Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Lūgšana Svētajam Rīgas Jānim

 

Svētlaimīgais svētmocekli, svētītāj tēvs Jāni, Dieva patiesības cīnītāj un svētās Kristus Ticības aizstāvi, svētās Baznīcas zaimotāju atmaskotāj, ienaidnieku padzinēj, sāpināto aizstāvi un visu uzticīgo kristiešu kvēlais lūdzēj Dieva priekšā! Kopš jaunības tu ar visu savu sirdi Kristus baušļus esi iemīlējis. Kad nežēlīgi vajāja Pareizticību, kā īstens gans neatstāji savas avis, krusta ceļu iziedams apsmieklu, ieslodzījumu, apmelojumus pārciezdams, un tad mocekļa vainagu pieņēmi, iemantojot svētību lūgt Kungu par mums. Zinām, ka, tev stāvot pie Visuvaldītāja Troņa un lūdzoties, Kungs uzklausa tavas lūgšanas. Tagad pazemībā krītam ceļos un no sirds lūdzamies: mūsu ātrais aizstāvi, svētītāj, svētmocekli tēvs Jāni, uzklausi mūs, tavus grēcīgos un necienīgos bērnus: izlūdzies Visžēlīgajam Kungam un Viņa Visšķīstajai Mātei, Vissvētītajai Dievdzemdētājai, svēto Pareizticību pasargāt, mūsu svēto Baznīcu stiprināt vienotu mierā un mīlestībā, no svētās Baznīcas atkritušos atgriezt, mūsu Latvijas valsti mierā, kristīgos tikumos un labklājībā saglabāt. Palīdzi arī mūsu prātus apgādāt nevis ar pārejošu cilvēcisko gudrību, bet ar pazemīgu Dieva gribas izzināšanu. Svētais Dieva izredzētais, nenoraidi mūsu lūgšanu: ne tikai no bēdām un nelaimēm mūs atbrīvot lūdzam, bet arī dod spēku un stingrību, cēlsirdību un mīlestību, lai izciestu postu, kas nācis pār mums. Izlūdz mums dāvāt līdz mūža beigām nenogurdināmu pacietību, dzīvot ar Kungu mierā un piedod mūsu grēkus. Svētlaimīgais svētmocekli, lūdz Dievu Kungu un mūsu Glābēju Jēzu Kristu Dieva Dēlu, atpestīt mūs no visa ļaunā un pasargāt šo Dievnamu un pilsētu, un mūsu valsti, un cilvēkus, kas svētbijīgi godina tevi, no jebkāda posta, no slimībām, bada, plūdiem, uguns, zobena, ienaidnieka uzbrukuma un brāļu kara, no apmelojumiem un jebkura ļauna spēka. Ar svētajām lūgšanām sapulcini izklīdinātos, noklīdušos uzved uz patiesības ceļa, vecumā atbalsti, jauno prātus apskaidro, bērnus audzini un visus mūs, kas tevi mīl un godā, stiprini, lai mēs dzīvotu mīlestībā citam pret citu, vienprātīgi apliecinot Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, Vienbūdamo un Nedalāmo Trijādību, lai iemantojam Debesu Valstību, kur slavē Visgodīgo un Diženo Vārdu, Vissvēto un Dzīvudarošo un Nedalāmo Trijādību. Āmen.

 

Tropārs, 4. meld.

Saņemdams tikumus / un mantodams Apustuļu troni / tu darīji Dieva iedvesmotus darbus / skatīdams ceļu uz ausmu / un par taisnības vārdiem / un ticības dēl tu lēji asinis / svētmocekli Jāni / lūdz Kristu Dievu / lai glābj mūsu dvēseles.

Kondaks, 4.meld.

Kā svētītājs dievbijīgi dzīvoji / un mocekļa ceļu gāji / pagānu upurus noraidīji / aizstāvis tavām avīm biji / tevi godinot / skaņi saucam / ar savām lūgšanām aizstāvi mūs nedienās / mūsu tēvs Jāni.

Augstiteikšana

Mēs augsti teicam tevi, svētais svētmocekli tēvs Jāni, un godājam tavu svēto piemiņu, jo tu par mums lūdz Kristu, mūsu Dievu.