku, esi pestījis; tāpēc es uz Tevi saucu: Kungs, gods Tavai varai.

Daudzžēlīgais, mūsu labad miesā piedzimis, Tu esi ļāvies Sevi, kā jēru, nokaut par cilvēku grēkiem: lūdzams, šķīstī arī manus grēkus.

Valdītāj Kungs, dziedini arī manas dvēseles vātis un svētī mani visu, un iecienī mani baudīt Tavu Noslēpumu Pilnu dievišķu vakarēdienu.

Dievadzemdētājai: Valdniece, lūdz no Tavām miesām Piedzimušo apžēloties arī par mani, un pasargā mani, savu kalpu, šķīstu un nenoziedzīgu, ka es, garīgu pērli saņēmis, taptu svētīts.

5. dziesma.

Gaismas Devēj un mūžības Radītāj Kungs, vadi mūs Savu baušļu gaismā, jo bez Tevis vien mēs cita dieva nezinām.

Ak Kristu, lai notiek man, Tavam nelietīgam kalpam, kā Tu esi iepriekš sacījis, paliec manī, kā esi apsolījies; jo, raugi, es ēdu Tavu Dievišķīgu Miesu un dzeru Tavas Asinis.

Ak Dieva Vārds un Dievs, lai Tavas Miesas ogle apgaismo mani aptumšotu un Tavas Asinis lai šķīsta manu sagānītu dvēseli.

Dievadzemdētājai: Dieva Māte Marija, Tu saldās smaržas šķīstais mājoklis, ar Tavām lūgšanām padari mani par izredzētu trauku, lai es topu dalībnieks pie Tava Dēla svētībām.

6. dziesma.

Grēku bezdibenī vārtīdamies, es piesaucu Tavas žēlastības neizdibināmu dziļumu, ak Dievs, izved mani no bojā iešanas.

Ak Pestītāj, iesvētī manu prātu, dvēseli, sirdi un dari cienīgu mani, ak Valdītāj, bez sodības pieiet pie Taviem bijājamiem Noslēpumiem.

Ak Kristu, dod man prātu caur dalību pie Taviem Svētiem Noslēpumiem atrauties no grēka kaislībām, pieņemties Tavā svētībā un stiprināties savā dzīvošanā.

Dievadzemdētājai: Ak Svētā Dieva Vārds un Dievs, caur Savas Svētās Mātes lūgšanām, iesvētī mani visu, kas nu pieeju pie Taviem Dievišķīgiem Noslēpumiem.

Kondaks 2. meldiņš.

Valdītāj Kristu, nesmādē nu mani par necienīgu saņemt Maizi, kas ir Tava Miesa, un Tavas Dievišķas Asinis. Dalību ņemt pie Taviem visšķīstiem un bijājamiem Noslēpumiem, lai netop man par sodu, bet lai ir man par mūžīgu un nemirstīgu dzīvību.

7. dziesma.

Gudrie jaunekļi zelta teļu nepielūdza, paši iegāja liesmās, kaldiešu dievekļus izsmēja un liesmās dziedāja, un Eņģelis tos ar rasu slacināja, sacīdams: jūsu mutes lūgšana jau ir uzklausīta.

Ak, Kristu, Tu vienīgais Labais, dalība pie Taviem nemirstības Noslēpumiem, šā visa labuma avota, lai ir man par gaišumu, dzīvību, bezkaislību, un līdzekli vairāk pieaugt dievišķos tikumos, lai es Tevi godātu.

Ak Cilvēkumīļotājs, lai es ar mīlestību, dievbijību un drebēšanu pieiedams tagad pie Taviem Dievišķiem nemirstības Noslēpumiem, topu izglābts no grēka kaislībām, ienaidniekiem, trūkuma un visādām bēdām, un ļauj man Tev dziedāt: slavēts esi Kungs, mūsu tēvu Dievs.

Dievadzemdētājai: Ak Dievasvētītā, kas Kristu Pestītāju neizprotami dzemdējusi, es, Tavs nešķīsts kalps, lūdzu Tevi, Šķīstā, mani, kas tagad taisos pieiet pie visšķīstiem Noslēpumiem, šķīstī visu no miesas un gara apgānīšanas.

8. dziesma.

Dievu, Kas uguns ceplī pie ebreju jaunekļiem nokāpa un liesmu pārvērta rasā, darbi, dziedat kā Kungu un Augstpriesteri mūžīgi, mūžam.

Kristu Dievs, mans Pestītāj, dari cienīgu nu arī mani izmisušu būt par dalībnieku pie Taviem debešķīgiem, bijājamiem un svētiem Noslēpumiem, baudīt Tavu Dievišķu un noslēpumu pilnu vakariņu.

