Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Akatists svētniekam Nektārijam, Pentapoles metropolītam, Egīnas brīnumdarim

 

1. kondaks

Drosmīgo Nektārij, Pentapoles mitropolīt un Egīnas brīnumdarītāj, pienesam tev lūgšanas par mūsu slimajiem tuviniekiem, jo tu esi vislabākais dziedinātājs no ļaunās vēža slimības un citām kaitēm, visai pasaulei Svētību dāvādams, tāpēc vienotām balsīm un vienotām sirdīm dziedam tev mūžīgi: Priecājies, Nektārij, Dieva bīskap.

 

1. ikoss

Sargeņģeli svētajās kristībās iemantojis, no pašas bērnības vēlējies dzīvot kā eņģelis, mūsu tēv Nektārij, un tagad, kopā ar Eņģeļiem svētlaimē uzlūkojot Dieva slavu, lūdz visu Eņģeļu Valdnieku par tiem, kas tev dzied:

Priecājies, laulāto vecāku labo augli; priecājies, Dieva svētītais mātes miesās.

Priecājies, kopš bērnības pieradušais paklausīt; priecājies, kopš jaunības Svētos Rakstus apguvušais.

Priecājies, Dieva vārdu dzīvā grāmata; priecājies, Dievu mīlošās sirds dzīvā bauslība.

Priecājies, Dieva izraudzītais par lēnprātību un pazemību; priecājies, dzimtās mājas pametušais, lai apgūtu garīgās zinības.

Priecājies, jo ar tavu palīdzību stiprā vētra jūrā aprima; priecājies, jo ar tavu jostu ielauztais masts tika nostiprināts.

Priecājies, jauno ērgli, kas spārnus guvis ar iekšējo lūgšanos; priecājies, briedi, kas atradis grēknožēlas straumes.

Priecājies, Nektārij, Dieva bīskap.

 

2. kondaks

Redzēdama tevi, Dievu mīlošo, lūgšanā gaisā pacēlušos, kāda mūķene pārbijās, bet tu, slēpdams savu lūgšanās dāvanu, jaunavas lūpas ar zvērestu aizdarīji un jūs Dievam sirdīs dziedājāt: Aleluja.

 

2. ikoss

Kristus saprātu ar lūgšanu iemantoji, svēto Nektārij, lai saprastu, ka ir Dieva griba, labā, tīkamā un pilnīgā; iemāci arī mums jebkurā brīdī bez dusmām un šaubām pacelt rokas lūgšanā Dievam, un pieņem no mums slavas vārdus:

Priecājies, jo bēdu ielejā kāpumu sāki; priecājies, jo Gara augļus izaudzēji.

Priecājies, Atona kalna bērn; priecājies, Jēzus lūgšanas avot.

Priecājies, senās dievbijības gaismekli; priecājies, Svētā Trejādības pilsēta.

Priecājies, svētības apēnotais; priecājies, ugunīgo Ķērub.

Priecājies, apsolītās zemes sāls; priecājies, kas asaras sēji, bet prieku pļāvi.

Priecājies, jo tevī izziedēja Kristus svētums; priecājies, jo Dievs tev palīdzēja.

Priecājies, Nektārij, Dieva bīskap.

 

3. kodaks

Augstākā Spēkā ietērpts, tēv Nektārij, tu Kristus vārdu spēku apstiprināji: “Manā Valstībā,” Viņš teica, “ne precas, ne tiek precēti,” bet kā Eņģeļi debesīs vienmēr dzied: Aleluja.

 

3. ikoss

Visšķīstajai Dievmātei kalpo visi debesu karapulki, un Viņa tevi, Dievam tīkamo, tiešām kā Eņģeli par Savu brīnumu godinātāju iecēlusi; mēs, Marijas pārklāju pār tevi redzēdami, bijībā un mīlestībā krītam tev ceļos:

Priecājies, slepeni Dievmātes izredzētais; priecājies, Viņas pavēļu izpildītāj.

Priecājies, lēnprātības garu no Šķīstās Dūjas saņēmušais; priecājies, garīgās dziesmās Mūžamjaunavu slavējušais.

Priecājies, jo mācījies izdabāt debesu un zemes Valdniecei; priecājies, jo ar Mātes lūgšanām Dēla žēlastību iemantoji.

Priecājies, izpratnes augstum un pazemības dziļum.

