Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Dievišķā Liturģija

 

 

Lielā ektēnija

    Draudze: Teic to Kungu, mana dvēsele,/ slavēts esi Tu, Kungs./ Teic to Kungu, mana dvēsele,/ un viss, kas manī ir,/ Viņa svēto vārdu./ Teic to Kungu, mana dvēsele/ un neaizmirsti visu,/ ko Viņš Tev laba darījis./ Viņš visus tavus grēkus piedod/ un dziedina visas tavas vainas,/ Viņš izglābj Tavu dzīvību no samaitāšanas/ un tevi pušķo ar žēlastību un apžēlošanām,/ Viņš Tavu muti paēdina ar labumiem,/ ka tu atjaunojies kā ērglis./ Žēlīgs un lēnīgs ir tas Kungs,/ pacietīgs un no lielas žēlastības./ Teic to Kungu, mana dvēsele,/ un viss, kas manī ir,/ Viņa svēto vārdu./ Slavēts esi Tu, Kungs! (103.psalms.)

 

Mazā ektēnija

    Draudze: Slavē to Kungu, mana dvēsele, / es slavēšu to Kungu, kamēr es dzīvoju,/ es dziedāšu savam Dievam, kamēr vēl še būšu./ Nepaļaujieties uz lieliem kungiem,/ uz cilvēku bērniem, kas nevar palīdzēt./ Kad gars iziet no miesas,/ tad viņi atgriežas pīšļos/ un viņu nodomi aiziet bojā./ Svētīgs tas, kam par palīgu tas stiprais Jēkaba Dievs/ un kam cerība uz to Kungu, savu Dievu,/ kas debesi un zemi radījis,/ jūru un visu, kas tur iekšā./ Kas ir uzticīgs mūžīgi,/ un tiesā tos, kas varas darbus cieš,/ kas izsalkušiem maizi dod./ Tas Kungs atsvabina cietumniekus,/ tas Kungs atdara aklu acis,/ tas Kungs uzceļ nospiestos,/ tas Kungs mīļo taisnos./ Tas Kungs pasargā svešiniekus un bāreņus,/ un uztur atraitnes,/ bet tiem bezdievīgiem ceļu Viņš samaitā./ Tas Kungs valdīs mūžīgi,/ tavs Dievs, Ciāna, uz radu radiem. (146.psalms.)

    Slava Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Kristus Dievs, Dieva Vienpiedzimis Dēls un Vārds,/ Tu, nemirstīgs būdams, mūsu pestīšanas labad esi vēlējies miesu pieņemt/ no svētās Dievadzemdētājas un Mūžamjaunavas Marijas,/ Tu esi arī bez pārvēršanās cilvēks kļuvis,/ licis Sevi krustā sist un nāvi ar nāvi iznīcinājis,/ Pats būdams viens no Svētās Trijādības,/ tāpat godājams kā Tēvs ar Svēto Garu, atpestī mūs.

 

Mazā ektēnija

    Draudze:  Savā Valstībā, Kungs, piemini mūs,/ kad Tu nāksi Savā Valstībā.

    Svētīgi garā nabagie,/ jo tiem pieder Debesu Valstība.

    Svētīgi tie, kam bēdas,/ jo tie tiks iepriecināti.   

    Svētīgi lēnprātīgie,/ jo tie zemi iemantos.

    Svētīgi tie, kas izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības,/ jo tie tiks piepildīti.

    Svētīgi žēlsirdīgie,/ jo tie žēlastību dabūs.

    Svētīgi sirdsšķīstie,/ jo tie Dievu redzēs.

    Svētīgi miera nesēji/ jo tiks saukti par Dieva bērniem.

    Svētīgi taisnības dēļ vajātie,/ jo viņiem pieder Debesu Valstība.

    Svētīgi jūs būsiet, ja Manis dēļ jūs lamās un apbēdinās,/ un visu ļaunu uz jums runās melodami./ Esiet priecīgi un līksmi,/ jo jūsu alga ir liela Debesīs.

