Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Visizplatītākie dziedājumi un lasījumi no aizlūgumiem par dzīvajiem.

 

Pr. Slava Tevim, mūsu Dievs, slava Tevim.

Dz. Debesu Ķēniņ, Iepriecinātāj, patiesības Gars,* Kas visur esi un visu piepildi.* Tu visa laba Saturētājs* un dzīvības Devējs,* nāc un mājo mūsos,* un šķīstī mūs no visas nešķīstības,* un, Žēlīgais, atpestī mūsu dvēseles.

Pr. Dievs ir Kungs un mums ir parādījies, slavēts lai ir kas nāk tā Kunga Vārdā.

Dz. Dievs ir Kungs un mums ir parādījies, slavēts lai ir kas nāk tā Kunga Vārdā. (3. reizes.).

Pr. lasa pantus

1.Pants. Pateiksimies tam Kungam, jo Viņš ir labs, un Viņa žēlastība paliek mūžīgi.

2. pants. Tie metas man visapkārt, bet iekš tā Kunga Vārda es tos izdeldēšu.

3. pants. Es nemiršu, bet dzīvošu, un izteikšu tā Kunga darbus.

4. pants. Akmens, ko namdari atmetuši, par stūra akmeni tapis; tas ir no tā Kunga, un ir brīnums mūsu acīs.

Dz. Tropāri Pestītājam 8. meldiņš.

No augšienes noskatīdamies, nabagus pieņemdams,* Visžēlīgais Valdītāj, apmeklē mūs, grēku ievainotos* un Dievadzemdētājas lūgšanu dēļ dāvini mūsu dvēselēm lielu žēlastību.

Pestītājam 4.meldinš (pateicības).

Tavi necienīgie kalpi, Kungs,* pateicīgi būdami par Tavām lielām labestībām, kas pie mums notikušas,* mēs godādami Tevi teicam, svētījam, pateicamies, dziedam un augstiteicam Tavu sirdsžēlastību,* un, kā kalpi, ar mīlestību Tev saucam:* gods Tev, mūsu Labdarītāj, Pestītāj.

Pestītājam 4.meldinš (par slimniekiem).

Kristu, Tu vienīgi ātrs Aizstāvis,* apmeklē drīz no augstumiem Savus cietējus kalpus,* izglāb viņus no vājībām un rūgtām slimībām;* Dievadzemdētājas lūgšanu dēl piecel tos,* lai viņi nepārtraukti varētu teikt un slavēt Tevi, vienīgais Cilvēkumīļotāj.

Dievadzemdētājai 4. meldiņš.

Mēs, grēcīgie un pazemīgie ļaudis,* tagad tikuši steigsimies pie Dievadzemdētājas,* un, grēkus nožēlodami, zemē metīsimies, no sirds dziļumiem saukdami:* Valdniece, palīdzi, apžēlodamās par mums,* steidzies, jo mēs, daudzo grēku dēļ, ejam bojā,* neatstum Savus kalpus bez palīdzības,* jo Tu esi mūsu vienīgā cerība.

Debesu Spēkiem 4. meldiņš.

Mēs, necienīgie, nemitīgi lūdzam jūs,* Debesu Spēku Augstākie,* ar savām lūgšanām glābiet mūs savas garīgās godības spārnu ēnā* un sargiet mūs, kas zemē mezdamies sirsnīgi lūdzam un saucam:* izglābiet, kā debesu spēku valdnieki, mūs no bēdām.

Jānim Priekštecim 2. meldiņš.

Taisnā cilvēka piemina top slavēta* un tev, Priekšteci, pietiek tā Kunga liecības,* jo tu tiešām esi parādījis sevi kā godājamākais starp praviešiem,* jo tu tiki iecienīts straumēs kristīt Papriekšsludināto;* tāpēc, taisnības labad, nāvi esi izcietis priecādamies,* tu arī ellē esošiem esi sludinājis prieka vēsti par miesā parādījušos Dievu,* Kas nes pasaules grēkus* un dāvina mums lielu žēlastību.