Priecājies, Egīnas lilija, kas izlej grēknožēlas nektāru;

priecājies, Ēdenes bite, kas apgādā mūs ar teoloģijas medu. Priecājies, mirru trauks, kam mirres pāri plūst; priecājies, garīgās mazgāšanās kauss!

Priecājies, Nektārij, Dieva bīskap.

 

4. kondaks

Tava, Nektārij, dievnama priesteris ar asiņojošu vēža audzēju krūtīs apjuka, kad tu ieradies un skūpstīji viņu kā miesā esošs; un viņš, kļuvis vesels, tev topot neredzamam, ar asarām dziedāja Dievam: Aleluja.

 

4. ikoss

Daudzi ir dzirdējuši par brīnumaino dziedināšanu, kas notika tavas dzīves laikā, kad Kanādā, svētās Liturģijas kalpošanā tu, brīnumdari Nektārij, ieradies garā un uzcēli kādu vīru, triekas ķertu, aicinot viņu nākt pie Kausa. Vesels kļuvis, viņš devās uz Egīnu un, tevi cilvēka miesā ieraudzījis, pilnā balsī sauca:

Priecājies, viesmīlīgais ārst, Grieķijas gods; priecājies Nikolaja Brīnumdara slavu iemantojušais.

Priecājies, labestības krātuve; priecājies žēlsirdīgo samarieti.

Priecājies, ar brīnumdarītāja spējām apdāvinātais; priecājies, pazemīgo cilvēku apmeklētāj.

Priecājies, jo mierini mūs ar patiesiem brīnumiem; priecājies, jo neiespējamais citiem ir iespējams tev.

Priecājies, jo mūsu bēdas pārvērt priekā; priecājies, jo mūsu asaras noslauki.

Priecājies, jo atbrīvo velnu apsēstos; priecājies, jo dziedini vēzi.

Priecājies, Nektārij, Dieva bīskap.

 

5. kondaks

Kā Dieva sūtītā grēknožēlas zvaigzne uzausi, tēv, pār pasauli, izstarodams apbēdinājuma un skumju starus par cilvēku grēku darbiem; apgaismo mūsu prātus, lai redzam savus grēkus un iežēlinām Valdītāju ar dziesmu: Aleluja.

 

5. ikoss

Jaunās meitenes, redzēdamas savu šķīsto virspriesteri dvēseles un miesas skaistumā Dieva altārī stāvam, un, atzinušas viņu par lielu aizlūdzēju un brīnumdari, reizē dziedāja tev, svētniek Nektārij:

Priecājies, Kristus mūžīgo mājokli; priecājies, Gara brīnumainā krātuve.

Priecājies, Lielā Bīskapa ķēnišķā priesterība; priecājies, pie Mūžīgā Valdnieka Altāra aicinātais.

Priecājies, Kristus Miesas locekli, priecājies, Svētās Asins dalībniek.

Priecājies, grēknožēlas sludinātāj, priecājies, mūsu aizbildni Dieva priekšā.

Priecājies, nektār, kas Eņģeļus ielīksmo; priecājies, liesma, kas dēmonus sadedzini.

Priecājies, dāsnuma dzelme; priecājies, lielo brīnumu jūra.

Priecājies, Nektārij, Dieva bīskap.

 

6. kondaks

Vienīgā Labdarītāja sludinātāj, Svētlaimīgo Nektārij, tevi, kas pazemībā pieņēmi Dieva smago roku, Viņš paaugstinājis; neaizmirsti savus bērnus, kas kaislību jūrā valstās, bet izcel tos uz pazemības krasta, lai godina tavu Dievu, dziedot: Aleluja.

 

6. ikoss

Kristus svētlaimīgai gaismai uzaustot, esi kāpis augšā pa pakāpienam, dievagudro Nektārij - ar lēnprātību un mieru, atturību un mīlestību savu dvēseli apskaidroji, un no mums tagad dzirdi:

Priecājies, kas pazemības tērpu valkāji, priecājies, kas pāridarījumus sedzi ar piedošanu.

Priecājies, kas baudījis pasaules daudzveidību; priecājies, kas iemantojis lēnprātīgo zemi.

Priecājies, grēknožēlas asaru krūka, priecājies, sirds šķīstības spoguli.

Priecājies, jo esi piesātinājies ar Kristus vārdu; priecājies, jo esi ar Svēto Rakstu ūdeni veldzējies.