Pie Tavas žēlastības, ak Labais, es patveros un ar bailēm uz Tevi saucu: paliec manī un lai es palieku Tevī, kā Tu esi sacījis; jo, raugi, es, uzdrošinājies paļauties uz Tavu žēlastību, ēdu Tavu Miesu un dzeru Tavas Asinis.

Trijādībai: Saņemdams uguni es trīcu no bailēm, lai es neapdegtu kā vasks un kā zāle. Ak, cik bijājams šis noslēpums. Ak, cik liela Dieva sirdsžēlastība. Es, pīšļi un pelni būdams, dalību ņemu pie Dievišķas Miesas un Asinīm un topu neiznīcīgs.

9. dziesma.

Bez iesākuma esoša Tēva Dēls, Dievs un Kungs, no Jaunavas miesu pieņēmis, atspīdēja mums, apgaismot aptumšotos, salasīt izklīdušos; tādēļ slavējamo Dievadzemdētāju mēs augstiteicam.

Baudiet un redziet, ka še ir Kristus tas Kungs mūsu dēļ; jo Viņš citkārt, mūsu kārtā būdams, vienreiz Sevi ir upurējis Savam Tēvam un vienmēr top upurēts, iesvētot tos, kas bauda svētu Vakarēdienu.

Dalību ņemot pie Taviem svētiem Noslēpumiem, ak Valdītājs, lai es topu iesvētīts dvēselē un miesā, apgaismots un atpestīts; lai kļūstu par Tavu namu, ka Tu, Daudzžēlīgais Labdarītājs, mājotu manī ar Tēvu un Garu.

Mans Pestītājs, lai Tava Miesa un Visšķīstās Asinis kā uguns apdedzina manas grēku vātis, izdedzina kaislību ērkšķus un, kā gaisma, visu mani apgaismo pielūgt Tavu Dievību.

Dievadzemdētājai: Valdniece, no Tavām šķīstām asinīm Dievs ir piedzimis miesā. Tādēļ visas ciltis Tevi teic un garīgie pulki Tevi slavē; jo caur Tevi viņi gaiši ir ieraudzījuši visu Valdītāju, aptērptu cilvēku dabā.

Patiesi pienākas svētīgu teikt Tevi, Dievadzemdētāju, Mūžam Svētīgo un Visnevainīgo un mūsu Dieva Māti. Mēs augsti teicam Tevi, īsteno Dievadzemdētāju, Kas esi cienījama augstāk par Ķerubiem, un slavējama daudz augstāk par Sēraviem, Kas jaunavībā Dievu Vārdu esi dzemdējusi.

Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums. (3 reizes)

Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums; Kungs, šķīstī mūs no grēkiem; Valdītāj, piedod mūsu noziegumus; Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tavas žēlastības labad.

Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

Tālāk dienas vai svētku tropars. Ja ir svētdiena, tad svētdienas meldiņa tropars. Ja nav, tad šos troparus (6. meldiņš):

Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums, jo mēs, grēcinieki, nekādas aizbildināšanas nezinādami, šo lūgšanu Tev, Valdītājam atnesam: apžēlojies par mums.

Slava... Kungs, apžēlojies par mums, jo mēs uz Tevi paļaujamies; nedusmojies uz mums bargi, nedz piemini mūsu pārkāpumus; bet arī tagad, žēlsirdīgais, uzlūko mūs un izglāb mūs no mūsu ienaidniekiem; jo Tu esi mūsu Dievs un mēs esam Tavi ļaudis, visi Tavu roku darbs un Tavu vārdu piesaucam.

Tagad... Augstiteicamā Dievadzemdētāja, atver mums žēlsirdības durvis, lai mēs uz Tevi cerēdami, neietu bojā, bet caur Tevi izglābtos no bēdām, jo Tu esi kristīgo ļaužu glābēja.

Kungs, apžēlojies (40 reizes).

Un panti:

Cilvēks, ja tu gribi baudīt Valdītāja Miesu, tad ej klāt ar bijāšanu, lai neapdedz, jo tā ir uguns.

Ja tu gribi savienoties ar Kristu, dzerdams Viņa Dievišķās Asinis, tad iepriekš saderi mieru ar saviem apbēdinātājiem, un tad tik iedrošinies baudīt noslēpumu pilnu mielastu.

Pirms tu no Valdītāja dzīvudarošās Miesas bijājamā upura baudi, pielūdz Dievu drebēdams, ar šīm lūgšanām.

1. lūgšana. Sv. Vasilija Lielā.

