Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Akatists Vissvētajai Dievmātei godinot Viņas Tihvinas svētbildes parādīšanos

 

1.kondaks

 Visaugstākai Vadonei, mūsu Valdniecei Dievmātei dziedam pateicības dziesmas par Viņas brīnumdarītājas svētbildes parādīšanos, jo, kas pie tās nāk, vienmēr top brīvs no redzamā un neredzamā ienaidnieka. Un Tu, Debesu un zemes Valdniece, kā žēlsirdīgā Māte pieņem tagad šo mūsu mazo lūgšanos un dari tā, lai Tava žēlastība un aizstāvība nekad mūs nepamet, un no visām bēdām un kārdinājumiem pasargā visus mūs, kas Tev dziedam: Priecājies, Valdniece, mūsu žēlastīgā Aizstāve Dieva priekšā.

 

1.ikoss

 Eņģeļu pulki gavilēdami kalpo Tev, Valdniece, un, godinot Tevi, Kas uz Savām rokām nēsājusi redzamās un neredzamās radības Radītāju, Tavu svētbildi no vienas vietas uz otru pārnēsā. Un mēs, uz zemes dzimušie, pārsteigti par Tavas svētbildes brīnumaino parādīšanos, dziedam Tev tā:

Priecājies, augstākā pār visiem Debesu Spēkiem; priecājies, pārākā pār visām eņģeļu kārtām. Priecājies, Kas esi cienījama augstāk par Ķerubiem; priecājies, Kas esi slavējama daudz augstāk par Sērafiem.

Priecājies, Eņģeļu iepriecinājums; priecājies, debesu kora augstā slavas dziesma.

Priecājies Eņģeļu dziesmās godātā; priecājies, Sērafu slavētā.

Priecājies, Kuras priekšā Erceņģeļi zemojas; priecājies, debesu karapulku godinātā.

Priecājies, Tavā svētbildē Eņģeļu godātā; priecājies, Tavā redzamajā atveidā neredzamo spēku pārnesātā. Priecājies, Valdniece, mūsu žēlastīgā Aizstāve Dieva priekšā.

 

2.kondaks

Zvejnieki redzēja virs ūdeņu dzelmes neredzama spēka nestu un kā sauli gaismā mirdzošu Tavu, Dievmāte, svētbildi un tajā Pirms mūžiem esošo Bērniņu, Kas aicinājis zvejniekus izmest pasaulē pestīšanas tīklus, un dziedāja: Aleluja.

 

2.ikoss

Cilvēki, tveroties pie nesaprātīgā prāta, lai izprastu Tavas svētbildes brīnumaino parādīšanos, uzzināja, ka Konstantinopolē cieņā turētā augstigodātā svētbilde ir dāvāta Krievijas ļaudīm. Tāpēc mēs pateicībā par Tavu žēlastību pret mums Tev dziedam:

Priecājies, īstās dzīvības Māte; priecājies, ar Savu paklausību Ievas nepaklausību dziedinājusī. Priecājies, aizdarīto Ēdeni atdarījusī; priecājies, pasaulei čūskas galvas Satriecēju rādījusī. Priecājies, pasaules miera Atjaunotāju nesušais šķirst; priecājies, pasauli no grēku plūdiem izglābusī.

Priecājies, kāpnes, pa kurām nonāca Dievs; priecājies, ļaužu Vadītāja uz debesīm.

Priecājies, jūra, domu faraonu nogremdējusī; priecājies, Dieva uguni Sevī uzņēmušais un nenodegušais krūm.

Priecājies, Dieva uzrakstītās bauslības gald; priecājies, slāpstošajiem dzīvības ūdeni plūdinošais akmen.

Priecājies, Valdniece, mūsu žēlastīgā Aizstāve Dieva priekšā.

 

3.kondaks

isaugstākā spēks nāca pār Tihvinas zemi, kad Visšķīstās Dievmātes svētbilde ar daudzkārtējo parādīšanos un laicīgo [A1] uzturēšanos svētīja zemi un pamudināja celt svētos dievnamus, lai Valdnieces vārds būtu slavēts par godu Trejādībā vienotajam Dievam, Kam mēs dziedam: Aleluja.