Priecājies, par žēlastību un tiesu pavēstījušais; priecājies, ar mīlestību ienaidu izzudinājušais.

Priecājies, dievbijīgi dzīvojušais; priecājies, patiesības dēļ vajātais.

Priecājies, Nektārij, Dieva bīskap.

 

7. kondaks

Gribēdams būt pilnīgs Dieva cilvēks, tu, taisnprātīgo Nektārij, izvēlējies šķīstības ceļu: dzīvodams uz Egīnas salas, dzīves jūru pārpeldēji kā šķirstā un Dievam dziedāji uzvaras dziesmu: Aleluja.

 

7. ikoss

Īsts Jaunās Derības skolotājs esi bijis, jo Dieva vārdu ar savu dzīvi sludināji, ka mūsu cīņa nav pret miesu un asini, bet pret šīs dzīves tumsības turētāju. Un mēs stāvam Dievā un dziedam tev, vareno Nektārij:

Priecājies, drosmīgo Jēzus karavīr; priecājies padebess ļauno garu sakāve.

Priecājies, visus Dieva ieročus saņēmušais; priecājies, jo apjozies ar patiesību.

Priecājies, jo tavas kājas nesušas pasaulei labo vēsti; priecājies, jo galvā tev likta pestīšanas ķivere.

Priecājies, ticības vairog, kas pasargā ticīgos; priecājies abpusaso zoben, kas sakapā ķecerības.

Priecājies, uzvarētāj, kas no dzīvības koka baudi; priecājies, Dieva cilvēk, kas otro nāvi nepiedzīvos.

Priecājies, patiesās ticības apliecinātāj; priecājies, pestīšanas paradīzes zar.

Priecājies, Nektārij, Dieva bīskap.

 

8. kondaks

Brīnumaina pilnība tevī mājoja, tikai pilnīgiem mīlestībā iespējama; pilnveido ar mīlestību mūsu sirdis, mīlestības pilno Nektārij, lai, kļuvuši par pilnīgiem Dieva bērniem, Dievam dziedam: Aleluja.

 

8. ikoss

Viss biji uz zemes un sekoji pazemīgiem, atrodoties debesīs ar Dievu, Kas ir Mīlestība. Dāvā mums, debesu noslēpumu zinātāj Nektārij, mīlestības atziņu, lai tev dziedam:

Priecājies, jo esi kritis Dieva mīlestības gūstā; priecājies, jo savus bērnus ar mīlestību esi valdzinājis.

Priecājies, jo kaklu zem Pestītāja jūga lieci; priecājies, jo tuvāko nastas uzņēmies.

Priecājies, mīlestībā sakņotais; priecājies, žēlastībā stiprinātais.

Priecājies, Krusta platumu un garumu izpratušais; priecājies, Koka augstumu un dziļumu apjēgušais.

Priecājies, prātam neaptveramo mīlestību izpratušais; priecājies, Dieva pilnības trauk.

Priecājies, jo prātā turēji vienīgi patieso, taisnprātīgo un godīgo; priecājies, jo tava sirds mīlēja vienīgi šķīsto, labo un vēlamo.

Priecājies, Nektārij, Dieva bīskap.

 

9. kondaks

Visi eņģeļi un cilvēki apbrīnoja, lielo Nektārij, tevī atklāto tēlu: jo Kristū nav ne jūda, ne grieķa, ne kalpa, ne svabadā, ne vīrieša, ne sievietes, bet jauns cilvēks, kas radības Pestītājam dzied: Aleluja.

 

9. ikoss

Skaļie daiļu runu vērpēji apklusuši tavas dzīves brīnuma priekšā, svēto tēv Nektārij, un apbrīno, cik svēts biji, lai arī sauci sevi par grēcīgu, cik garīgs biji, lai arī no zemes ņemts; pēc nāves debesīs celts, bet dzīves laikā ar prātu līdz ellei nokāpis; mēs kā bērni, mutes atvēruši, dziedam:

Priecājies, galva, kas ticību paaugstinājusi; priecājies, mute, kas bezdievību apkaunojusi.

Priecājies, acs, ar Dieva atziņu apskaidrotā; priecājies, roka, ar Viņa varenību stiprinātā.

Priecājies, jo lielīgus prātus esi pazemīgus darījis; priecājies, jo lepnās sirdis esi satriecis.

