Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Jaunas mājas iesvētīšanas kārta

 

Priesterim, ejot mājā, kuru iesvētīs, jāņem līdzi traukā svētais ūdens un slacināmo, un elju mazā traukā līdz ar to uz katras no četrām sienām lai būtu ar krītu uzzīmēts krusts: uzlicis uz sevi epitraheli (ja vēlas ari feloni) sāk:

Priest.: Slavēts lai ir mūsu Dievs vienmēr, tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam.

Dzied.: Āmen.

Diak.: Slava Tevim, mūsu Dievs, slava Tevim.

Dzied.: Debesu Ķēniņ, Iepriecinātāj, patiesības Gars,* Kas visur esi un visu piepildi.* Tu visa laba Saturētājs* un dzīvības Devējs,* nāc un mājo mūsos,* un šķīstī mūs no visas nešķīstības,* un, Žēlīgais, atpestī mūsu dvēseles.

Dzied.: Āmen.

Las.: Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums. (3 reizes)

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums; Kungs, šķīstī mūs no grēkiem; Valdītāj, piedod mūsu noziegumus; Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tavas žēlastības labad. Kungs, apžēlojies. (3 reizes)

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

Priest.: Jo Tava ir valstība, spēks un gods, Tēva, Dēla un Svētā Gara tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam.

Dzied.: Āmen.

Las.: Kungs apžēlojies (12 reizes);

Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad, un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Nāciet, paklanīsimies Ķēniņam mūsu Dievam;

Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies Kristus Ķēniņa mūsu Dieva priekšā;

Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies Paša Kristus Ķēniņa un mūsu Dieva priekšā.

90. psalms.

Kas mājo tā Visaugstākā patvērumā un mīt tā Visuvarenā ēnā, tas saka uz to Kungu: mana cerība un mana stiprā pils mans Dievs, uz ko es paļaujos. Jo Viņš tevi izglābs no mednieka valgiem, no kaitīga mēra. Viņš tevi sedz Saviem spārniem, un zem Viņa spārniem tu esi glābts, Viņa patiesība ir par apsegu un par priekšturamām bruņām, ka tev nav ko bīties no nakts baidekļiem, no bultām, kas dienā skraida, no mēra, kas tumsā lien, no sērgas, kas dienas vidū samaitā. Jebšu tūkstotis krīt tev sānis, un desmit tūkstoši pie tavas labās rokas, tā tevi neaizņems. Tiešām, ar savām acīm tu uzlūkosi un redzēsi, ka bezdievīgiem top atmaksāts. Tu, Kungs, esi mans patvērums! To Visaugstāko tu esi licis par savu stiprumu. Ļaunums tev neuzies un pie tava dzīvokļa mokas nepiestāsies. Jo Viņš Saviem Eņģeļiem par tevi pavēlēs, tevi pasargāt uz visiem taviem ceļiem. Tie tevi uz rokām nesīs, ka tu savu kaju pie akmens nepiedauzīsi. Par lauvām un odzēm tu kāpsi un samīsi jaunos lauvas un pūķus. Viņš tveras pie Manis, un Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu. Jo viņš pazīst Manu Vārdu. Viņš mani piesauc, un Es viņu paklausīšu; Es viņam klāt esmu bēdās. Es viņu gribu izraut un viņu pagodināt. Ar ilgu dzīvošanu Es gribu viņu paēdināt; un viņam parādīt Savu pestīšanu.

Pēc psalma dzied tropāri 8. meld.:

Dzied.: Kristus, ar Tavu ieiešanu Caķeja namam bija pestīšana,* tāpat arī tagad ar Tava altāra svētīgo kalpotāju,* un līdz ar tiem Tavu svēto Eņģeļu ieiešanu,* dāvini šai mājai Tavu mieru,* un žēlīgi svētī to,* pestīdams un apgaismodams visus, kas tajā vēlas dzīvot.

Galdam apklātam ar pārklāju, uz tā krusts, degošas sveces un svētais ūdens un elja; priesteris stājas ar seju uz austrumiem un diakons saka:

Diak.: Lūgsim to Kungu.

Dzied.: Kungs apžēlojies.

