Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Dažādas īsās pamatlūgšanas

 

Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

***

Slava Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam, tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

***

Debesu Ķēniņ, Iepriecinātājs, patiesības Gars, Kas visur esi un visu piepildi. Tu visa laba Saturētājs un dzīvības Devējs, nāc un mājo mūsos, un šķīstī mūs no visas nešķīstības, un, Žēlīgais, atpestī mūsu dvēseles.

***

Trīssvētais

Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums.

***

Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums; Kungs, šķīstī mūs no grēkiem; Valdītājs, piedod mūsu noziegumus; Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tavas žēlastības labad.

***

Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vards. Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

***

Jēzus lūgšana

Kungs Jēzus Kristus, Dieva Dēls, apžēlo mani grēcīgo.

***

Dziesma Vissvētai Dievadzemdētājai

Esi sveicināta, Dievadzemdētāja Jaunava, Dievaapžēlotā Marija, tas Kungs ir ar Tevi; Tu esi augstiteicama starp sievām un augstiteicams ir Tavas miesas Auglis, jo mūsu dvēseļu Pestītāju Tu esi dzemdējusi.

***

Pirms jēbkāda laba darba sākuma lūdzies sevī

Kungs, svētī.

Pabeidzis

Slava, Tevim, Kungs.

***

Ticības simbols

Es ticu uz vienīgo Dievu Tēvu Visavaldītāju, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu Radītaju. Un uz vienīgo Kungu Jēzu Kristu, Dieva Dēlu. Vienpiedzimušo, Kas no Tēva dzemdināts pirms visa mūža. Gaisma no Gaismas, Īstens Dievs no Īstena Dieva, dzemdināts, neradīts, ar Tēvu vienādas būtības, caur Ko ir visas lietas darītas. Kas mums, cilvēkiem, par labu un mūsu pestīšanas labad ir nokāpis no debesīm un ieņemts miesā no Svētā Gara un Jaunavas Marijas, un tapis cilvēks. Ari krustā sists mūsu labad, pie Pontija Pilāta, un cietis, un aprakts. Un augšāmcēlies trešā dienā pēc Rakstiem. Un uzkāpis debesīs un sēž pie Tēva labās rokas. Un atkal nāks godībā tiesāt dzīvos un mirušos, un Viņa Valstībai gala nebūs. Un uz Svēto Garu, Kungu, Kas dzīvu dara un no Tēva iziet, un līdz ar Tēvu un Dēlu ir pielūdzams un augsti slavējams, Kas runājis caur praviešiem. Uz vienīgo Svēto, Biedroto un Apustulisko Baznīcu. Es apliecinu vienu vienīgu kristību par grēku piedošanu. Es ceru uz mirušo uzmodināšanu. Un nākamā mūža dzīvošanu. Āmen.

***

50 (51). psalms

Apžēlojies par mani, Dievs, savā lielajā žēlastībā, izdeldē manus pārkāpumus Savā lielajā žēlsirdībā. Vēl jo vairāk attīri mani no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem, jo es atzīstu savas nelikumības un mani grēki ir vienmēr manā priekšā. Tev vienam esmu grēkojis un ļaunu darijis Tavu acu priekšā, tā ka Tu paliec taisns Savos vārdos un šķīsts Savā tiesā. Redzi, noziedzībā esmu dzemdināts un grēkos māte mani ieņēmusi. Redzi, Tev patīk sirdspatiesība, tad dari man zināmu apslēpto gudribu. Šķīstī mani no grēkiem ar īzapu, lai topu šķīsts; mazgā mani, lai topu baltāks nekā sniegs. Dod man dzirdēt prieku un līksmību, lai tie kauli līksmojas, ko Tu esi satriecis. Novērs no maniem grēkiem Savu vaigu un izdeldē visus manus noziegumus. Radi manī, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī taisnu garu. Neatmet mani no Sava vaiga un neatņem no manis Savu Svēto Garu. Atdod man Savas pestīšanas prieku, uzturi mani ar Valdošo Garu. Tad es mācīšu pārkāpējiem Tavus ceļus, lai grēcinieki pie Tevis atgriežas. Izglāb mani no asinsvainām, Dievs, Tu manas pestīšanas Dievs, tad mana mēle slavēs Tavu taisnību. Kungs, atdari manas lūpas, tad mana mute izteiks Tavu slavu. Jo Tu upura nevēlies, citādi es Tev to gribētu dot, sadedzināmais upuris Tev nepatīk. Satriekts gars ir Dievam upuris; salauztu un satriektu sirdi Tu, Dievs, nenoniecināsi. Dari labu Ciānai Tavas labprātības dēļ, uzcel Jeruzalemes murus. Tad Tev patiks taisnības, paceļamais un sadedzināmais upuris, tad upurēs vēršus uz Tava altāra.

***

90 (91). psalms

Kas mājo tā Visaugstākā patvērumā un mīt tā Visuvarenā ēnā, tas saka uz to Kungu: mana cerība un mana stiprā pils mans Dievs, uz ko es paļaujos. Jo Viņš tevi izglābs no mednieka valgiem, no kaitīga mēra.Viņš tevi sedz Saviem spārniem, un zem Viņa spārniem tu esi glābts, Viņa patiesība ir par apsegu un par priekšturamām bruņām, ka tev nav ko bīties no nakts baidekļiem, no bultām, kas dienā skraida, no mēra, kas tumsā lien, no sērgas kas dienas vidū samaitā. Jebšu tūkstotis krīt tev sānis, un desmit tūkstoši pie tavas labās rokas, taču tevi neaizņems. Tiešām, ar savām acīm tu uzlūkosi un redzēsi, ka bezdievīgiem top atmaksāts. Tu, Kungs, esi mans patvērums! to Visaugstāko tu esi licis par savu stiprumu. Ļaunums tev neuzies un pie tava dzīvokļa mokas nepiestāsies. Jo Viņš Saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, tevi pasargāt uz visiem taviem ceļiem. Tie tevi uz rokām nesīs, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi. Pār lauvām un odzēm tu kāpsi un samīsi jaunos lauvas un pūķus. Viņš tveras pie Manis, un Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst Manu Vārdu. Viņš mani piesauc, un Es viņu paklausīšu; Es viņam klāt esmu bēdās. Es viņu gribu izraut un viņu pagodināt. Ar ilgu dzīvošanu Es gribu viņu paēdināt; un viņam parādīt Savu pestīšanu.

***

Mums nav cita palīga, mums nav citas cerības, kā vien Tu Visšķīstā Jaunava, palīdzi mums. Uz Tevi mēs ceram un uz Tevi esam lepni, jo mēs esam Tavi kalpi, lai nepaliekam kaunā.