Priecājies, jo esi spēku nespēkā rādījis; priecājies, jo asarās iemantoji prieku.

Priecājies, mirušais un dzīvais; priecājies, zemes un debesu iemītniek.

Priecājies, dzīvības sinepju graudiņ; priecājies, nobriedusī Augšamcelšanās vārpa.

Priecājies, Nektārij, Dieva bīskap.

 

10. kondaks

Gribēdams izglābt savu dvēseli, to kā jaunavu vienīgajam Līgavainim atdevi; un tagad, iegājis Kristus laulību namā, tu, slavēto Nektārij, ar visiem šķīstajiem dziedi dziesmu: Aleluja.

 

10. ikoss

Aizstāvības mūris esi visiem, kas pie tevis tveras, slavas cienīgo Nektārij, jo tev ir svētība nespēcīgos dziedināt un pie debesu mantojuma aizvest: tad nu mūs, tavus bērnus, dziedini un Kristus Valstībā ieved, lai no visas sirds tev dziedam:

Priecājies, svētīgo sirmgalvi; priecājies, kas jaunībai ceļu rādi.

Priecājies, nevainīgo avju nevainīgo gan; priecājies, jaunavības pērļu gudro vācēj.

Priecājies, pasaules garīgo paēdinātāj; priecājies, Euharistijas kvēlo kalpotāj.

Priecājies, pazemīgā Kristus balss; priecājies, radošā Gara vārd.

Priecājies, pacietībā pārbaudītais; priecājies, bēdās šķīstītais.

Priecājies, Dieva taisnības cīnītāj; priecājies, Kristus slavas mantotāj.

Priecājies, Nektārij, Dieva bīskap.

 

11. kondaks

Dievmātei dziesmu dziedāji, Dievam tīkamo Nektārij, Jaunavu par GaismasMāti saucot, tagad nu esi pilnībā apskaidrojies un izpratis Iemiesošanās noslēpumu, augstībā dziedot: Aleluja.

 

11. ikoss

Ar Dievišķās slavas Gaismu apskaidrotu mēs tevi, Nektārij, redzam slavas pilī: apgaismo mūsu dvēseļu tērpus ar Trejādības gaišumu, lai tav vienmēr dziedam:

Priecājies, Valdnieka diadēmas dārgakmen; priecājies, ziben, kas uzliesmo Serafimu Nēsātā rokās.

Priecājies, jo gaiša ir bauslība, kas apgaismojusi tavas acis; priecājies, jo iemīlēji to vairāk par zeltu un topāziem.

Priecājies, nokaitēto sudrab, kas septiņkārtīgi attīrīts, priecājies, garīgā kokle, ko spēlēja Pestītājs.

Priecājies, jo Dieva vārdu sirdī ierakstīji; priecājies, jo ticības varoņdarbu mīlestībā piepildīji.

Priecājies, jo Gara svētumu iznīcīgā miesā nēsāji; priecājies, jo svētīji kaislību apmātās dvēseles.

Priecājies, ar taisnprātību kā ar sniegbaltu audumu baltais; priecājies, ar Trejādības atziņu apmirdzētais.

Priecājies, Nektārij, Dieva bīskap.

 

12. kondaks

Svētību, tev no Dieva doto, vairodams esi vairojis, Dieva kalp, labo un uzticamo Nektārij, arī mums palīdzi veikt garīgos darījumus, lai, guvuši peļņu, Kristum dziedam: Aleluja.

 

12. ikoss

Dziedam par taviem brīnumiem, brīnišķo Nektārij, un zinām, ka Kristus tevī pārpilnībā iemājojis, tāpēc lūdz, lai Viņa brīnumdarītāja roka izstiepjas pār mums, kas tev dziedam:

Priecājies, seno tēvu mantiniek; priecājies, jauno Kristum tīkamo kalp.

Priecājies, Dižās Baznīcas daile; priecājies, visas pasaules cerība.

Priecājies, sevi zemojušais, Dieva pagodinātais; priecājies, pēdējais, kas iecelts par pirmo.

Priecājies, jo tikai klostera lietas zināji, bet par tevi zina visa pasaule; priecājies, jo tev sveša bija slava uz zemes, bet tagad ar debesu algu esi godināts.

Priecājies, kas pēc nāves nekustīgi gulēdams, slimnieku piecēli; priecājies, kas, daudziem parādījies, sēru asaras apturēji.