Valdītāj Kungs Jēzu Kristu, mūsu Dievs, dzīvības un nemirstības avots, redzamu un neredzamu radījumu Radītāj, bez iesākuma esošā Tēva no vienas būtības bez iesākuma esošais Dēls. Tu Savā lielā žēlastībā pēdējās dienās aptērpies miesā, ļāvies Sevi Krustā sist un aprakt par mums nepateicīgiem un ļaunsirdīgiem un ar Savām Asinīm atjaunoji mūsu grēka samaitāto dabu. Pieņem Tu Pats, ak Nemirstīgais Ķeniņ, arī mūsu grēku nožēlošanu, pievērs Savu ausi un klausies manos vārdos, jo es esmu apgrēkojies, ak Kungs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret Tevi un neesmu cienīgs acis pacelt uz Tavas godības augstību, jo es esmu sadusmojis Tavu žēlastību, pārkāpis Tavus baušļus un neesmu paklausījis Tavām pavēlēm. Bet Tu, ak Kungs, labsirdīgs, lēnprātīgs un visžēlīgs būdams, līdz šim neesi mani ar maniem grēkiem pazudinājis, bet visnotaļ esi gaidījis manu atgriešanos. Ak, Cilvēkumīļotāj, Tu caur Savu pravieti esi sacījis: Man nepatīk bezdievīgā nāve, bet lai tas atgriežas un dzīvo. Tu, Valdītāj, negribi, lai kāds Tavu roku radījums ietu bojā, un Tu negribi cilvēku pazušanu, bet Tu gribi, lai visi cilvēki top izglābti un nāk pie patiesības atzīšanas. Es gan neesmu ne debess, nedz zemes, nedz šīs laicīgās dzīvošanas vērts, tādēļ ka es viss esmu padevies grēkam, kļuvis miesas kārībām par kalpu un Tavu tēlu apgānījis, bet, Tavs radījums būdams, es, nabags cilvēks, vēl nezaudēju cerību uz pestīšanu un nāku pie Tevis, droši cerēdams uz Tavu bezgala lielu žēlastību. Pieņem mani, ak Cilvēkumīļotāj Kungs, tā kā Tu esi pieņēmis to grēcinieku, ļaundari, muitnieku un pazudušo dēlu, un novel manu smago grēku nastu, jo Tu pasaules grēkus uz Sevi esi ņēmis, cilvēku vājības esi dziedinājis, bēdīgos un grūtsirdīgos pie Sevis esi aicinājis un tiem atvieglošanu apsolījis, un neesi nācis taisnos aicināt, bet grēciniekus pie atgriešanās no grēkiem. Šķīstī mani no visas gara un miesas apgānīšanās un pamāci mani kļūt pilnīgi svētam dievbijībā, lai es, šķīstā sirdsapziņā dalību ņemdams pie Tava svētuma, savienojos ar Tavu Svēto Miesu un Asinīm un tā lai kļūstu Tavs un Tava Tēva un Svētā Gara mājoklis. Patiesi, Kungs Jēzu Kristu, mans Dievs, lai dalība pie Taviem visšķīstiem un dzīvudarošiem Noslēpumiem man nav par sodu, un lai es netopu dvēselē un miesā vājš, necienīgi dalību tajos ņemdams, bet dod man līdz pat manai pēdējai dvašai bez nosodījuma baudīt Tavu svēto mielastu, lai savienotos ar Svēto Garu, sagatavotos uz mūžīgu dzīvi, lai saņemtu labu atbildi briesmīgās tiesas priekšā, lai ar visiem Taviem izredzētajiem arī es topu dalībnieks pie Taviem neiznīcīgiem labumiem, ko Tu, Kungs, esi sagatavojis tiem, kas Tevi mīl un kuros Tu esi augstigodājams mūžīgi. Āmen.

2. lūgšana. Sv. Vasilija Lielā.

