Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Panihīda (Aizlūgums par mirušiem)

 

Pr. Slavēts lai ir mūsu Dievs vienmēr, tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam.

Dz. Āmen.

Las. Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums. (3reizes)

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums; Kungs, šķīstī mūs no grēkiem; Valdītāj, piedod mūsu noziegumus; Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tavas žēlastības labad.

Kungs, apžēlojies. (3 reizes)

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

Pr. Jo Tava ir valstība, spēks un gods, Tēva, Dēla un Svētā Gara tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam.

Las. Āmen. Kungs apžēlojies (12. reizes); Slava un tagad.

Nāciet, paklanīsimies Ķēniņa mūsu Dieva priekšā;

Nāciet. paklanīsimies un zemē metīsimies Kristus Ķēniņa mūsu Dieva priekšā;

Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies Paša Kristus Ķēniņa un mūsu Dieva priekšā.

90. psalms.

Kas mājo tā Visaugstākā patvērumā un mīt tā Visuvarenā ēnā, tas saka uz to Kungu: mana cerība un mana stiprā pils mans Dievs, uz ko es paļaujos. Jo Viņš tevi izglābs no mednieka valgiem, no kaitīga mēra. Viņš tevi sedz Saviem spārniem, un apakš Viņa spārniem tu esi glābts, Viņa patiesība ir par apsegu un par priekšturamām bruņām, ka tev nav ko bīties no nakts baidekļiem, no bultām, kas dienā skraida, no mēra, kas tumsā lien, no sērgas, kas dienas vidū samaitā. Jebšu tūkstotis krīt tev sānis, un desmit tūkstoši pie tavas labās rokas, taču tevi neaizņems. Tiešām, ar savām acīm tu uzlūkosi un redzēsi, ka bezdievīgiem top atmaksāts. Tu, Kungs, esi mans patvērums! to Visaugstāko tu esi licis par savu stiprumu. Ļaunums tev neuzies un pie tava dzīvokļa mokas nepiestāsies. Jo Viņš Saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, tevi pasargāt uz visiem taviem ceļiem. Tie tevi uz rokām nesīs, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi. Par lauvām un odzēm tu kāpsi un samīsi jaunos lauvas un pūķus. Viņš tveras pie Manis, un Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst Manu Vārdu. Viņš Mani piesauc, un Es viņu paklausīšu; Es viņam klāt esmu bēdās. Es viņu gribu izraut un viņu pagodināt. Ar ilgu dzīvošanu Es gribu viņu paēdināt; un viņam parādīt Savu pestīšanu.

Slava un tagad. Alleluja, alleluja, alleluja, slava Tevim, Dievs (.3. reizes).

Pr. Mierā lūgsim to Kungu.

Dz. Kungs, apžēlojies. (Pie ektēnijas piedzied pa vienai reizei)

Pr. Par mieru no Augšienes un mūsu dvēseļu pestīšanu lūgsim to Kungu.

Par grēku piedošanu svētīgā piemiņā aizmigušajiem, lūgsim to Kungu.

Par mūžampieminamiem Dieva kalpiem ... par svētīgu piemiņu, dusēšanu, klusumu viņiem lūgsim to Kungu.

Par visu viņu tīšu un netīšu grēku piedošanu lūgsim to Kungu.

Par to, lai viņi nesodīti stāvētu tā Kunga briesmīgā soda krēsla priekšā, lūgsim to Kungu.

Par tiem, kas gaida mierinājumu no Kristus, kas raud un ir mokās, lūgsim to Kungu.

Par viņu atsvabināšanu no visām ciešanām, skumjām un nopūtām, un par viņu iemitināšanu vietā, kur piemeklē tā Kunga vaiga gaišums, lūgsim to Kungu.

Par to lai mūsu Kungs Dievs iemitina viņu dvēseles gaišā vietā, svētlaimīgā vietā, mierīgā vietā, kur visi taisnie dus, lūgsim to Kungu.

Par viņu iemitināšanu Ābrahama, Īzaka un Jēkaba mājokļos, lūgsim to Kungu.

Lai mēs taptu izglābti no visām bēdām, bardzības un nelaimēm, lūgsim to Kungu.

Aizstāvi, glāb, žēlo un pasargā mūs, Dievs, Savas žēlastības dēļ.

Dieva žēlastību, debesu valstību un grēku piedošanu viņiem izlūguši, sevi pašus, cits citu un visu savu dzīvību Kristum Dievam nodosim.