Pravietim 2.meldiņš.

Tava pravieša... piemiņu svinēdami,* caur viņu lūdzam Tevi, Kungs;* atpestī mūsu dvēseles.

Apustulim 3. meldiņš.

Svētais apustuli... * lūdzi žēlīgo Dievu,* lai dāvā grēku piedošanu* mūsu dvēselēm.

Apustuļiem Pēterim un Pāvilam 4.meldiņš.

Jūs, pirmie starp apustuļiem* un pasaules mācītāji,* lūdziet visa Valdītāju,* lai dāvā mieru pasaulei* un mūsu dvēselēm lielu žēlastību.

Sv. Apustulim Andrejam Pirmsauktajam 4.meldiņš.

Kā pirmaicinātais no Apustuļiem* un pirmapustuļa brālis, Andrej,* lūdz Visavaldītāju,* lai dāvā mieru pasaulei* un mūsu dvēselēm lielu žēlastību.

Svētītājam 4. meldiņš.

Kas ir lietu patiesība,* Tas tevi parādīja tavam ganāmam pulkam* par ticības likumu, lēnprātības priekšzīmi* un atturības mācītāju;* tāpēc tu esi iemantojis caur pazemību augstību,* caur nabadzību bagātību; svētais tēv ... ,* lūdz Kristu Dievu,* lai atpestī mūsu dvēseles.

Tropārs svētmoceklim 4. meld.

Saņemdams tikumus* un mantodams Apustuļu troni* tu darīji Dieva iedvesmotus darbus* skatīdams ceļu uz ausmu* un par taisnības vārdiem* un ticības dēl tu lēji asinis* svētmocekli ...* lūdz Kristu Dievu* lai glābj mūsu dvēseles.

Sv. Panteleimonam dziedinātājam 3. meldiņš.

Svētais mokucietēj un dziedinātāj Panteleimon,* lūdz žēlīgo Dievu,* lai dod grēku piedošanu mūsu dvēselēm.

Moceklim 4. meldiņš.

Kungs, Tavs moceklis ... * caur savām ciešanām ir saņēmis neiznīcības kroni no Tevis, mūsu Dieva* jo caur to, ka ar viņu bija Tavs spēks,* viņš mocītājus ir pārspējis,* arī velna kārdināšanas uzvarējis;* viņa lūgšanu dēļ* atpestī mūsu dvēseles.

Moceklei 4.meldiņš.

Jēzus, Tava avs ... * sauc uz Tevi stiprā balsī:* mans Līgavaini, es Tevi mīlu,* un ciešu, Tevi meklēdama,* un topu Tev līdz krustā sista un aprakta Tavā kristībā,* un ciešu mokas Tevis dēļ* lai valdītu Tevī,* un nomirstu Tevis dēļ,* lai arī dzīvotu ar Tevi,* bet kā nenoziedzīgu upuri pieņem mani,* kas ar mīlestību esmu ziedojusies Tev,* viņas lūgšanu dēļ, kā Žēlīgais, atpestī mūsu dvēseles.

Sirdsskaidrajam 6. meldiņš.

Tevī, tēvs, patiesi ir atpestīts tas, kas pēc Dieva ģīmja radīts*, jo krustu uzņēmis, tu Kristum esi sekojis,* un darbiem mācījis nekalpot miesai, jo tā iznīkst;* bet gādāt par nemirstīgo dvēseli.* Tādēļ arī tavs gars, sirdsskaidrais ... , līksmojas kopā ar Eņģeļiem.

Sirdsskaidrajai 6. meldiņš.

Tevī, māte, patiesi ir atpestīts tas, kas pēc Dieva ģīmja radīts*, jo krustu uzņēmusi, tu Kristum esi sekojusi,* un darbiem mācījusi nekalpot miesai, jo tā iznīkst;* bet gādāt par nemirstīgo dvēseli.* Tādēļ ari tavs gars, sirdsskaidrā ..., līksmojas kopā ar Eņģeļiem.

