Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Pateicības lūgšanas pēc Svētā Vakarēdiena

 

1. lūgšana

Es Tev pateicos, Kungs, mans Dievs, ka Tu mani, grēcinieku, neesi atstūmis, bet esi mani darījis cienīgu dalību ņemt pie Tavām svētām Dāvanām. Es Tev pateicos, ka Tu mani necienīgu esi darījis cienīgu baudīt Tavas visšķīstās un debešķīgās Dāvanas. Bet Cilvēkumīļotāj, Valdītāj, kas mums par labu esi miris un Augšāmcēlies un esi mums dāvinājis šos briesmīgos un dzīvudarošos Noslēpumus, mūsu dvēselēm un miesām labu darīdams un tās iesvētīdams, dod, lai šie noslēpumi dziedinātu manu dvēseli un miesu, aizdzītu no manis katru pretinieku, apgaismotu manas sirds acis, apmierinātu manus dvēseles spēkus, dāvinātu man stipru ticību, mīlestību bez glaimošanas, gudrības pilnību, palīdzētu man piepildīt Tavus baušļus, vairotu manī Tavu Dievišķo žēlastību un piešķirtu man Tavu Valstību, lai es tiem Tavā svētumā sargājams, vienmēr pieminētu Tavu žēlastību un nedzīvotu vairs sev, bet Tev, mūsu Valdītājam un Labdarītājam; un lai es, no šīs dzīves aizgājis cerībā uz mūžīgo dzīvošanu, iemantotu mūžīgo dusu, kur svinošo balsis nemitējas un kur bezgalīgos labumus bauda tie, kas redz Tava vaiga neizsakāmo gaišumu. Jo Tu, Kristu, mūsu Dievs, esi patiesa vēlēšanās un neizsakāma līksmība tiem, kas Tevi mīl un visa radība Tevi teic mūžīgi.

2. lūgšana

Valdītāj Kristu Dievs, mūžības Ķēniņ un visa Radītāj. Es Tev pateicos par visu, ko Tu man esi dāvinājis, un par Tavu visšķīsto un dzīvudarošo Noslēpumu baudīšanu; un es lūdzu Tevi, Žēlīgais un Cilvēkumīļotāj, sargā mani Tavā pajumtē un Tavā spārnu ēnā; un dod man līdz manai pēdējai dvašai ar šķīstu apziņu cienīgi baudīt Tavas svētās Dāvanas par grēku piedošanu un mūžīgu dzīvošanu. Jo Tu esi dzīvības maize; svētuma avots, labumu Devējs un mēs godu dodam Tev, Tēvam un Svētajam Garam tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

3. lūgšana

Mans Radītāj. Tu labprāt esi devis savu Miesu man par barību, uguns būdams un necienīgos sadedzinādams, nesadedzini mani; bet pārņem manus locekļus, visas manas miesas saites, iekšas, sirdi, sadedzini visu manu grēku ērkšķus; šķīstī dvēseli; iesvētī prātu; stiprini miesu kopā ar kauliem; apgaismo piecas vienkāršās jūtas; pakļauj visu mani Tavā bijāšanā; vienmēr sedz, sargā un saglabā mani no katra darba un vārda, kas samaitā dvēseli; šķīstī, mazgā un grezno mani; dari mani labāku; pamāci un apgaismo mani; dari, lai es būtu vienīgā Gara mājoklis, bet ne grēka dzīvoklis; lai pēc svētā Vakariņa baudīšanas bēgtu no manis, Tava nama, kā no uguns katrs ļaundaris, katra ļauna kārība. Par aizlūdzējiem Tavā priekšā lieku visus svētos, Eņģeļu kārtas, Tavu Priekšteci, gudros Apustuļus, un vēl Tavu nenoziedzīgo un Šķīsto Māti; pieņem viņu lūgšanas, mans Žēlsirdīgais Kristu, un dari mani, savu kalpu, par gaismas bērnu, jo Tu vien, Žēlīgais, esi mūsu dvēseļu iesvētīšana un apgaismošana, un mēs visi katru dienu Tevi, Dievu un Valdītāju, kā pienākas godājam.