Dz. Tev, Kungs.

Pr. Jo Tu Kristus, mūsu Dievs, esi Savu aizmigušo kalpu ... dzīvība, dusēšana un augšāmcelšanās, un mēs godu dodam Tev, Tavam bez iesākuma esošajam Tēvam un Tavam Vissvētajam, Labajam un Dzīvudarošajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžīgi mūžam.

Dz. Āmen.

Pr. 8. meldiņš. Alleluja, alleluja, alleluja.

Dz. Alleluja, alleluja, alleluja. (3. reizes)

Pr. lasa pantus:

Pants 1. Svētīgi tie, ko Tu, Kungs, izredzējis un pieņēmis.

Pants 2. Un viņu piemiņa līdz radu radiem.

Pants 3. Viņu dvēseles labumā mājos.

Dz. Tropārs 8. meldiņš.

Vienīgais Radītāj, kas dziļā gudrībā un cilvēkumīlestībā visu dari* un dāvini visiem to, kas derīgs;* Kungs, dod dusu Savu kalpu dvēselēm,* jo ir cerējuši uz Tevi,* Radītāju un Valdītāju, un mūsu Dievu.

Slava un tagad.

Tu esi mums un aizsargs un patvērums,* tīkama mūsu aizlūdzēja Dieva priekšā,* kuru esi dzemdējusi.* Dievadzemdētāja Mūžamjaunava ticīgo glābēja.*

Un uzreiz dzied:

Slavēts esi Tu, Kungs, māci man Tavus likumus.

Svēto draudze ir atradusi dzīvības avotu un paradīzes durvis*, lai es ari atrastu ceļu grēku nožēlā.* Es esmu tā pazudusi avs* ataicini mani Pestītāj un atpestī.

Slavēts esi Tu, Kungs, māci man Tavus likumus.

Mocekļi, kas Dieva Jēru sludinājāt,* un tikāt nokauti kā jēri,* un svēti pārgājāt mūžam pastāvošā dzīvošanā,* lūdziet Viņu tikuši, lai piedod mūsu grēkus. Slavēts esi Tu, Kungs, māci man Tavus likumus.

Visi, kas šauro bēdu ceļu esat staigājuši*, un krustu kā jūgu savā dzīvē nesuši,* un Man ticībā sekojuši,* nāciet saņemiet* godu un debess kroņus,* ko esmu jums sagatavojis.

Slavēts esi Tu, Kungs, māci man Tavus likumus.

Kaut gan es nesāju grēku vātis,* tomēr esmu Tavas neizsakāmās godības līdzība.* Apžēlo Valdītāj, Savu radījumu* un šķīsti to pēc Savas sirdsžēlastības,* dod man ilgoto tēvzemi,* darīdams mani atkal par paradīzes iemītnieku.

Slavēts esi Tu, Kungs, māci man Tavus likumus.

Tu iesākumā mani no nebūtības esi radījis* un pagodinājis ar Tavu dievišķo izskatu,* bet baušļu pārkāpšanas dēl* man atkal esi licis tapt par zemi, no kuras biju ņemts.* iecel mani Tavas līdzības kārtā,* lai taptu pirmatnējā jaukumā.

Slavēts esi Tu, Kungs, māci man Tavus likumus.

Dievs, dod dusu Saviem kalpiem* un ieved viņus paradīzē* kur svēto pulki, Kungs,* un taisnie spīd kā debess spīdekļi:* dod Saviem aizmigušiem kalpiem dusu,* piedodams visus viņu grēkus.

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

Mēs dievbijīgi teicam Vienīgās Dievības trīsīpašīgo gaišumu un saucam:* svēts esi Tu, mūžīgais Tēvs,* tāpat arī Tu, mūžīgais Dēls, un dievišķīgais Gars.* Apgaismo mūs, kas ticībā Tev kalpojam,* un izrauj mūs no mūžīgā uguns.

Tagad un nemitīgi, un mūžīgi mūžam. Āmen.

Esi sveicināta, Šķīstā,* kas visiem par pestīšanu esi dzemdējusi Dievu miesās;* caur Tevi cilvēku cilts ir iemantojusi pestīšanu;* dod Šķīstā un slavējamā Dievadzemdētāja, lai mēs caur Tevi atrastu paradīzi.

Alleluja, alleluja, alleluja, slava Tevim, Dievs. (3. reizes)

Pr. Atkal un atkal mierā lūgsim to Kungu.