Mantasnekārīgajam 8. meldiņš.

Svētie mantasnekārīgie un brīnumudarītāji,* apmeklējiet mūsu vājības:* par velti jūs saņēmāt; par velti dodiet mums.

Kristus dēl ģeķīgam 8. meldiņš.

Kristus Dievs, Tavs kalps ... ,* izdzirdis Tava Apustuļa Pāvila balsi:* mēs esam ģeķi Kristus dēļ,* virs zemes bijis ģeķis Tevis dēļ;* tāpēc viņa piemiņu cienīdami,* mēs lūdzam Tevi, ak, Kungs, atpestī mūsu dvēseles.

Visiem svētiem 8. meldiņš.

Tava Baznīca izpušķota visā pasaulē* ar Tavu mocekļu asinīm,* kā ar purpuru un dārgu audeklu,* līdz ar tiem sauc uz Tevi, Kristus Dievs:* sūti Saviem ļaudīm Tavu žēlastību,* dāvā mieru Savai Baznīcai* un mūsu dvēselēm lielu žēlastību.

Piedziedājumi:

Slava Tevim, mūsu Dievs, slava Tevim.

Vissvētā Dievadzemdētāja, glāb mūs.

Svētie Arheņģeli un Eņģeli lūdziet Dievu par mums.

Svētais pravieti Jāni, tā Kunga Priekšteci, lūdz Dievu par mums.

Svētais Apustuli... lūdz Dievu par mums.

Svētais tēv ... lūdz Dievu par mums.

Svētais svētmocekli ... lūdz Dievu par mums.

Svētais mokucietēj, un dziedinātāj Panteleimon, lūdz Dievu par mums.

Svētais mocekli ... lūdz Dievu par mums.

Svētā mocekle ... lūdz Dievu par mums.

Sirdsskaidrais tev ... lūdz Dievu par mums.

Sirdsskaidrā māte ... lūdz Dievu par mums.

Visi svētie, lūdziet Dievu par mums.

Atpestī no bēdām* Savus kalpus, Visžēlīgais,* jo mēs uzcītīgi pie Tevis steidzamies,* pie Žēlīgā Pestītāja, Visavaldītāja Kunga Jēzus.

Izglāb no bēdām* Savus kalpus, Dievadzemdētāja,* jo mēs visi pēc Dieva pie Tevis steidzamies,* kā pie stipras pils un patvēruma.

Augstiteicamā Dievadzemdētāja,* uzlūko žēlsirdīgi manu lielo miesas apsirgšanu* un dziedini manas dvēseles vājību.

Lūdziet Dievu par mums* ... ,* jo mēs sirsnīgi pie jums steidzamies,* kā pie ātriem palīgiem un lūdzējiem par mūsu dvēselēm.

Prokimeni.

Pestītājam (pateikšanas) 4. meldiņš.

Es dziedāšu tam Kungam, kā man laba darītājam* es dziedāšu tā Kunga, tā Visaugstākā Vārdam.

Pants: Mana sirds līksmojas par Tavu glābiņu.

Pestītājam 4. meldiņš.

Klausi, ak, Kungs, manu lūgšanu,* ņem vērā manas sirds lūgšanas balsi pēc Savas patiesības. (Ps. 143.1.)

Pants. Teiciet to Kungu, jo Viņš ir žēlīgs. (Ps. 135.3.)

Dievadzemdētājai 4. meldiņš.

Es pieminēšu Tavu Vārdu,* līdz pat bērnu bērniem.

Pants: Klausies, Meita, un raugi, un griez šurp Savas ausis.

Svētītājam, svētmoceklim, sirdsskaidrajam, Kristus dēļ ģeķim 4. meldiņš.