Priest.: Kungs Jēzus Kristus mūsu Dievs, Tev ir labpaticies ieiet muitnieka Caķeja pajumtē, būdams tam un visam viņa namam par pestīšanu: Pats arī tagad tos, kas še grib dzīvot un caur mums necienīgiem Tev atnes lūgšanas un lūgumus, pasargā viņus no visāda ļaunuma, svētī viņus un šo mājokli, un pasargi vienumēr viņu dzīvību mierā, ar Tavu svētību dāvinādams tiem bagātīgi par labu visus Tavus labumus. Jo Tev pieder visa slava, gods un pielūgšana ar Tavu bez iesākuma esošo Tēvu un ar Tavu Vissvēto, Žēlīgo un Dzīvudarošo Garu, tagad un nemitīgi, un mūžīgi mūžam.

Dzied.: Āmen.

Priest.: Miers lai ir ar visiem.

Dzied.: Un ar tavu garu.

Diak.: Palokiet savas galvas tā Kunga priekšā.

Dzied.: Tev, Kungs.

Un priesteris sevī lasa šo lūgšanu:

Priest.: Valdītāj Kungs mūsu Dievs, kas augstībā dzīvo un pazemīgos uzlūko, kas Jēkabam ieejot svētīji Lābana namu un Potifara namu ar Jāzepa atnākšanu, ar Derības šķirsta ienešanu svētīji Obededoma namu, un Kristus mūsu Dieva miesā atnākšanas dienās, pestīšanu Caķeja namam dāvināji: Pats svētī arī šo māju un tos, kas tajā vēlas dzīvot, aizsargā ar Tavu bijāšanu, un pasargi neievainotus no ienaidniekiem, un sūti viņiem Tavu svētību no Tava mitekļa augstuma, un svētī un vairo visus labumus šinī mājā. Jo Tavā varā ir mūs žēlot un glābt, mūsu Dievs: un Tev godu dodam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam.

Dzied.: Āmen.

Priesteris trīsreiz svēta eļļu ar vārdiem:

Priest.: Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

Un lasa pie eljas šo lūgšanu:

Priest.: Kungs mūsu Dievs, uzlūko žēlsirdīgi Tava pazemīgā un necienīgā kalpa lūgšanu, un nosūti Tava Svētā Gara labās dāvanas uz šo elju, un svētī to, lai ir par iesvētīšanu šai vietai un šeit uzceltai mājai, un lai aizdzen visus pretinieka spēkus un sātana viltības: Jo Tu esi Tas, Kas svētī un iesvētī it visu, Kristus mūsu Dievs, un Tev godu dodam, Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam.

Dzied.: Āmen.

Pēc lūgšanas paņem svēto ūdeni, un slacina visas mājas sienas visapkārt un visas tās telpas, sacīdams:

Priest.: Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, ar šā svētā ūdens apslacināšanu, lai bēg projām visa ļaunā gara viltīgie darbi. Āmen.

Apslacinājis visu, ņem elju, svaida ar to mājas sienas, kur uzzīmēts krusts, tā vidū, sākot no mājas austrumu sienas, pēc tās rietumu, pēc tām ziemeļu, un beidzot dienvidu sienu, pie katra sacīdams:

Priest.: Šis nams top svētīts ar šīs svētās eljas svaidīšanu Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

Pēc svaidīšanas ar elju, pie katras sienas krusta priekšā aizdedzina sveci. Kamēr tas notiek, dziedātāji dzied šo stiheru, 5.meld.:

Dzied.: Svētī, Kungs, šo māju,* un piepildi viņu Taviem zemes labumiem,* un tos kas dievbijīgi tajā dzīvot vēlas* pasargi neievainotus no visas ļaunas uzmākšanas,* un dāvā tiem visādu Tavas debess un zemes svētības pilnību,* un apžēlo kā dāsnais,* pēc Tavas lielas žēlastības.

Beidzis svaidīšanu, priesteris stājas ar seju pret austrumiem, un ja vēlas var arī lasīt Lūkas Evaņģēlija 94. lekcionu:

Diak.: Gudrība, stāvēsim ar svētu apdomu un klausīsimies Svēto Evaņģēliju.

Priest.: Miers lai ir ar visiem.

Dzied.: Un ar tavu garu.

Priest.: Lūkas grāmatas Svētā Evaņģēlija lasīšana.

Dzied.: Slava Tevim, Kungs, slava Tevim.

Diak.: Klausīsimies.