Dz. Kungs, apžēlojies.

Pr. Vēl lūgsim lai tas Kungs dotu Savu aizmigušo kalpu... dvēselēm dusu un piedotu viņiem visus tīšus un netīšus grēkus.

Dz. Kungs, apžēlojies.

Pr. Lai Dievs Kungs viņu dvēselēm dotu vietu, kur taisnie dus.

Dz. Kungs, apžēlojies.

Pr. Dieva žēlastību, debesu valstību un grēku piedošanu viņiem no Kristus mūsu nemirstīgā Ķēniņa un Dieva lūgsim.

Dz. Dod Kungs.

Pr. Lūgsim to Kungu.

Dz. Kungs, apžēlojies.

Pr. Lasa sevī Garu un visu miesu Dievs...

Pr. Jo Tu Kristus, mūsu Dievs, esi Savu aizmigušo kalpu ... dzīvība, dusēšana un augšāmcelšanās, un mēs godu dodam Tev, Tavam bez iesākuma esošajam Tēvam un Tavam Vissvētajam, Labajam un Dzīvudarošajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžīgi mūžam.

Dz. Dod mūsu Pestītāj Cilvēkumīlotāj dusu Taviem kalpiem ar taisniem* un ievieto viņus Tavos mājokļos,* kā ir rakstīts,* Piedodams, kā labais, viņu tīšos un netīšos grēkus* un visu, ko viņi darījuši* zinādami un nezinādami.

Slava un tagad.

Apžēlojies par mums, Kristus Dievs, kas no Jaunavas esi atspīdējis pasaulei,* un caur to padarījis mūs par gaismas bērniem.

Las. 50. psalms.

Dz. Kanons 6. meld..

1. dziesma irmoss.

Izraēls jūras dziļumu,* kā sausu zemi pārgājis,* un redzēdams vajātāju faraonu slīkstam, sauca:* mēs dziedāsim Dievam uzvaras dziesmu.

Pr. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Dz. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Pr. Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

Dz. Tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

3. dziesma irmoss.

Neviens nav svēts,* kā Tu vien, Kungs, mans žēlīgais Dievs,* kas esi paaugstinājis Savu ticīgo varu,* un stiprinājis mūs uz Savas apliecināšanas akmeņa.

Pr. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Dz. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Pr. Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

Dz. Tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Katavasija, ektēnija: Atkal un atkal:

Pēc tam pants sēdēšanas laika 6. meldiņš.

Dz. Tiešām, viss ir iznīcība:* dzīve ir ēna un sapnis,* jo katrs, kas radīts no zemes,* velti raizējas, kā raksti saka:* ja mēs arī pasauli iemantosim,* tad tomēr aiziesim gulēt kapā,* kur ķēniņi un nabagie kopā guļ:* tādēļ, Kristu Dievs,* dod dusu Saviem aizmigušiem kalpiem kā Cilvēkumīļotājs.

Slava un tagad.

Vissvētā Dievadzemdētāja,* neatstāj mani manas dzīves laikā;* neuztici mani cilvēku aizstāvēšanai,* bet Pati mani aizstāvi un apžēlojies.

4. dziesma irmoss.

Iekš tā Kunga priecādamās,* svētā Draudze Dievam piederīgi dzied,* no šķīstās sirds saukdama:* Kristus ir mans stiprums, Dievs un Kungs.

Pr. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Dz. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Pr. Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

Dz. Tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

5. dziesma irmoss.

Žēlīgais, es lūdzos,* apskaidro ar Savu Dievišķīgo Gaismu dvēseles tiem,* kas ar mīlestību no rīta ilgojas pēc Tevis,* lai tie, Dieva Vārds, atzīst Tevi, Īsteno Dievu,* kas aicina no grēku tumsības.

Pr. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Dz. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Pr. Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

Dz. Tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

6. dziesma irmoss.

Redzēdams laicīgo jūru* no nelaimju vētrām bangojam,* pienācis pie Tavas mierīgās ostas, saucu:* Sirdžēlīgais, izglāb mani no bojā iešanas.

Dažviet dzied:

Es sirsnīgi lūgšu to Kungu* un izteikšu Viņam manas bēdas,*jo mana dvēsele ir ļaunuma pilna* un mana dzīvība ir ellei tuvojusies;* un es lūdzos kā Jona:* izglāb mani, Dievs, no bojā iešanas.

Pr. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Dz. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Pr. Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

Dz. Tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Katavasija.