Svēto nāve ir dārga* tā Kunga acīs.

Pants. Kā es atmaksāšu tam Kungam par visu, ko Viņš man labu darījis. (Ps. 116. 12.).

Evaņģēliju lasījumi.

Pestītājam (pateicības) Lk. 85. lekc. XVII. 12 - 19.

Pestītājam (par slimajiem) Mt. 25. Lekc. VIII. 5 - 13.

Pestītājam (pie katras lūgšanas) Mt. 20. lekc. no vidus VII. 7-11.

Dievadzemdētājai Lk. 4. lekc. I. 39 - 49, 56.

Svētītājam Jn. 35. lekc. X. 1-9.

Sirdsskaidrajam Mt. 43. lekc. XI. 27 - 30.

Lūgšana pie ūdens iesvētīšanas.

Ak, slavenais Dievs, Tu dari brīnumus, kurus nevar saskaitīt. Atnāc, ak, Valdītāj pie Taviem kalpiem, kas Tevi pielūdz un sūti Tavu Svēto Garu un iesvētī šo ūdeni un dod tam pestīšanas žēlastību un Jordānas svētību; padari to par dzīvības avotu, iesvētīšanas dāvanu, grēku atraisīšanu, slimības dziedināšanu, ļauno garu iznīcināšanu, pretinieka spēkiem nepieejamu, ar Eņģeļu spēku piepildītu: lai visiem, kas to smeļ un bauda, tas ir dvēseles un miesas šķīstīšanai, kaišu dziedināšanai, kaislību nomierināšanai, grēku piedošanai, visa ļaunuma aizdzīšanai, namu apslacināšanai un iesvētīšanai un par derīgu visās līdzīgās vajadzībās. Un no visa, ko šis ūdens apslacīs īstenticīgo mājās un mitekļos, lai tiek atņemta visa nešķīstība, lai atbrīvo no visa kaitīguma, lai tur neiemitinās postošs gars, nedz kaitīgs gaiss, lai aizbēg visi apslēpta ienaidnieka sapņojumi un apmelojumi, un, ja ir kāds, kas apskauž iemītnieku veselību vai mieru, lai top atvairīts ar šā ūdens apslacīšanu. Jo slavēts un augstiteikts ir Tavs augsticienījamais un augstigodājamais Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārds, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Tropārs 1. meldiņš.

Atpestī, Kungs, Savus ļaudis* un svētī Savu mantojumu;* Saviem ticīgiem ļaudīm dod uzvarēt pretiniekus,* un ar Savu Krustu sargi Savu Draudzi.

Lūgumi no ektēnijas.

Apžēlojies par mums, Dievs, Savas lielās žēlastības dēļ, mēs Tevi lūdzam, paklausi un apžēlojies.

Kungs apžēlojies (3. reizes pie katra lūguma).

Vēl lūgsim par mūsu lielo kungu un tēvu Visaugstisvētīto patriarhu Aleksiju, un par Visaugstisvētīto Rīgas un visas Latvijas Metropolītu Aleksandru un par visiem mūsu brāļiem iekš Kristus.

Vēl lūgsim par Latvijas valsti, valdību, armiju un par visu tautu. Vēl lūgsim par žēlastību, dzīvību, mieru, veselību, pestīšanu, apmeklēšanu, grēku atlaišanu un piedošanu Dieva kalpiem ... un visiem šīs draudzes locekļiem.

Vēl lūgsim Tevi, mūsu Kungu un Tēvu: paklausi mūsu lūgumu un lūgšanu balsi un ar Savu žēlastību un devīgumu apžēlojies par Taviem kalpiem ... un izpildi visus viņu lūgumus un piedod visus viņu tīšus un netīšus grēkus, labvēlīgi pieņem viņu lūgšanas un žēlastības dāvanas Tavas Valstības goda krēsla priekšā. Un pasargi viņus no redzamiem un neredzamiem ienaidniekiem, no visām nelaimēm, bēdām un skumjām, un atbrīvo no slimībām un dod veselību uz ilgiem gadiem, visi sacīsim, Kungs, paklausi un apžēlojies.