Kungs, mans Dievs, es atzīstu, ka neesmu ne cienīgs, nedz tā vērts, ka Tu zem manas dvēseles jumta nāc, jo tas viss ir tukšs un sakritis, un Tu neatradīsi manī cienīgas vietas, kur Tev savu galvu nolikt: bet kā Tu mūsu labad esi no debesīm nokāpis, tā pazemojies arī tagad līdz manai necienībai. Kā Tu par labu ņēmis bezvalodīgu lopu kūtī un silē gulēt, tāpat ņem par labu dusēt arī manas neprātīgās dvēseles silē un ieiet manā sagānītā miesā. Kā Tu neesi liedzies ieiet spitālīgā Sīmaņa namā un tur vakariņu turēt ar grēciniekiem, tā lai Tev labpatīk ieiet arī manas pazemīgās, spitālīgās un grēcīgās dvēseles namā. Kā Tu neesi atstūmis man līdzīgo laulības pārkāpēju grēcinieci, kas pie Tevis bij atnākusi un Tevi aizskāra, tā esi žēlīgs man grēciniekam, kas pie Tevis pieeju un un Tevi aizskaru, un kā Tev nav riebusies viņas sagānītā un nešķīstā, Tevi skūpstošā mute, tā lai Tev neriebjas arī mana vēl vairāk par to sagānītā un vēl nešķīstākā mute, manas ar grēku aptraipītās un nešķīstās lūpas un mana ļaunā, nešķīstā mēle. Bet lai Tava Visšķīstā Miesa un dārgās Asinis, kā ogle mani svētī un apgaismo, dziedina manu pazemīgo dvēseli un miesu, atvieglina manu smago grēka nastu, pasargā mani no ikkatra velna darba, nodzen un norāj manus grēcīgos un ļaunos ieradumus, nonāvē grēka kārības, stiprina pildīt Tavus baušļus, vairo man Tavu Dievišķīgu žēlastību un piešķir man Tavu Valstību. Jo es eju pie Tevis, ak Kristu Dievs, nevis Tevi nīcinādams, bet iedrošinājies paļauties uz Tavu neizsakāmo žēlastību, lai es par daudz tālu nenokļūstu no sadraudzības ar Tevi un lai mani nesagrābj garīgais vilks. Tādēļ es lūdzu Tevi, ak vienīgais Svētais, Valdītāj, svētī manu dvēseli un miesu, prātu un sirdi, iekšas un visu mani atjauno; iesakņo manos locekļos Savu bijāšanu un tā manī iesakņo Savu svētību, lai viņa nevarētu tikt man atņemta; kļūsti man par par palīgu un aizstāvētāju; vadi manu dzīvošanu mierā. Dari mani cienīgu stāvēt ar Taviem svētiem Tev pa labai rokai, ar Tavas Visšķīstās Mātes, Tavu bezmiesīgo kalpu un visšķīsto spēku un visu, no laika gala Tev pa prātam darījušo, svēto lūgšanām un aizstāvēšanām. Āmen.

3. lūgšana. Sv. Simeāna Metafrasta.

Vienīgais šķīstais un neiznīcīgais Kungs, Tu Savas neizteicamās cilvēkumīlošas žēlastības dēļ esi pieņēmis mūsu jaukto dabu no Savas Mātes šķīstām un jaunavīgām asinīm, kas Tevi pārdabīgi dzemdējusi caur Dievišķa Gara apēnošanu, pēc mūžam esošā Tēva labpatikšanas. Jēzu Kristu, Dieva gudrība, miers un spēks, Tu Savā pieņemtā cilvēku miesā esi uzņēmis dzīvudarošas un pestījošas ciešanas, krustu, naglas, šķēpu un nāvi, nonāvē manas miesas kārības, kas dvēseli samaitā. Ar Tavu apbedīšanu, sagūstījis elles valstību, ar manām labām domām apbedī manus ļaunus nodomus un izposti viltības garus. Ar Tavu dzīvudarošo Augšāmcelšanos trešā dienā esi uzcēlis pakritušo ciltstēvu, uzcel arī mani, grēkos ieslīgušu, un parādi man atgriešanās paraugu. Ar Tavu augstigodājamo pacelšanos debesīs, pieņemto miesu esi iecēlis Dieva kārtā un pagodinājis sēdēt pie Tēva labās rokas, dari mani cienīgu caur dalību pie Taviem Svētiem Noslēpumiem stāvēt Tev pa labai rokai ar atpestītajiem. Ar Tava iepriecinātāja Gara nonākšanu Savus iesvētītos mācekļus padarījis par goda traukiem, padari arī mani par Svētā Gara mājokli. Tu atkal nāksi pasauli taisni tiesāt, piešķir arī man šo žēlastību Tev, manam Soģim un Radītājam uz padebešiem pretī iziet līdz ar visiem Taviem svētajiem, lai arī es varētu bezgalīgi slavēt un teikt Tevi, un Tavu bez iesākuma esošo Tēvu, un Tavu Vissvēto un žēlīgo un dzīvudarošo Garu, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

4. lūgšana. Sv. Simeāna Metafrasta.