Pr. Atkal un atkal mierā lūgsim to Kungu.

Dz. Kungs, apžēlojies.

Pr. Vēl lūgsim lai tas Kungs dotu Savu aizmigušo kalpu ... dvēselēm dusu un piedotu viņiem visus tīšus un netīšus grēkus.

Dz. Kungs, apžēlojies.

Pr. Lai Dievs Kungs viņu dvēselēm dotu vietu, kur taisnie dus.

Dz. Kungs, apžēlojies.

Pr. Dieva žēlastību, debesu valstību un grēku piedošanu viņiem no Kristus mūsu nemirstīgā Ķēniņa un Dieva lūgsim.

Dz. Dod Kungs.

Pr. Lūgsim to Kungu.

Dz. Kungs, apžēlojies.

Pr. Garu un visu miesu Dievs! Tu nāvi esi uzvarējis, velna varu iznīcinājis un Savai pasaulei dzīvību dāvinājis: Tu Pats, Kungs, Savu aizmigušo kalpu ... dvēselēm dod dusu gaišā vietā, svētlaimīgā vietā, mierīgā vietā, kur nav sāpju, skumju un nopūtu; kā žēlīgais, Cilvēkumīļotājs Dievs, piedod tiem visus viņu vārdos, darbos vai domas padarītos grēkus, jo nav cilvēka, kas dzīvo un negrēko; Tu vien esi bez grēka, un Tava taisnība ir mūžam taisnība un Tavs vārds ir patiesība. Jo Tu Kristus, mūsu Dievs, esi Savu aizmigušo kalpu ... dzīvība, dusēšana un augšāmcelšanās, un mēs godu dodam Tev, Tavam bez iesākuma esošajam Tēvam un Tavam Vissvētajam, Labajam un Dzīvudarošajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžīgi mūžam.

Dz. Āmen.

Kondaks 6.meld.:

Ar svētiem dod dusu* Savu kalpu dvēselēm, Kristus,* kur nav slimību, ne skumju,* ne nopūtu,* bet nebeidzama dzīvošana.

Ikoss:

Tu Viens Pats esi nemirstīgs,* Tu esi radījis un darījis cilvēku.* Mēs, zemes dzīvotāji, no zemes esam radīti* un tai pašā zemē noiesim,* kā esi pavēlējis Tu,* kas mani esi radījis un man sacījis:* zeme tu esi un zemē būs tev noiet,* kur mēs visi cilvēki noiesim,* kapā, raudu vietā* dziedādami dziesmu* Alleluja, alleluja, alleluja.

7. dziesma irmoss.

Eņģelis padarīja sirdsskaidriem jaunekļiem cepli kā rasu;* bet kaldiešus sadedzinošā Dieva pavēle* paskubināja vajātāju saukt:* slavēts esi Tu, mūsu tēvu Dievs.

Pr. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Dz. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Pr. Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

Dz. Tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

8. dziesma irmoss.

Tu esi licis no liesmas rasai līt sirdsskaidrajiem,* un ar ūdeni sadedzinājis taisnā cilvēka upuri,* jo Tu, Kristu, dari visu, ko vien tik gribi:* mēs Tevi augsti teicam mūžīgi mūžam.

Pr. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Dz. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Pr. Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

Dz. Tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

9. dziesma irmoss.

Cilvēki Dievu nevar redzēt,* uz Viņa Eņģeļu kārtas nedrīkst skatīties,* bet caur Tevi, Visšķīstā,* tas Vārds cilvēkiem miesā parādījās;* tad nu, Viņu paaugstinādami,* mēs kopā ar debesu spēkiem* Tevi svētīgu teicam.

Dažviet dzied:

Debesis izbijās* un zemes malas izbrīnījās par to,* ka Dievs miesās cilvēkiem parādījās* un Tavas miesas, Dievadzemdētāja,* tapa platākas par debesīm;* tādēļ Eņģeļu un cilvēku kārtas Tevi augsti teic.

Pr. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Dz. Kungs, dod dusu Savu aizmigušo kalpu dvēselēm.

Pr. Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

Dz. Tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Pr. Dievadzemdētāju un Gaismas Māti teiksim dziesmās.

Dz. Gari un taisno dvēseles teiks Tevi, Kungs.

Dz. Katavasija.

Las. Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums. (3. reizes)

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums; Kungs, šķīstī mūs no grēkiem; Valdītāj, piedod mūsu noziegumus; Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tavas žēlastības labad.