 

3.ikoss

Tava žēlsirdīgā griba lika Tihvinas zemes ļaudīm karsti vēlēties, lai Tu atrastos kopā ar viņiem, un vienmēr atgādināja par Tavu patvērumu, kad daudzkārt rādīji Savu svētbildi, līdz norādīji Dieva izvēlēto svētbildes mājvietu. Tāpēc, brīnumus redzot, Tev dziedam:

Priecājies, telts, kur Dievs miesīgi iemājoja; priecājies, svētumu svētum, kurā vienīgajā mūžīgais Virsgans iegāja.

Priecājies, ar Garu apzeltītais derības šķirst, kas bauslības Devēju nēsājis; priecājies, Dievišķās uguns aizdedzinātais svečturi.

Priecājies, trauk, kas nesis dzīvības mannu Kristu; priecājies, pusdienu gald, kas dzīvības maizi turējis.

Priecājies, ar Dieva oglēm kvēpināmais trauk, kas visu pasauli ar svētības smaržām pārņem; priecājies, ar Kristus dzinumu zaļojošais zizli.

Priecājies, balst, kas aizved pie mūžīgā mantojuma; priecājies, padebesi, kas patvērumu no redzamā un neredzamā ienaidnieka dod.

Priecājies, apsolītā zeme; priecājies, aunāda, pār kuru Kristus kā lietus no debesīm nonāca.

Priecājies, Valdniece, mūsu žēlastīgā Aizstāve Dieva priekšā.

 

4.kondaks

Apmulsuma vētru un bēdas cenšoties remdēt, ticīgie cilvēki lūdza Dievu: rādi mums dievišķo velti, ko Krievzemei, cilvēkus mīlot, esi sūtījis, neapslēp dārgumu, ar ko ceram mūsu dvēseļu nabadzību bagātināt, dari, lai mūsu bēdas pārtop priekā, noslauki asaru lāses un straumes. Un, saņēmuši cerēto, dziedāja: Aleluja.

 

4.ikoss

Kad gans izdzirdēja par sava ganāmpulka prieka pilno ieguvumu un par Virsgana Māti, kas nonākusi Tihvinas zemēs, tas iekārtoja dievnamu par godu Viņas svētbildes jaunatnākšanai un iecēla priesterus, lai vienmēr godātu Dievmāti un Viņai dziedātu:

Priecājies, Meita, Debesu Tēva balsij paklausījusī, priecājies, jo ciltsmātes lielās bēdas zuda līdz ar Tavu piedzimšanu.

Priecājies, Līgava, Kuras tikumus Debesu Ķēniņš alka; priecājies, Ķēniņiene, pie Ķēniņa labās rokas nostājusies.

Priecājies, ar zeltu izšūtā apģērbā rotātā un visu godību iekšēji saturošā; priecājies, Kas daudzus ieved Debesu Valstības krāšņumā.

Priecājies, ābol, kura smaržu sajūt visa pasaule; priecājies, šķīstā lilija, spožumā mirdzošā.

Priecājies, smaržīgās mirres, visai pasaulei dotās; priecājies, ķēniņa purpura apmetni - visu Radītāja miesu - no Tavām jaunavas asinīm noaudusī.

Priecājies, dzīvais, aizzīmogotais avot, kas dzīvības ūdeni devis; priecājies, labo domu vīnogulāj, Dievišķo ķekaru izaudzējušais.

Priecājies, Valdniece, mūsu žēlastīgā Aizstāve Dieva priekšā.

 

5.kondaks

Kā Dieva sūtītā zvaigzne parādījās Tava, Dievmāte, svētbilde, kad tā visu Tihvinas zemi apstaigāja un neziņas tumsā mītošos ar Dieva atziņas gaismu apspīdēja, nomaldījušos uzveda uz Tava Dēla un Dieva baušļu pildīšanas ceļa. Viņam pateicībā dziedam: Aleluja.

 

5.ikoss

Kad Georgijs ieraudzīja uz guļbūves sēdošu Sievu, kas rokā turēja purpursarkanu zizli un izstaroja neizsakāmu gaismu, bet Viņai pretī stāvēja un runāja ar Viņu brīnumains Svētnieks, Georgijs pazina svētības smaržā Tevi, Dievmāti, redzamu veidolu pieņēmušu, un Svētnieku Nikolaju, Tev pretī stāvošu, un tad viņš bijībā dziedāja:

Priecājies, nams, ko Sev, lai tajā iemājotu, radīja Dieva Gudrība; priecājies, Jaunava, Emanuēlu dzemdējusī.

Priecājies, Isaja dzinum, kas devis ziedu Kristu Dievu; priecājies, Līgava Mūžamjaunava, Kas, Gara apēnota, Dēlu ieņēmusi.