Priecājies, jo divas zelta monētas - mūka un garīdznieka kārtu - no Dieva saņēmi, priecājies, jo ar dziedināšanas un brīnumu uzviju Kristum zeltu atdevi.

Priecājies, Nektārij, Dieva bīskap.

 

13. kodaks

Svētīto virsgan, brīnumaino ārst, Dieva bīskap Nektārij! Pieņem mazo, taču sirsnīgo lūgšanos no taviem bērniem, kas tic svētībai, tevī mītošai. Dāvā mums izveseļošanos no slimībām un izglāb no mūžīgās pazušanas, lai Kristum, mūsu Pestītājam, priecīgi dziedam: Alleluja.

 

Lūgšana svētniekam Nektārijam, Egīnas brīnumdarim

 Mirru plūdinošo svētniek Nektārij, Dieva virspriesteri! Lielās atkrišanas laikā, kad nešķīstība pasauli sagūstīja, tu dievbijībā apskaidrojies un mūs ievainojošā, lepnā velna galvu satrieci. Tāpēc Kristus tev dāvāja spējas dziedināt neārstējamas slimības, kas mūs piemeklējušas par grēku darbiem. Ticam, ka Dievs tevi, taisnprātīgo, mīl un tevis dēļ mūs, grēciniekus, apžēlos, no lāsta atbrīvos, no slimībām pasargās un visā pasaulē bijībā slavēts būs Viņa, Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārds, tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.

 

Otrā lūgšana

 Svētniek Nektārij, dievagudro tēv! Pieņem, pareizticības sargātāj, godu no kristiešiem, kas baznīcā šodien sanākuši ar Dieva svētību, tevī mītošu. Jo vēsts sasniegusi Krieviju, ka tu, lielais svētajos, Kristum tīkamais kalps, pie tiem, kas jebkurā pasaules malā piesauc tavu vārdu, atnāc un izveseļošanos no vēža slimības dāvā.

Esam dzirdējuši par priesteri, tavu vārdabrāli, kas baznīcu, tavā vārdā sauktu, cēla un daudz cieta. Jo slims bija ar plaušu vēzi un viņam asinis katru dienu tecēja, izraisot lielas ciešanas, taču savu svēto darbu viņš nepameta. Pēkšņi tu, visžēlastīgo svētniek, no debesīm nonāci un baznīcā viņam priekšā redzams nostājies. Un viņš, domādams, ka esi viens no mirstīgajiem brāļiem, lūdza tavas lūgšanas un teica: “Esmu ļoti slims, taču gribu uzcelt svēto altāri un vismaz vienu reizi svēto Liturģiju kopā ar draudzi nokalpot; tad arī esmu gatavs nomirt, jo nāve mani nebaida”. Un tu, tēv, bezmiesīgs būdams, asaras pār savu vaigu lēji! Apkampdams cietēju, skūpstīji viņu un teici: “Nebēdā, manu bērn, jo, slimības pārbaudīts, kļūsi vesels. Visi uzzinās par šo brīnumu.” Un, izdziedināts, viņš uzreiz saprata, ar ko bija runājis, tev neredzamam topot.

Lielo Kristus kalp Nektārij! Šī baznīca tagad ir uzcelta, un tavi brīnumi kā jūra top neizsmeļami! Mēs esam sapratuši, ka taisnprātīgā lūgšanas top stiprākas ar mūsu degsmi dievkalpojumos un apņēmību mirt par Kristu, lai kļūstam veseli. Tevi, taisnprātīgo tēv, lūdz tavi slimie bērni: lai notiek ar mums Dieva griba, labā un pilnīgā, kas nevēlas grēcinieka nāvi, bet lai tas atgriežas un dzīvo. Tu, Dieva gribas pasludinātāj, dziedini mūs ar savu svētīgo parādīšanos, lai Dievs tiktu paaugstināts gan debesīs, gan arī virs zemes mūžīgi mūžos! Āmen.

 

Tropārs, 1. skanējums

 Selibrijas dzinumu un Egīnas sargātāju, kas pēdējos laikos parādījās, tikumu īsto draugu Nektāriju godāsim, ticīgie, kā Kristus Dievišķo kalpotāju: viņš plūdina dziedināšanas straumes tiem, kas godprātīgi dzied: slava tev Slavu devušajam Kristum, slava Dāvājušam tev brīnumu svētību, slava Dziedinājušam visus caur tevi.