Priest.: Tanī laikā Jēzus nonāca Jerikā. Un lūk, tur bija kāds cilvēks, vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds Viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma. Tad viņš, aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Bet Jēzus tai vietā nonācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu: - Caķej, kāp steigšus zemē, jo man šodien pie tevis mājās vieta jāņem. Un tas steigšus nokāpa zemē un viņu uzņēma pie sevis ar prieku. To redzot, visi kurnēja un sacīja: - Pie grēcīga cilvēka Viņš ir apmeties! Bet Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja: - Kungs, redzi, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un ko es kādam esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot. Jēzus sacīja viņam: - Šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc ka arī šis ir Ābrahama dēls. Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušos.

Dzied.: Slava Tevim, Kungs, slava Tevim.

Un tūdaļ lasa 100. psalmu:

Es dziedāšu par žēlastību un tiesu, Tev, Kungs, es dziedāšu slavu. Es turēšos uz nenoziedzības ceļa. Kad nāksi Tu pie manis? Es staigāšu ar skaidru sirdi savā namā. Es neraudzīšos uz ļaunām lietām. Es ienīstu pārkāpumus. Lai tiem nebūtu vietas pie manis! Netaisna sirds lai ir tālu nost no manis, ļauna es negribu zināt, Kas savu tuvāku slepeni aprunā, to es klusināšu, kam lepnas acis un grezna sirds, to es necietīšu. Manas acis raugās uz uzticīgajiem zemē, ka tie paliek pie manis. Kas taisnus ceļus staigā, tie man kalpo. Viltus ļaudis nepaliks manā namā; kas melus runā, nepastāvēs manu acu priekšā. Ik rītus es iznīcināšu visus bezdievjus (manā) zemē, lai izdeldētu no tā Kunga pilsētas visus ļauna darītājus.

Priesteris, lasīdams psalmu, kvēpina visu māju. Pēc tam saka šo ektēniju:

Diak.: Apžēlojies par mums Dievs Tavas lielās žēlastības dēļ, mēs Tevi lūdzam, paklausi un apžēlojies.

Dzied.: Kungs apžēlojies (3 reizes)

Diak.: Vēl lūgsim, lai nosūtītu Savu žēlastību pār šo māju un šo Savu kalpu [vai kalponi]... un uz visiem kas dievbijīgi tajā vēlas dzīvot, un sūtītu tiem Savu žēlīgo Eņģeli, kas viņus uzturētu un pasargātu no jelkāda ļaunuma, un mācītu visādus labus darbus darīt, un Kristus svētos Baušļus pildīt, un lai viņus pasargātu no bada, uguns, zobena un svešu tautu uzmākšanas, un no visām nāvējošām brūcēm un dāvātu viņiem veselību un ilgu dzīvošanu un pilnību visās labās lietās, visi sacīsim: Kungs uzklausi un apžēlojies.

Dzied. Kungs apžēlojies (3 reizes)

Diak. Vēl lūgsim par visiem brāļiem un par visiem kristīgiem ļaudīm.

Dzied. Kungs apžēlojies (3 reizes)

Priest. Paklausi mūs, Dievs, mūsu Pestītāj, Cerība tiem kas atrodas visās zemes malās un tālu jūrā, un esi žēlīgs, Valdītāj, esi žēlīgs par mūsu grēkiem un apžēlojies par mums: jo Tu esi žēlīgs un cilvēkumīļotājs Dievs un mēs Tev godu dodam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam.

Dzied.: Āmen

Diak.: Gudrība

Priest.: Vissvētā Dievadzemdētāja glāb mūs

Dzied.: Mes augstiteicam Tevi, īsteno Dievadzemdētāju,* kas esi cienījama augstāk par Ķerubiem* un slavējama daudz augstāk par Sēraviem,* kas Jaunavībā Dievu Vārdu esi dzemdējusi.

Priest.: Slava Tevim, Kristus Dievs, mūsu cerība, slava Tevim.

Dzied.: Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

Dzied.: Kungs, apžēlojies (3 reizes) Svētī.

Priest.: Kristus mūsu Patiesais Dievs, Savas Visšķīstās mātes, svēto slavējamo Apustuļu, svētā svētmocekļa Jāņa, Rīgas un Latvijas Arhibīskapa, svēto taisno Dievvecāku Joakima un Annas un visu Svēto lūgšanu dēļ mūs žēlos un glābs, jo ir labs un cilvēkumīļotājs

Ilgus gadus nama valdniekam:

Diak.: Dod, Kungs, Savam kalpam ... labklājīgu un mierīgu dzīvošanu, veselību un pestīšanu, un visās lietās labas sekmes, un sargā viņu ilgus gadus.

Dzied.: Ilgus gadus.

Un iet pie sevis, pateikdamies Dievam