Priecājies, vīstokli, kur Dieva pirksta rakstīts Vārds; priecājies, jaunavības aizzīmogotā grāmata, Jāzepam glabāšanā iedotā.

Priecājies, noslēpumainās stangas, kas Dieva ogles savā klēpī uzņēmušas; priecājies, pagodinātais troni, kurā Kristus miesīgi sēdēja.

Priecājies, vieglais mākoni, uz kura nāca godības Kungs; priecājies, aizdarītie vārti, pa kuriem vienīgi Kristus gājis.

Priecājies, nešķeļamā klints, no kuras Kristus, stūrakmens, nošķēlies; priecājies ugunsrasas krāsns, kas nesadegot Dieva uguni uzņēmusi.

Priecājies, Valdniece, mūsu žēlastīgā Aizstāve Dieva priekšā.

 

6.kondaks

Stāstot par Tavu redzamo atrašanos Tihvinas zemē un brīnišķo Tihvinas likteni, dievbijīgais Georgijs sludināja cilvēkiem Tavu parādīšanos un Tavu gribu, lai nepaklausīgie brīnumu dēļ nāktu pie gudrības slavēt Tevi, Valdniece, un dziedāt Dievam: Aleluja.

 

6.ikoss

Vēlējies, lai Dieva atziņas gaisma atspīd ar Tavas ikonas parādīšanos, un žēlastībā ļāvi, lai iedegas mūku dzīves gaisma Tavas, Dievmāte, svētbildes parādīšanās vietā, lai mūku koris Tev nerimstoši dzied:

Priecājies, neauglīgās saknes auglīgais dzinum, priecājies, Dievam kopš bērnības novēlētā.

Priecājies, svētajā dievnamā izaudzinātā; priecājies, Dievam par līgavu tapusī.

Priecājies, ar visiem tikumiem rotātā; priecājies, gaismu nesošā pils, Valdniekam domātā.

Priecājies, ar Dieva svētību iepriekš šķīstītā; priecājies, laika iesākumā mums par glābšanās pamatu izraudzītā.

Priecājies, Visaugstā debesu Namdara Līgava, Kas zemes namdarim sargāšanai uzticēta; priecājies, mazo Nācareti ar Savu uzturēšanos paaugstinājusī.

Priecājies, augstāko spēku gods; priecājies, visu uz zemes dzimušo slava.

Priecājies, Valdniece, mūsu žēlastīgā Aizstāve Dieva priekšā.

 

7.kondaks

Sirdsšķīstie Martīrijs un Kirils gribēja dzīvot vientuļnieku dzīvi un ar mūku darbiem un varonību Dievam pa prātam darīt, bet Tu uguns kūlī un balsī viņiem ceļu kārotā varoņdarba vietā norādīji. Un viņi, iepazinuši Tevi kā svētīgo Odigitriju, Kas ceļu rāda, Dievam dziedāja: Aleluja.

 

7.ikoss

Jaunu brīnumu avots ziemeļu valstī ir Tava, Vissvētā Valdniece, Tihvinas svētbilde, kas pārpilnībā plūdina dziedināšanas visiem ticībā atnākušajiem: aklie kļūst redzīgi, mēmie sāk runāt, kurlie dzird, vājie ceļas no gultas, apsēstie tiek atbrīvoti no dēmonu važām. Tāpēc, Tevi augstiteicot, dziedam:

Priecājies, jo Tēva labā griba Tevī mājo; priecājies, Svētā Gara apēnotā.

Priecājies, jo Tevī iemiesojās Dieva Dēls, pasaules Pestītājs; priecājies, Svētās Trejādības noslēpuma Zinātāja.

Priecājies, no Eņģeļa labo vēsti saņēmusī; priecājies, ar eņģeļa prieka sveicienu visu pasauli iepriecinājusī.

Priecājies, jo Kungs ir ar Tevi; priecājies, jo caur Tevi visi uz zemes dzimušie Dievam tuvinājušies.

Priecājies, augstiteicamā starp sievām; priecājies, visām sievām svētību dāvājusī.

Priecājies, Māte, pirms un pēc dzemdībām Jaunava; priecājies, pirmais jaunavības goda un slavas augli.

Priecājies, Valdniece, mūsu žēlastīgā Aizstāve Dieva priekšā.