Ak Kristu Dievs, šodien stāvu Tava svētā altāra, Tavā un Tavu bijājamo un svēto Eņģeļu priekšā, jo savas sirdsapziņas nosodīts, it kā būtu stāvējis Tavas bargās un taisnās tiesas priekšā, atbildi devis par saviem ļauniem darbiem un no Tevis Paša ticis pazudināts; pirms mana soda diena atnākusi, es izsūdzu Tev savus ļaunus un bezdievīgus darbus, atklāju un rādu Tev savas grēku vātis. Ak Kungs, uzlūko pazemību un atlaid visus manus noziegumus. Raugi, manu grēku ir vairāk nekā matu uz manas galvas. No kādas noziedzības es esmu tīrs. Kādu grēku neesmu darījis. Kādu ļaunumu neesmu ieņēmis savā dvēselē. Jo es jau arī darbos esmu noziedzies, esmu lepojies, uzpūties, citus lamājis, velti tērējis, nepieklājīgi smējies, esmu bijis patmīlīgs, goda kārīgs, netaisnīgs, ikkatru savu jutekli un locekli esmu sagānījis, samaitājis, nederīgu padarījis, esmu bijis sātanam par grēka perēkli, ak Kungs, es zinu, ka mani noziegumi iet pāri pār manu galvu, bet Tava žēlastība ir bezgala liela un Tava labsirdīgā lēnība ir neizteicama, un nav tāda grēka, kurš būtu pārspējis Tavu cilvēkumīlestību. Tādēļ, ak brīnišķais Ķēniņ un labsirdīgais Kungs, dari pie manis, grēcinieka, žēlastības brīnumu, parādi Savas lēnprātības spēku un žēlastības stiprumu no sirds dziļumiem, pieņem mani, atgriezušos grēcinieku. Pieņem mani, kā Tu esi pieņēmis pazudušo dēlu, ļaundarītāju un grēcinieci. Pieņem mani, kas pāri par visu mēru Tavā priekšā esmu noziedzies vārdos un darbos, lopiskām kārībām un bezprātīgiem centieniem un pārlieku daudziem grēkiem esmu sevi sagānījis, apbēdinājis Tavu Svēto Garu un sadusmojis Tavu cilvēkumīlošo sirdsžēlastību ar darbiem, vārdiem un domām, naktī un dienā, citiem redzot un paslepen, tīši un netīši, pieņem arī mani, nabaga grēcinieku, kā esi pieņēmis tos, kas vienpadsmitā stundā atnākuši un neko labu nepastrādājuši. Es zinu, ka Tu manus grēkus man priekšā vedīsi, kā es tos esmu padarījis, un prasīsi no manis atbildi par visu, ko es prātā būdams esmu grēkojis un kas man nebūs ticis piedots; bet, ak Kungs, nesodi mani pēc Savas taisnās tiesas un Savā lielā dusmībā un nepārmāci mani Savā bardzībā, ak Kungs, apžēlojies par mani, jo es esmu vājš un Tavs paša radījums, Tu, ak Kungs, esi man stipri piekodinājis Tevi bīties, bet es esmu ļaunu darījis Tavu acu priekšā un Tev vienam grēkojis: tomēr, lūdzams, neej tiesā ar Savu kalpu, jo ja Tu, Kungs, gribi noziegumus vērā ņemt, - ak Kungs, kas pastāvēs. Bet es esmu grēka dzelme un savu nesaskaitāmu grēku dēļ neesmu ne cienīgs, nedz derīgs savas acis pacelt un pavērties uz augstām debesīm: ar kādiem gan grēkiem neesmu sevi samaitājis, ar kādiem ļaunumiem neesmu sevi savaldzinājis, visus grēkus esmu darījis, visādu nešķīstību esmu ieņēmis savā dvēselē: esmu kļuvis nelietis Tevis, sava Dieva un cilvēku priekšā. Kas mani izvedīs no ļaunumu un grēku dziļuma, ja vien Tava cilvēkumīlestība var segt manu noziegumu pulku: tad kļūsti arī mans Pestītājs un Savā žēlastībā un lēnībā atvieglini, atlaid, piedod man visu, ko esmu grēkojis: jo mana dvēsele ir liela ļaunuma pilna un man nav tiesības uz pestīšanu cerēt. Apžēlojies par mani, ak Dievs, Savas lielās žēlastības dēļ, un neatmaksā man pēc mana nopelna un nepazudini mani pēc maniem darbiem; bet atgriez, - pārstāvi un izglāb manu dvēseli no ļaunumiem, kas tajā augumā aug, un ļauniem nodomiem. Glāb mani vienīgi Savā žēlastībā: lai kur grēks ir vairojies, tur vēl vairāk vairojas Tava žēlastība, lai es visās savās dzīvības dienās vienmēr varētu Tevi teikt un slavēt Tavu žēlastību. Jo Tu esi Dievs tiem, kas grēkus nožēlo, un grēcinieku Pestītājs, un mēs godu dodam Tev un Tavam bez iesākuma esošam Tēvam un Tavam Vissvētam, žēlīgam un dzīvudarošam Garam, tagad, nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

5. lūgšana. Svētā Jāņa Damaskieša.