Valdītāj, Cilvēkumīļotāj uzlūko žēlīgi Tavus kalpus ... un paklausi mūsu ticībā atnestām lūgšanām, jo Tu Pats biji sacījis: visu, ko jūs lūgšanās lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks, un vēl: lūdziet, tad jums taps dots. Tāpēc ari mēs, necienīgie, cerībā uz Tavu žēlastību, lūdzam: dod Tavu žēlastību Taviem kalpiem ... un izpildi visas viņu labas vēlēšanas, saglabā visas viņu dienas mierā, klusībā un veselībā uz ilgiem gadiem; visi sacīsim: ātri paklausi un žēlsirdīgi apžēlojies.

Par slimajiem:

Ak, dvēseļu un miesu Ārsts, mēs ar pazemīgu un sagrauztu sirdi Tev pie kājām krītam, un nopūzdamies Tev saucam: ārstē slimības, dziedini Savu kalpu ... dvēseļu un miesu vainas, un ka Žēlīgais, piedod viņiem visus tīšus un netīšus grēkus, un ātri piecel no slimības gultas, mēs Tevi lūdzam, paklausi un apžēlojies.

Ak, Žēlīgais, Tev nepatīk grēcinieka nāve, bet ka viņš atgriezīsies un dzīvos, saudzē un žēlo Savus kalpus ... , aizliedz slimību, remdē visas sāpes, un ikkatru vainu, un izstiep Savu spēcīgo roku, un piecel viņus no slimības gultas, itin kā Jairus meitu, un veselus padari, mēs Tevi lūdzam, paklausi un apžēlojies.

Ak, dziedināšanas Avots, Tu Pētera sievas mātes slimību ar Savu roku aizskardams, esi dziedinājis; arī tagad dziedini caur Savu sirdsžēlastību Savu grūti slimo kalpu ... slimības un ātri dāvā Tiem veselību, mēs ar asarām Tevi lūdzam, dzīvības un nemirstības Avots, paklausi un drīz apžēlojies.

Par tiem, kas dodas ceļā

Visžēlīgais Kungs, Tu esi Izakam un Tobijam sūtījis Savu eņģeli par ceļabiedru, un caur to viņu ceļu un pārnākšanu atpakaļ mierīgu un laimīgu darījis; tāpat ari tagad sūti miera Eņģeli šiem Saviem kalpiem, kas caur mums Tevi lūdz, ka tas viņus pamācītu uz katru labu darbu, izglābtu no redzamiem un neredzamiem ienaidniekiem, un no visām nelaimēm, un atpakaļ vestu veselus, mierīgus Tev par godu; mēs sirsnīgi Tevi lūdzam, paklausi un apžēlojies.

Tu Lūkam un Kleopam esi līdzi staigājis pa ceļu uz Emmau, un padarījis, ka tie Tevi patiesi pazinuši, priecīgi uz Jeruzalemi atpakaļ griezās; staigā arīdzan tagad, caur Savu žēlastību un Dievišķīgu svētīšanu, līdz ar šiem Saviem kalpiem ... , kas caur mums Tevi tikuši lūdz, un palīdzi viņiem iekš visiem labiem darbiem, Tavam Svētam Vārdam par godu, pasargādams viņus pie veselības un labklājības, un atpakaļ vadīdams savā laikā - mēs Tevi, ka Visžēlīgu Labdarītāju, lūdzam, drīz paklausi un laipnīgi apžēlojies.

Par tiem, kas dodas ceļā pa jūru.