 

8.kondaks

Brīnumaina un vārdos neizsakāma ir, Valdniece, Tavas ikonas parādīšanās. Tā pārsteidz debesu pasauli un bijībā liek satrūkties visiem uz zemes, tos vienlaicīgi apskaidrojot no Tevis dzimušā Kristus mūsu Dieva svētībā. Brīnumaina ir arī klostera pasargāšana no ienaidniekiem, kas lielījās nopostīt Tavu īpašumu. Tādēļ Dievam dziedam: Aleluja.

 

8.ikoss

Dievmāte, visa esi debesīs, bet arī zemi neesi pametusi, ar Savu svēto ikonu kā mūris un cietoksnis sargā Savu klosteri. Jo, kad uzbruka ienaidnieki, teici: Lai cilvēki paņem Manu svētbildi un apnes to apkārt klostera sienām, un pieredzēs Dieva žēlastību. Tāpēc no ienaidnieka atpestītie ļaudis Tev dziedāja:

Priecājies, Radītāja un Sava Kunga Māte; priecājies, Kuras dēļ bērniņš Jānis ar līksmību sāka Elīzabetes miesās lēkt.

Priecājies, visu bērnu bērnu svētīgi teiktā; priecājies, caur pazemību paaugstinātā.

Priecājies, debesīm iepriecinājumu un zemei mieru ar Savām dzemdībām dāvājusī; priecājies, Eņģeļu augsti teiktā, ganu godinātā, gudro pielūgtā par Tevis Dzemdēto.

Priecājies, ar pienu barojusī To, Kas debesis un zemi ar Savu svētību paēdina; priecājies, autiņos tinusī To, Kas gaismā kā drēbēs tērpjas.

Priecājies, uz Savām rokām nesusī To, Kas visu pasauli uz Savas plaukstas nes; priecājies, uz dievnamu dievnama svētību atnesusī.

Priecājies, Sīmeana svētītā; priecājies, pravietes Annas slavētā.

Priecājies, Valdniece, mūsu žēlastīgā Aizstāve Dieva priekšā.

 

9.kondaks

Valdniece! Visšķīstākā par visiem eņģeļiem būdama, klosteri, kas celts par godu Tavas svētbildes atnākšanai un kas grēku nešķīstības dēļ gandrīz vai nopostīts, taču grēku nožēlā šķīstījies, kā Aizlūdzēja par visiem kristiešiem esi pestījusi no ienaidniekiem, kas kā nešķīsti zvēri sagraut to gribējuši. Tāpēc Dievam dziedam: Aleluja.

 

9.ikoss

Skaļie daiļu runu vērpēji nezina, kā pienācīgi apdziedāt Tavus, Valdniece, neskaitāmos brīnumus un Tavus cilvēku pestīšanas ceļu noslēpumus: dažreiz ar labu, dažreiz, piemeklējot ar sodu, vadi cilvēkus uz pestīšanas ceļa. Tā kā klosteri neuzvarētu pasargāji no redzamajiem ienaidniekiem, ļāvi šķīstā ugunī šķīstīties no neredzamā ienaidnieka ievainojumiem, apskaidrojot prātu, ka šķīstība, atturība un sirds lūgšanas Tev tīkamākas par vienīgi mutes teiktajām dziesmām. Tāpēc Tev dziedam:

Priecājies, Ēģipti ar Savu atnākšanu iesvētījusī; priecājies, Galilejai ar Savu uzturēšanos slavu darījusī.

Priecājies, Savu sirdsmīļo Bērnu pa visu Jeruzālemi meklējusī; priecājies, Viņa Tēva namā To atradusī.

Priecājies, visu par Tavu Dēlu teikto Savā sirdī paturējusī; priecājies, Pati pirmā Dievu Tavā Dēlā iepazinusī.

Priecājies, Tavam Dēlam Viņa zemes dzīvē kalpojusī; priecājies, Viņa ciešanām līdzi cietusī.

Priecājies, pie Tava Dēla Krusta Apustuli Jāni un visus ticīgos par bērniem pieņēmusī; priecājies, visus ar Viņa asinīm izpirktos mātes mīlestībā iemīlējusī.

Priecājies, Pati pirmā Tava Dēla Augšāmcelšanās noslēpumu izpratusī; priecājies, lielu prieku Tava Dēla Augšāmcelšanās brīdī izbaudījusī.

Priecājies, Valdniece, mūsu žēlastīgā Aizstāve Dieva priekšā.