 

    Draudzei dziedot Svētības baušļus “Savā Valstībā, Kungs, piemini”, priesteris ņem no sv. Dievgalda Evaņģēliju un, turot to paceltu virs galvas, svinīgi iziet no altāra pa ziemeļu durvīm un apstājas Ķēniņa vārtu priekšā, un, krustveidīgi svētot, uzsauc: “Gudrība!  Lai stāvam ar svēto apdomu!”, uz ko draudze atbild “Nāciet, paklanīsimies…” Šis gājiens saucas “Mazā ieiešana” un nozīmē Jēzus Kristus parādīšanos pasaulē un Evaņģēlija sludināšanas sākumu. Degošā svece, ko priesterim pa priekšu nes baznīcas apkalpotājs, norāda, ka Evaņģēlijs ir īstā gaisma ļaudīm, kā arī atgādina Kristus Priekšteci Jāni Kristītāju. Priestera paceltais Evaņģēlijs nozīmē, ka Kristus Prieka mācība ir augstāka par visām cilvēciskajām gudrībām un laicīgām lietām. Iznesot Evaņģēliju, ja kāds sēž, lai pieceļas un bijībā noliec galvu, savās domās it kā pavadot pašu Kristu. Tātad Mazais gājiens nozīmē Kristus parādīšanos pasaulē  un atgādina pirmo Kalna sprediķi (Mat.5, 3-12).

   

     Draudze: Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies Kristus priekšā./ Dieva Dēls, augšāmcēlies no mirušiem, glāb mūs, kas Tev dziedam: Alleluja, alleluja, alleluja! 

 

Dienas tropārs

    Trīssvēto dziesma:

    Draudze: Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums! ( 3 reizes).

    Slava Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums!

    Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums!

 

Prokimens. Apustuļa lasīšana

 

    Draudze: Alleluja, alleluja, alleluja!

    Draudze: (pirms Evaņģēlija lasīšanas) Un ar tavu garu. Slava Tev, Kungs, slava Tev.

 

    Kad lasa sv. Evaņģēliju, tad mēs dzirdam paša Jēzus Kristus vārdus, ar kuriem Viņš savā laikā mācīja ļaudis.

    Draudze: (pēc Evaņģēlija lasīšanas) Slava Tev, Kungs, slava Tev.

 

Trīskārtējā ektēnija

    Ķerubu dziesma:

    Draudze: Mēs ķerubiem noslēpumaini līdzināmies un Dzīvudarošai Trijādībai Trīssvēto dziesmu ar tiem kopā dziedam, lai tagad noliekam visas laicīgās rūpes

 

    Priesteris iziet no altāra ar Sv. Dāvanām un piemin patriarhus, metropolītus, bīskapus, valsti, valdību, draudzi, slimniekus un visus pareizticīgus kristīgus ļaudis.

 

    Draudze: Āmen. Kā mēs varam pacelt visas pasaules Ķēniņu, ko Eņģeļu karapulki neredzami ar godu pavada! Alleluja, alleluja, alleluja!

 

    Ķerubu dziesmas laikā Svētās Dāvanas iznes no Upuragalda caur ziemeļu durvīm uz sv. Dievgaldu. Šīs pārnešanas laikā tiek pieminēta Jēzus Kristus labprātīgā iešana uz ciešanām un Viņa ciešanas. Kad sv. Dāvanas tiek nestas, draudze, dodot tām godu, paloka savas galvas (nedrīkst sēdēt). Šis gājiens saucas “Lielā ieiešana”.

 

Lūdzamā ektēnija

 

    Priesteris:  Miers lai ir ar visiem.

    Draudze:   Un ar tavu garu.

    Priesteris:  Mīlēsim cits citu, lai varam vienprātīgi apliecināt.

    Draudze: Tēvu un Dēlu un Svēto Garu, Vienbūdamo un Nedalāmo Trijādību.

    Priesteris:  Gudrība! Ticības apliecinājumu lai uzsaucam.