4. lūgšana

Kungs, Jēzu Kristu, mūsu Dievs. Lai Tava Svētā Miesa man ir par mūžīgu dzīvošanu un Tavas dārgās Asinis par grēku piedošanu. Lai šīs svētās Dāvanas man ir par prieku, veselību un līksmību; bet Tavā briesmīgajā otrajā atnākšanā dari mani grēcinieku cienīgu stāvēt Tavai godībai pa labo roku Tavas Visšķīstās Mātes un visu svēto lūgšanu dēļ.

5. lūgšana

Vissvētā Valdniece, Dievadzemdētāja, Tu manas aptumšotās dvēseles gaišums, mana cerība, mana pajumte, mans patvērums, mans iepriecinājums un līksmība. Es pateicos Tev, ka Tu mani, necienīgu, esi darījusi cienīgu baudīt Tava Dēla visšķīsto Miesu un dārgās Asinis. Tu esi dzemdējusi patieso Gaismu,- apgaismo manas sirds garigās acis. Tu esi dzemdējusi nemirstības Avotu,- atdzīvini mani, grēkiem nonāvētu; Tu esi Žēlīgā Dieva Žēlsirdīgā Māte, - esi man žēlīga un ieliec manā sirdī maigumu un sēras, manā prātā pazemību un atbrīvo no grēka gūstniecības manas domas. Dari mani cienīgu līdz pēdējai dvašai nesodīti saņemt visšķīsto Noslēpumu iesvētīšanu par dvēseles un miesas dziedināšanu; un dod man grēku nožēlas un izsūdzēšanas asaras, lai es varētu Tevi teikt un godāt visās manas dzīvības dienās, jo Tu esi augstiteicama un slavējama mūžīgi. Āmen.

Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm: gaismu, apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēļa ļaudīm.

Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais apžēlojies par mums. (Trīsreiz)

Slava Tēvam, un Dēlam un Svētajam Garam, tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums; Kungs, šķīstī mūs no grēkiem; Valdītāj, piedod mūsu noziegumus; Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tavas žēlastības labad.

Kungs, apžēlojies. (Trīsreiz)

Slava Tēvam, un Dēlam un Svētajam Garam, tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava Valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna 

Svētā Jāņa Zeltamutes tropārs (ja noturēta Jāņa Zeltamutes liturģija)

Tavas mutes žēlastība atspīdējusi kā uguns gaisma, apgaismoja pasauli, ieguva pasaulei nemantkārīgus dārgumus, parādīja mums pazemības augstību. Bet saviem vārdiem pamācīdams, tēvs Jāni Zeltamute, lūdz Vārdu, Kristu Dievu, lai taptu atpestītas mūsu dvēseles.

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

Svētā Jāņa Zeltamutes kondaks

No debesīm esi pieņēmis Dieva žēlastību un ar savām lūpām visus māci pielūgt vienīgo Dievu Svētā Trijādībā; tāpēc mēs cienīgi teicam tevi, vissvētīgais, sirdsskaidrais Jāni Zeltamute, jo Tu esi mācītājs, kas dari zināmas dievišķas lietas.

Tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Dievadzemdētāja, Tu kristīgo uzticīgā aizstāve un patiesā aizlūdzēja Radītāja priekšā. Neatsakies no grēcīgo lūgšanu balsīm, bet kā Žēlīgā steidzies mums palīgā, pirms mēs ticībā uz Tevi saucam: nekavējies pieņemt lūgšanas, steidzies pildīt pielūgšanas, vienmēr pārstāvēdama tos, kas Tevi godā.

Kungs, apžēlojies. (Trīsreiz)

 

 

Svētā Vasīlija Lielā tropārs (ja noturēta Vasīlija Lielā liturģija)

Tava sludināšana izplatījās pa visu zemi, kas pieņēma tavus vārdus, ko tu pēc Dieva prāta esi mācījis: radītā dabu esi izskaidrojis, ļaužu tradīcijas daiļojis; ķēniņa priesterība, sirdsskaidrais tēv, lūdz Kristu Dievu glābt mūsu dvēseles.

Svētā Vasīlija Lielā kondaks

Debesu dāvinātais taisnais Vasīlij. Tu esi parādījies kā Baznīcas nesatricināms pamats, dodams visiem cilvēkiem nezaudējamu augstību, apstiprinot to ar saviem iestādījumiem.