Valdītājs Kungs Jēzu Kristu, mūsu Dievs, Tev vienam ir vara cilvēkiem grēkus atlaist; piedod tad kā žēlīgs un cilvēkumīļotājs Dievs visas manas apgrēkošanās, ko es zinādams vai nezināšanā esmu padarījis, un dari mani cienīgu bez nosodījuma dalību ņemt pie Taviem Dievišķīgiem, augstigodājamiem, visšķīstiem un dzīvudarošiem Noslēpumiem, lai caur Svētā Vakarēdiena baudīšanu es neuzveļu sev smagumu un mokas, nedz vairoju grēkus, bet lai tas mani šķīsta, iesvētī, lai kļūst man nākošās dzīvošanas un valstības ķīla, lai man palīdz, mani patver un apbruņo pret pestīšanas ienaidniekiem, un lai iznīcina manu noziegumu pulku. Jo Tu esi žēlastības, apžēlošanas un cilvēkumīlestības Dievs, un mēs godu dodam Tev un Tēvam un Svētam Garam, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

6. lūgšana. Sv. Vasilija Lielā.

Ak, Kungs, es zinu, ka necienīgi dalību ņemu pie Tavas Visšķīstās Miesas un dārgām Asinīm, esmu noziedzīgs: neapdomādamies ēdu un dzeru sev pašam par sodu mana Kristus un Dieva Miesu un Asinis. Bet iedrošinādamies paļauties uz Tavu žēlastību, es eju pie Tevis, kas esi sacījis: kas Manu Miesu ēd un Manas Asinis dzer, tas paliek Manī un Es tajā. Tādēļ, ak Kungs, esi man žēlīgs un nesodi mani grēcinieku, bet dari ar mani Savā sirdsžēlastībā. Lai šis svētums mani dziedina, šķīstī, apgaismo, pasargā, iesvētī dvēseli un miesu, lai viņš no manis izdzen visu sapņošanu, ļaunus darbus un sātana spēku, kas manos locekļos pret mani garīgi karo, lai viņš mani drošina un sasilda mīlestībā uz Tevi, lai labo un stiprina dzīvošanā, audzē labos tikumos un ved pilnībā, lai palīdz man Tavus baušļus piepildīt, lai ir par sadraudzību ar Svēto Garu, sagatavo mūžīgajai dzīvošanai un dod man labpatīkami atbildēt Tavas bargās tiesas priekšā, bet lai nav man par sodu un pazušanu.

7. lūgšana. Sv. Simeāna Jaunā Teologa.

Mans Kristu, pieņem lūgšanu no manām netīrām lūpām, negantas sirds, nešķīstas mēles un sagānītas dvēseles un lai Tev neriebjas manas valodas iebildības un pārdrošība. Ļauj man, mans Kristu, Tev droši izteikt savas vēlēšanās un vēl turklāt pamāci mani, kas man jādara un jārunā. Es esmu apgrēkojis vairāk par to grēcinieci, kas dabūjusi zināt, kur Tu mājo, nopirkusi mirres, iegāja un uzdrošinājās ar tām svaidīt Tavas, mana Dieva, Valdītāja un Kristus kājas. Kā Tu šo sirsnīgi pienākušo grēcinieci neatstūmi, tā lai Tev, Vārds, neesmu riebīgs arī es, bet dod man Tavas kājas apkampt, skūpstīt un asaru lāsēm, it kā dārgām mirrēm droši svaidīt. Mazgā un šķīsti mani, Vārds, ar manām asarām atlaid manas pārkāpšanas un dāvini man piedošanu. Tu zini ne vien manu ļaunumu pulku un manas brūces un vātis redzi, bet zinu arī manu ticību, redzi vēlēšanās un dzirdi manas nopūtas. Tavā priekšā, mans Dievs, Radītāj un Glābēj, nav apslēpta neviena asaras lāsīte, nedz kāda lāses daļiņa, Tavas acis redzēja manu vēl neizdarīto, un Tev Tavā grāmatā stāv ierakstīti tie darbi, kas vēl nav padarīti. Ak visu Dievs, uzlūko manu pazemību, manu grūto darbu un visus manus grēkus, piedod man, lai es ar šķīstu sirdi, bijāšanas pilnu prātu un sagrauztu dvēseli dalību ņemu pie Taviem svētiem un visšķīstiem svētā vakarēdiena Noslēpumiem, kas atdzīvina un ar Dievību savieno ikkatru, kas šo dievišķo mielastu bauda sirds šķīstībā. Jo Tu, mans Valdītāj, esi sacījis: kas Manu Miesu ēd un Manas Asinis dzer, tas paliek Manī un Es tajā, un šis mana Valdītāja un Dieva vārds ir visnotaļ patiess; jo kad es baudu no šī dievišķīgā un ar Dieva savienojošā žēlastības avota, tad es neesmu vairs viens, bet esmu kopā ar Tevi, mans Kristu, kas pasauli apgaismo ar Trījādības gaišumu. Lai tad es nepaliktu viens bez Tevis, sava Dzīvības Devēja, savas dvašas, savas dzīvības, sava prieka un pasaules Pestītāja, es tādēļ pie Tevis klāt virzos, kā Tu redzi, ar asarām un sagrauztu dvēseli, un lūdzos piedot manus grēkus un darīt mani cienīgu, lai es bez nosodījuma dalību ņemtu pie Taviem dzīvudarošajiem un visšķīstiem svētā vakarēdiena Noslēpumiem, lai Tu paliktu ar mani, nabaga grēcinieku, lai kārdinātājs, atradis mani bez Tavas žēlastības, ar viltu mani nesagrābj un, savaldzinājis neazrauj no Taviem dievišķīgiem vārdiem. Tādēļ es pie Tavām kājām krītu un no sirdsdziļumiem uz Tevi saucu: ak žēlsirdīgais, pieņem mani pazudušu un nešķīstu, tāpat kā esi pieņēmis pazudušo dēlu un pie Tevis atnākušo grēcinieci, jo tagad pie Tevis, ak Pestītāj, ar sagrauztu sirdi pieiedams, es atzīstu gan, ka cits neviens nav Tavā priekšā tā noziedzies, kā es, un padarījis tādus grēka darbus, kādus es esmu padarījis; bet atzīstu arī to, ka ne grēku lielums, nedz viņu pulks nevar pārsvērt mana Dieva lielo lēnprātību un neizmērojamo cilvēkumīlestību, un ka tos, kas sirsnīgi no grēkiem atgriežas, Tu Savā līdzcietīgajā žēlastībā bagātīgi šķīstī, apgaismo, padari par gaismas bērniem, Tavas Dievības dalībniekiem un daudzkārt viņiem kā draugiem atklāj to, kas svešs pašiem Eņģeļiem un cilvēku domām. Viss tas mani, mans Kristu, iedrošina un uzmudina, un es, drošību smeldamies Tavās, mums bagātīgi pasniegtās labdarībās, ar prieku un trīsām saņemu uguni, sausa zāle būdams, un, ak brīnums, ne vien nesadegu, bet vēl topu slacināts ar rasu, kā citkārt ērkšķu krūms dega un nesadega. Tādēļ tagad es no pateicīga prāta un pateicīgas sirds, ar pateicīgiem dvēseles un miesas locekļiem Tev pie kājām krītu, Tevi augsti godāju un teicu, ak mans Dievs, kas esi slavējams tagad un mūžīgi.