Ak, Žēlīgais, Tu citkārt esi aizliedzis vējam un jūrai, kas no viļņiem kauca, Tu ar vienu vārdu rāmu laiku esi devis, un mācekļus drošus darījis; uzklausi arī tagad Savu kalpu ... lūgšanas, kas tikuši Tavā priekšā ceļos metas; svētī viņu braukšanu, un dod tiem rāmu, mierīgu un drošu ceļu, mēs Tevi lūdzam, paklausi un apžēlojies.

Pestītāj Kungs, Tu pa ūdens virsu it kā pa sausumu esi staigājis un ar Savu visspēcīgo roku Pēteri no slīkšanas izglābis, izglāb no visām bēdām un vētrām tos, kas ar ticību pie Tava patvēruma steidzas, un ūdens ceļā grib doties; dod viņiem, pēc Savas žēlastības laimīgu braukšanu un pārnākšanu savās mājās, mēs lūdzam Tevi, Visžēlīgais Kungs, paklausi un apžēlojies.

Visžēlīgais Kungs; sūti Savu Eņģeli viņiem par ceļabiedru un par sargu viņu dvēselēm un miesām, ka tas sargātu un apsegtu viņus no visiem redzamiem un neredzamiem ienaidniekiem; un caur Savu Dievišķīgu spēku, glāb viņus no visādas noskumšanas, bēdām, nelaimes, slimības no visām skumjām, bēdām, nelaimēm, slimībām un nāvējošām kaitēm, un savā laikā pārved tos atpakaļ savās mājās veselībā un labklājībā, par godu Tavam Vissvētam Vārdam, mēs lūdzam Tevi, Visuvarenais Valdītāj, paklausi un laipnīgi apžēlojies.

Pateikšanās par labdarīšanu.

Pestītāj, Kungs un mūsu Valdītāj, mēs kā necienīgi kalpi bijībā bailēs pateikdamies Tavai Sirdsžēlastībai par Tavām labdarīšanām, kuras Tu bagātīgi esi izlējis par Saviem kalpiem ... , zemē mezdamies, Tev, kā Dievam, slavas dziesmas atnesam un pazemīgi saucam: izglāb Savus kalpus ... no visām bēdām un, kā Žēlīgs, vienmēr izpildi visas mūsu labās vēlēšanas, mēs tikuši Tevi lūdzam, paklausi un apžēlojies.

Kā tagad, Tu, ak, Kungs, esi žēlīgi paklausījis Savu kalpu lūgšanas, un parādījis tiem Savu bezgalīgo cilvēkumīlestību; tāpat arī uz priekšu nenievā, bet Sev par godu izpildi visas Tavu ticīgo ļaužu labās vēlēšanas un rādi mums visiem Savu bagātu žēlastību, piedodams mums visus mūsu grēkus; mēs Tevi lūdzam, paklausi un apžēlojies.

Vēl lūgsim, lai Dievs tas Kungs paklausītu mūsu, grēcinieku lūgšanas balsi un apžēlotos par mums.

Paklausi mūs, Dievs, mūsu Pestītāj, Tu esi Cerība tiem kas atrodas visās zemes malās un tālu jūrā, un esi žēlīgs, Valdītāj, esi žēlīgs par mūsu grēkiem un apžēlojies par mums: jo Tu esi žēlīgs un cilvēkumīļotājs Dievs un mēs Tev godu dodam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam.

Dz. Āmen.

Svinīgajos aizlūgumos:

Mūsu lielajam kungam un tēvam Visaugstisvētītajam patriarham Aleksijam, mūsu Visaugstisvētītajam Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram ar viņa Dievasargājamo ganāmo pulku, Latvijas Valstij, valdībai un armijai un visiem pareizticīgajem ļaudīm dod, Kungs, labklājīgu un mierīgu dzīvošanu, veselību un pestīšanu, un visās lietās labas sekmes un sargā viņus ilgus gadus.

Dod, Kungs, Saviem kalpiem ... labklājīgu un mierīgu dzīvošanu, veselību un pestīšanu, un visās lietās labas sekmes un sargā viņus ilgus gadus.