    Draudze: Es ticu uz Vienīgo Dievu Tēvu Visavaldītāju,/ Debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu Radītāju./ Un uz Vienīgo Kungu Jēzu Kristu Dieva Dēlu,/ Vienpiedzimušo, kas no Tēva dzemdināts pirms visa mūža./  Gaisma no Gaismas, īstens Dievs no īstena Dieva,/ dzemdināts, ne radīts, ar Tēvu vienādas būtības, caur ko ir visas lietas darītas./ Kas mums cilvēkiem par labu un mūsu pestīšanas labad ir nokāpis no Debesīm./ Un ieņemts miesā no Svētā Gara un Jaunavas Marijas un tapis cilvēks./ Arī krustā sists mūsu labad pie Poncija Pilāta un cietis un aprakts./ Un augšāmcēlies trešā dienā pēc Rakstiem./ Un uzkāpis Debesīs un sēd pie Tēva labās rokas/ un atkal nāks godībā tiesāt dzīvos un mirušos un Viņa Valstībai gala nebūs./ Un uz Svēto Garu Kungu, kas dzīvu dara un no Tēva iziet./ Kas līdz ar Tēvu un Dēlu ir pielūdzams un augsti slavējams, kas runājis caur praviešiem./ Uz Vienīgo Svēto Biedroto un Apustulisko Baznīcu./ Es apliecinu vienu vienīgu kristību par grēku piedošanu./ Es ceru uz mirušo uzmodināšanu/ un nākamā mūža dzīvošanu. Āmen.

 

    Pēc ticības apliecināšanas sākas Euharistiskais kanons, t.i., seko lūgšanas, kurās draudze tiek sagatavota vissvētākajam Liturģijas brīdim – Svētajai Euharistijai (Pārvēršanai). Uz Dievgalda sagatavotā maize un vīns, priesterim trīs reizes piesaucot Svēto Garu un svētot, pārvēršas par īstu Kristus Miesu un īstām Kristus Asinīm. Šī pārvēršanās notiek noslēpumaini, brīnišķi, dziedot dziesmu “Mēs Tevi teicam, Tevi slavējam, Tev pateicam, Kungs, un Tevi lūdzam, mūsu Dievs”. Visiem ticīgiem pieklājas mesties ceļos. Ka Euharistija notikusi, liecina priestera uzsaukums “Āmen. Āmen. Āmen.” Draudze pieceļas.

 

Lūdzamā ektēnija

 

    Priesteris:  Lai stāvam tikuši, lai stāvam ar bijāšanu …

    Draudze:    Miera žēlastību, teikšanas upuri.

    Priesteris:  Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība …

    Draudze:    Un ar tavu garu.

    Priesteris:  Uz augšu lai paceļam sirdis.

    Draudze:   Mēs paceļam uz to Kungu.

    Priesteris:  Lai mēs pateicamies tam Kungam.

    Draudze:   Tā pienākas un ir pareizi klanīties Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, no vienas Būtības un nedalāmai Trijādībai.

    Priesteris:   Uzvaras dziesmu dziedādami …

    Draudze:   Svēts, svēts, svēts ir tas Kungs Cebaots, Debess un zeme ir pilna Tavas godības! Ozianna augstībā! Slavēts, kas nāk tā Kunga vārdā! Ozianna augstībā!

    Priesteris:  Ņemiet un ēdiet, tā ir Mana miesa, kas par jums tiek lauzīta par grēku piedošanu.

    Draudze:    Āmen.

    Priesteris:   Dzeriet visi no tā, jo šīs ir Manas Jaunās Derības Asinis, kas par jums un par daudziem tiek izlietas par grēku piedošanu.

    Draudze:    Āmen.

Visiem jāmetas ceļos.

 

    Priesteris:   No tā, kas tev pieder, mēs Tev atnesam par visiem un par visu.

    Draudze:   Mēs Tevi teicam, Tevi slavējam, Tev pateicam, Kungs, un Tevi lūdzam, mūsu Dievs.

    Priesteris:   It īpaši par mūsu Vissvēto, Visšķīsto …

    Draudze: Patiesi pienākas svētīgu teikt,/ Tevi Dievadzemdētāju,/ mūžam svētīgo un Visnenoziedzīgo un mūsu Dieva Māti!/ Mēs augsti teicam Tevi īsteno Dievadzemdētāju,/ kas esi cienījamāka augstāk par Ķerubiem/ un slavējama daudz augstāk par Serafiem,/ kas jaunavībā Dievu Vārdu esi dzemdējusi.

 

Lūdzamā ektēnija.