 

10.kondaks

Daudzus cilvēkus gribēdama glābt no viņiem uznākušajām nelaimēm un slimībām un stiprināt viņu ticību Tavai, Valdniece, visuvarenajai aizstāvībai, daudzās pilsētās, klosteros un ciemos pareizticīgajā valstī esi brīnumdarošu spēku Tavas svētās ikonas atveidiem dāvājusi, lai cilvēki, redzēdami Tavu dāvāto žēlastību, aizkustinājumā Dievam dzied: Aleluja.

 

10.ikoss

Valdniece! Esi bijusi mūris un vairogs pareizticīgajam karapulkam, kas ar Tavu svētbildi pret divdesmit pagānu tautām karoja, un pasargāji to no ienaidnieka bultām. Tāpēc esi mūris un patvērums no visiem ienaidniekiem, redzamiem un neredzamiem, arī mums, kas pie Tavas vissvētās ikonas ticībā un mīlestībā ceļos krīt un Tev sauc:

Priecājies, ticīgo mierinājums pēc Tava Dēla Augšāmcelšanās; priecājies, apustuļu Mācītāja un Uzmundrinātāja.

Priecājies, iepriecinātā ar ziņu par Tavu došanos pie Dieva; priecājies, mācekļu pulku kā mākoni uz Tavu apbedīšanu sapulcinājusī.

Priecājies, no zemes paņemtā uz Tava Dēla rokām; priecājies, visu eņģeļu kārtu pavadītā.

Priecājies, zemes debesis, ieceltas debesu pasaulē; priecājies, Kunga troni, no zemes uz Debesu Valstību augšām celtais.

Priecājies, gaisu ar Savu uzkāpšanu iesvētījusī; priecājies, ar Tomu zināmu darījusī, ka miesā Tu esi pārcēlusies uz debesīm.

Priecājies, solījumu mācekļu pulkam to sargāt pildījusī; priecājies, ar Savu atrašanos Tavam Dēlam un Dievam blakus mieru mācekļiem dāvājusī.

Priecājies, Valdniece, mūsu žēlastīgā Aizstāve Dieva priekšā.

 

11.kondaks

Ar visiem dziedājumiem veltīgi cenšamies aptvert daudzos brīnumus, kas aizvien notiek pie Tavas svētās un brīnumdarītājas ikonas. Kā ātrā Palīdzētāja dziedini slimības, no nelaimēm paglāb, no dēmonu mocībām atsvabini visus tos, kas ticībā Tevi lūdz un Dievam dzied: Aleluja.

 

11.ikoss

Kā gaismu izstarojoša svece ir Tihvinas zemēs ar Tavu svētību aizdegtā Tava, Dievmāte, svētā ikona, kas visu zemi apgaismo un daudzus pie savas gaismas ataicina dvēseļu pestīšanai. Tāpēc Tev dziedam:

Priecājies, pasargāt un glābt apsolījusī visus, kas Tevi lūdz; priecājies, Tevi godinošo Godinātāja.

Priecājies, ticīgo cilvēku lūgšanu Savam Dēlam un Dievam Pienesēja; priecājies, Pati par visiem nenogurstošā Lūdzēja pie Tava Dēla un Dieva troņa.

Priecājies, Savu svētību Savām svētajām ikonām dāvājusī; priecājies, visu visumu ar Savas svētības stariem apmirdzējusī.

Priecājies, Kas esi cienījama augstāk par Ķerubiem un slavējama daudz augstāk par Sērafiem; priecājies, par visām radībām augstākā.

Priecājies, Debesu un zemes Ķēniņiene; priecājies, jo daudz iespēj Tava lūgšana Tava Dēla priekšā.

Priecājies, ātrā Aizlūdzēja par visiem kristiešiem; priecājies, visu ticīgo drošā paļāvība.

Priecājies, Valdniece, mūsu žēlastīgā Aizstāve Dieva priekšā.

 

12.kondaks

Vēlēdamās dot Tavas svētības jaunu liecību, Pētera pilsētai brīnumu avotu esi radījusi, Dievmāte, Tavā svētbildē, lai ticīgie top apskaidroti, lai nospiestie un cietēji iemanto jau gatavu patvērumu un aizstāvību un, augsti teicot Dievu, Kas to Dāvājis, Viņam dzied: Alleluja.