8. lūgšana. Sv. Jāņa Zeltamutes.

Ak, Dievs, atvieglini, atlaid, piedod man manus grēkus, ko Tavā priekšā esmu grēkojis vārdos vai darbos, vai domās, tīšām vai netīšām, prātā vai neprātībā, visus man piedod, kā žēlīgais un Cilvēkumīļotājs un Savas Visšķīstās Mātes, Savu garīgo kalpu, to svēto spēku, un visu no laika gala Tev pa prātam darījušo svēto lūgšanu dēļ, dod man žēlastību bez nosodījuma baudīt Tavu svēto un visšķīsto Miesu un dārgās Asinis par dvēseles un miesas dziedināšanu un manu ļauno domu šķīstīšanu; jo Tev pieder valstība, spēks un gods, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

9. lūgšana. Tā paša svētā.

Valdītājs Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu zem manas dvēseles jumta nāc, bet zinādams, ka Tu, ak Cilvēkumīļotājs, vēlies manī mājot, es iedrošinos pieiet pie Tava svētā vakarēdiena. Tu pavēli, lai es atveru savas dvēseles durvis, kuras Tu Pats esi radījis, un Tu manī ienāksi un apgaismosi manu aptumšoto prātu. Es ticu, ka Tu to padarīsi, ja Tu neesi no Sevis aizdzinis grēcinieci, kas pie Tevis piegāja ar asarām, nedz atstūmis muitnieku, kas nožēloja savus grēkus, nedz atgrūdis ļaundari, kas atzina Tavu Valstību, nedz atgriezušos vājātāju atstājis tādu, kāds tas bija bet visus, kas ar grēku nožēlošanu pie Tevis atgriezušies, Tu esi uzņēmis Tavu draugu pulkā, kā Vienīgais slavējamais vienmēr, tagad un nebeidzamos mūžos. Āmen.

10. lūgšana. Tā paša svētā.

Kungs Jēzu Kristu, mans Dievs, atvieglini, atlaid, šķīstī un piedod Savam noziedzīgam, nelietīgam un necienīgam kalpam visas apgrēkošanās, pārkāpšanas un grēkākrišanas, ar kurām es no savas jaunības līdz šai pašai dienai un stundai esmu noziedzies prātā vai neprātībā, vārdos vai darbos, domās, nodomos, apņemšanās un visās savās jūtās, un bez sēklas Tevi dzemdējušās Mātes, Visšķīstās un Mūžamjaunavas Marijas, manas vienīgās neapkaunojošās cerības, pārstāvētājas un glābējas lūgšanu dēļ, dari mani cienīgu bez nosodījuma dalību ņemt pie Taviem visšķīstiem, nemirstīgiem un bijājamiem Noslēpumiem. Jo Tev pieder valstība, spēks, slava, gods un pielūgšana ar Tēvu un Svēto Garu tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

11. lūgšana. Svētā Jāņa Damaskieša.