    Draudze:  Mūsu Tēvs Debesīs,/ svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava Valstība./ Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes./ Mūsu  dienišķu maizi dod mums šodien./ Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem./ Un neieved mūs kārdināšanā, / bet atpestī mūs no ļauna.

 

     ‘Mūsu Tēvs” lūgšanas laikā Ķēniņa vārti tiek aizvērti un aizsegti ar priekškaru. Tas nozīmē Jēzus Kristus miesas noņemšanu no krusta, Viņa aprakšanu, kapa durvju aiztaisīšanu un aizzīmogošanu.

       Kad priekškars tiek atvilkts, Ķēniņa vārti atvērti un Sv.Dāvanas parādās ļaudīm, tad tas nozīmē lielā akmens novelšanu no kapa, Jēzus Kristus Augšāmcelšanos un parādīšanos mācekļiem.

 

    Draudze:   Slavēts, kas nāk tā Kunga vārdā! Dievs ir Kungs un mums ir parādījies!.

    Priesteris:  Es ticu, Kungs, un apliecinu, ka Tu patiesi esi Kristus, Dzīvā Dieva Dēls, kas pasaulē nācis glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. Vēl es ticu, ka šī ir pati Tava Vissķīstā Miesa un šīs ir pašas Tavas Cienījamās Asinis; tādēļ es Tevi lūdzu, apžēlojies par mani un piedod man manus tīšos un netīšos grēkus, ko esmu darījis darbiem,  vārdiem un domām, apzināti un neapzināti, un dari cienīgu mani nesodīti dalību ņemt pie Taviem visšķīstiem Noslēpumiem par grēku piedošanu un mūžīgu dzīvošanu. Āmen.

    Dieva Dēls, pieņem mani šodien pie Sava Noslēpumu pilnā Vakariņa. Jo Taviem ienaidniekiem es neizteikšu noslēpumu, nedz Tevi skūpstīšu kā Jūda, bet kā ļaundaris es Tevi apliecinu, Kungs, piemini mani Savā Valstībā. Lai ne par sodību un pazudināšanu būtu man Tavu Vakariņu baudīšana, bet par dvēseles un miesas dziedināšanu. Āmen.   

    Draudze:   Ņemiet Kristus Miesu,/ baudiet nemirstības avotu. Alleluja!

 

    Priesteris:   Atpestī, Dievs, savus ļaudis un svētī savu mantojumu.

    Draudze:  Mēs ieraudzījām īsteno gaismu,/ saņēmām Debess Garu,/ atradām īsteno ticību,/ Nedalāmai Trijādībai klanāmies,/ jo tā mūs ir glābusi.

    Priesteris:   Tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos!

 

    Priesteris pēdējo reizi ar sv. biķeri svētī ļaudis: ”..un mūžīgi mūžam!” Kad sv Dāvanas pēdējo reizi tiek parādītas,  un no Sv. Dievgalda pārnestas uz Upura galdu, tad tas nozīmē Jēzus Kristus uzkāpšanu Debesīs.

 

    Draudze:   Āmen. Lai mūsu mutes ar Tavu teikšanu, Kungs, piepildās,/ lai mēs varam teikt Tavu godību,/ jo Tu mūs esi darījis cienīgus dalību ņemt/ pie Taviem svētiem, debešķīgiem un  nemirstīgiem un dzīvudarošiem noslēpumiem./ Pasargi mūs Tavā Svētībā,  ka mēs visu dienu mācāmies Tavu taisnību./ Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Mazā ektēnija

    Priesteris:   Mierā lai izejam.

    Draudze:   Tā Kunga vārdā.

    Priesteris:   Lai pielūdzam to Kungu.

    Draudze:    Kungs, apžēlojies.

 

Priesteris lasa lūgšanu.

 

    Draudze:   Āmen. Slavēts lai ir tā Kunga vārds no šī laika mūžīgi mūžam! (3 reizes.)

    Priesteris:   Tā Kunga svētība lai ir pār jums…

    Draudze:    Āmen.

    Priesteris:    Slava Tev, mūsu Dievs, slava Tev.

    Draudze:   Slava Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Kungs, apžēlojies! (3 reizes.) Svētī.

 

Svētīšana. Svētruna. Atlaišana.