 

12.ikoss

Dziedam par Taviem brīnumiem un žēlastību, ko esi mums rādījusi, un sirdspazemībā krītam ceļos pie Tavas, Valdniece, vissvētās ikonas, un, to skūpstot, bijībā un mīlestībā Tevi lūdzam: uzved mūs uz pestīšanas ceļa, lai vienmēr esam Tavas žēlastīgās aizstāvības cienīgi, mūžam esi Aizstāve un Aizlūdzēja par mums, kas Tev dziedam:

Priecājies, ticīgo stiprinājums un aizstāvība; priecājies, neticīgo Apskaidrotāja un Apgaismotāja.

Priecājies, izmisušo cerība; priecājies, grēcinieku Glābēja.

Priecājies, noskumušo Mierinātāja; priecājies, slimo Dziedinātāja.

Priecājies, atraitņu un bāreņu patvērums; priecājies, sāpināto glābiņš.

Priecājies, ķēniņu spēcinājums; priecājies, svētnieku rota.

Priecājies, jaunavības gods; priecājies, visu dievbijīgo prieks.

Priecājies, Valdniece, mūsu žēlastīgā Aizstāve Dieva priekšā.

 

13.kondaks

Augstislavējamā Māte, par visiem Vissvētāko Vārdu dzemdējusī, esi mums šajā dzīvē patvērums un aizstāvība no redzamiem un neredzamiem ienaidniekiem, no nelaimēm un ciešanām, pasargā no kārdinājumiem un grēkā krišanas, un nākamajā dzīvē, Tava Dēla un Dieva tiesā, esi Aizstāve un Aizlūdzēja, kas atpestī mūs no mūžīgā soda, lai, Tevis glābti, ar eņģeļu kori Dievam dziedam: Aleluja.

 

Šis kondaks jālasa trīs reizes, tad 1.ikoss un 1.kondaks.

 

 

LŪGŠANA VISSVĒTAJAI DIEVMĀTEI

 

Vissvētā Jaunava, debesu spēku Kunga Māte, Debesu un zemes Ķēniņiene, mūsu pilsētas un valsts Visuspēcīgā Aizstāve! Pieņem šo slavas un pateicības dziedājumu no mums, Taviem ne-cienīgajiem kalpiem, un uznes mūsu lūgšanas pie Dieva Tava Dēla troņa, lai Viņš ir žēlastīgs pret mūsu sliktajiem darbiem un lai nepārstāj Viņa svētība tiem, kas godā Tavu vissvēto vārdu un ticībā un mīlestībā zemojas pie Tavas brīnumdarītājas svētbildes. Mēs nebūtu cienīgi saņemt žēlastību no Viņa, ja vien Tu, Valdniece, nebūtu lūgusi Viņa žēlastību mums, jo Tev viss no Viņa ir iespējams. Tāpēc pie Tevis tveramies kā pie drošas un ātras mūsu Aizstāves: sadzirdi mūs, kas Tevi lūdzam, ņem mūs Savā visuvarenajā patvērumā un izlūdz Dievam Tavam Dēlam mūsu ganiem dedzību un nomodu par dvēselēm, pilsētas pār-valdītājiem gudrību un spēku, tiesnešiem godīgumu un žēlastību, skolotājiem saprātu un pazemīgu gudrību, laulātajiem mīlestību un saticību, bērniem paklausību, sāpinātajiem pacietību, pāri darītājiem Dieva bijāšanu, cietējiem vīrišķību, priecīgajiem atturību; bet mums visiem saprāta un dievbijības garu, žēlsirdības un lēnprātības garu, šķīstības un patiesības garu. Vissvētā Valdniece, esi žēlsirdīga Taviem nevarīgajiem ļaudīm: izkaisītos sapulcini, nomaldījušos uzved uz patiesības ceļa, vecos balsti, jaunos pasargā tiklībā, mazos audzini un uzlūko mūs visus ar Tavas aizstāvības žēlastīgo skatienu, iz-cel mūs no grēku dzelmes un apgaismo mūsu sirds acis, lai redzētu pestīšanu. Esi mums žēlastīga šeit un tur, zemes dzīvē un Tava Dēla baisajā tiesā: dari, lai mūsu tēvi un brāļi, kas ticībā un grēku nožēlā no šīs dzīves aizgājuši, iemanto mūžīgo dzīvi kopā ar Eņģeļiem un visiem svētajiem. Jo Tu, Valdniece, esi Debesu slava un zemes iemītnieku paļāvība, Tu esi mūsu Cerība Dievā un Aizstāve ticībā pie Tevis nākušajiem. Tāpēc Tevi lūdzamies un Tev kā Visuvarenajai Palīdzētājai paši sevi un viens otru, un visu savu dzīvi nododam tagad vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.