Kristus Dievs, es stāvu Tava svētā altāra durvju priekšā un tomēr neatkāpjos no ļaunām domām; bet kā Tu muitnieku esi taisnojis, par Kanaaniešu sievu apžēlojies un ļaundarim paradīzes vārtus atvēris, tā atver arī man Savu Cilvēkumīļotāja sirdi un pieņem mani, kas pie Tevis klāt eju un Tevi aizskaru, tāpat kā Tu esi pieņēmis grēcinieci un asinssērdzīgo sievu, no kurām viena, Tavas drēbes vien aizskārusi, piepeši kļuva vesela, un otra, Tavas visšķīstās kājas apkampusi, saņēma grēku piedošanu. Lai neapdegu arī es, nabaga grēcinieks, iedrošinādamies sevī uzņemt visu Tavu Miesu; bet pieņem mani tāpat kā tās sievas, un apgaismo manas dvēseles jūtas, sadedzinādams manas grēka vātis, Tevi bez sēklas Dzemdējušās un debess spēku lūgšanu dēļ, jo Tu esi slavējams mūžīgi mūžam. Āmen.

12. lūgšana. Svētā Jāņa Zeltamutes.

Es ticu, Kungs un apliecinu, ka Tu patiesi esi Kristus, Dzīvā Dieva Dēls, kas pasaulē nācis glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. Vēl es ticu, ka šī ir pati Tava Visšķīstā Miesa un šīs ir pašas Tavas cienījamās Asinis; tādēļ es Tevi lūdzu: apžēlojies par mani un piedod man manus tīšos un netīšos grēkus, ko esmu darījis darbiem, vārdiem un domām, apzināti un neapzināti, un dari cienīgu mani nesodīti dalību ņemt pie Taviem visšķīstiem Noslēpumiem par grēku piedošanu un mūžīgu dzīvošanu. Āmen.

Pie svētā Mielasta klāt iedams, saki sevī šos Metafrasta pantus:

Raugi, es nāku pie dievišķā vakarēdiena.

Radītāj, neapdedzini mani, to baudot:

Jo Tu esi uguns un necienīgus sadedzini.

Bet šķīstī mani no visas apgānīšanas.

Pēc tam saki:

Dieva Dēls, pieņem mani šodien par dalības ņēmāju pie Sava Noslēpumu pilna Vakariņa, jo Taviem ienaidniekiem es neizteikšu noslēpumu, nedz Tevi skūpstīšu kā Jūda, bet kā ļaundaris es Tevi apliecinu, Kungs, piemini mani Savā Valstībā.

Un tad atkal šo pantu:

Izbīsties, cilvēks, dievišķās Asinis redzēdams:

Tā ir uguns, kas necienīgus sadedzina.

Dievišķā Miesa mani savieno ar Dievību un pamielo.

Ar Dievību Viņa savieno manu garu, bet brīnišķi pamielo manu prātu.

Arī šos troparus:

Ak, Kristu, Tu ar Savu mīlestību mani esi atspirdzinājis un ar Savu dievišķo gādību mani atjaunojis, izdedzini ar Savu garīgo uguni manus grēkus un dari mani cienīgu baudīt līksmību Tevī, lai es gavilēdams augstiteicu, ak Žēlīgais, Tavas abas atnākšanas.

Kā es necienīgs, ieiešu Tavu svēto gaišos mājokļos. Ja es iedrošināšos tanī pilī ieiet, mani apvainos apģērbs; jo tas nav kāzu apģērbs, un Eņģeļi mani sasies un izmetīs. Ak Kungs, šķīstī manas dvēseles nešķīstību un, kā Cilvēkumīļotājs, atpestī mani.

Un tad šo lūgšanu:

Cilvēkumīļotājs Valdītājs, Kungs Jēzus Kristus mans Dievs, lai šis svētums manas necienības dēļ nav man par sodu, bet lai viņš šķīstī un svētī manu dvēseli un miesu, un lai ir man par nākošās dzīvošanas un valstības ķīlām.

Mans prieks un mans labums ir pie Dieva turēties un savu pestīšanas cerību likt uz to Kungu.

Un atkal:

Dieva Dēls, pieņem mani šodien par dalības ņēmāju pie Sava Noslēpumu pilna Vakariņa, jo Taviem ienaidniekiem es neizteikšu noslēpumu, nedz Tevi skūpstīšu kā Jūda, bet kā ļaundaris es Tevi apliecinu, Kungs, piemini mani Savā Valstībā.