Kungs, apžēlojies. (3reizes)

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

Pr. Jo Tava ir valstība, spēks un gods, Tēva, Dēla un Svētā Gara tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam.

Dz. Āmen.

Tropāri 4. meldiņš.

Ar aizmigušo taisno dvēselēm,* Pestītāj, dod dusu Savu kalpu dvēselēm,* sargādams tos svētīgā dzīvošanā, kas ir pie Tevis, Cilvēkumīļotāj. Tavas dusas vietā, Kungs,* kur visi svētie dus,* dod dusu arī Savu kalpu dvēselēm, jo Tu vien esi Cilvēkumīļotājs.

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

Tu esi Dievs, kas nokāpis ellē un cietumnieku saites atraisījis,* dod Tu Pats dusu arī Savu kalpu dvēselēm.

Tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Vienīgā Šķīstā un nenoziedzīgā Jaunava, kas Dievu pārdabībā esi dzemdējusi,* lūdz, lai viņu dvēseles top izglābtas.

Pēc tam ektēnija.

Pr. Apžēlojies par mums Dievs Savas lielās žēlastības dēļ, mēs Tevi lūdzam, paklausi un apžēlojies.

Dz. Kungs, apžēlojies (3. reizes).

Pr. Vēl lūgsim lai tas Kungs dotu Savu aizmigušo kalpu... dvēselēm dusu un piedotu viņiem visus tīšus un netīšus grēkus.

Dz. Kungs, apžēlojies (3. reizes).

Pr. Lai Dievs Kungs viņu dvēselēm dotu vietu, kur taisnie dus.

Dz. Kungs, apžēlojies (3. reizes).

Pr. Dieva žēlastību, debesu valstību un grēku piedošanu viņiem no Kristus mūsu nemirstīgā Ķēniņa un Dieva lūgsim.

Dz. Dod Kungs.

Pr. Lūgsim to Kungu.

Dz. Kungs, apžēlojies. (7. reizi)

Pr. Garu un visu miesu Dievs! Tu nāvi esi uzvarējis, velna varu iznīcinājis un Savai pasaulei dzīvību dāvinājis: Tu Pats, Kungs, Savu aizmigušo kalpu ... dvēselēm dod dusu gaišā vietā, svētlaimīgā vietā, mierīgā vietā, kur nav sāpju, skumju un nopūtu; kā žēlīgais, Cilvēkumlīļotājs Dievs, piedod tiem visus viņu vārdos, darbos vai domās padarītos grēkus. Jo nav cilvēka, kas dzīvo un negrēko; Tu vien esi bez grēka, un Tava taisnība ir mūžam taisnība un Tavs vārds ir patiesība.

Jo Tu Kristus, mūsu Dievs, esi Savu aizmigušo kalpu ... dzīvība, dusēšana un augšāmcelšanās, un mēs godu dodam Tev, Tavam bez iesākuma esošajam Tēvam un Tavam Vissvētajam, labajam un dzīvudarošajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžīgi mūžam.

Dz. Āmen.

Pr. Gudrība. Vissvētā Dievadzemdētāja glāb mūs.

Dz. Mes augsti teicam Tevi, īsteno Dievadzemdētāju,* kas esi cienījama augstāk par Ķerubiem* un slavējama daudz augstāk par Serafiem,* kas Jaunavībā Dievu Vārdu esi dzemdējusi.

Pr. Slava Tevim, Kristus Dievs, mūsu cerība, slava Tevim.

Dz. Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen. Kungs, apžēlojies (3. reizes), svētī.

Pr. Kas par dzīviem un mirušiem valda, augšāmcēlies no miroņiem, Kristus mūsu patiesais Dievs, Savas Visšķīstās Mātes, svēto slavējamo un augsticienījamo apustuļu, mūsu sirdsskaidro un dievnesēju tēvu un visu svēto lūgšanu dēļ, lai dod no mums aizgājušo Savu kalpu ... dvēselēm vietu taisno mājokļos, dusu Ābrahama mājokļos, lai viņus piešķir taisnajiem, un lai mūs apžēlo kā Labais un Cilvēkumīļotājs.

Dz. Āmen.

Pr. Svētīgā aizmigšanā mūžīgu svētlaimīgu dusu dod, Kungs Saviem aizmigušiem kalpiem ... un dari viņiem mūžīgu pieminu.

Dz. Mūžīgā piemiņa. (3.reizes)