Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

 

 

P.Pakalniņš   Ticības mācība Pareizticīgiem audzēkņiem

 

Ievads.

Pareizticība jeb pareiza kristīgā ticība ir ticība, ko cilvēkiem devis Kungs Jēzus Kristus, un ko visā pasaulē izplatījuši svētie apustuļi. Pareiza kristīgā ticība māca atzīt īsto Dievu, Viņam ticēt, Viņu godāt, mīlēt un izpildīt Viņa baušļus.

Ticība uz Dievu cilvēkiem nepieciešama, lai panāktu savas dvēseles pestīšanu un mūžīgu dzīvošanu. Pats Jēzus Kristus saka: “Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, tas taps pazudināts” (Mk. 16,16). Tāpat ap. Pāvils saka, ka “bez ticības nevar Dievam patikt” (Ebr.11,6), t.i. nevar izdarīt Viņam pa prātam.

Tomēr vienīgi ar ticību uz Dievu un Jēzu Kristu cilvēks vēl nevar panākt pestīšanu. Kas tic uz Dievu, tam jāpilda arī Dieva baušļi, jādzīvo pēc Dieva gribas, pēc Viņa svētā prāta. Pats Kungs un Pestītājs māca: “Ja jūs Mani mīlat, tad turiet manus baušļus” (Jņ.14,15). Jauneklim, kas jautāja: “Ko man būs darīt, lai es mūžīgu dzīvību dabūju?” Jēzus atbildēja: “Ja tu gribi dzīvībā ieiet, tad turi baušļus” (Mt. 16-17).

Pareizās ticības mācību mēs smeļam no Dieva atklāsmes. Atklāsme ir viss tas, ko Dievs atklājis cilvēkiem, lai tie varētu pareizi Viņam ticēt un cienīgi Viņu godāt. Dieva atklāsmes pirmsākumus cilvēkiem sludināja Ādams, Noass, Ābrāms, Mozus un citi pravieši. Bet visā pilnībā Dieva atklāsmi atnesa virs zemes vienpiedzimušais Dieva Dēls Jēzus Kristus (Ebr.1,1; Jņ.1,18).

Dieva atklāsme izplatījās starp cilvēkiem un uzglabājas pareizticīgajā baznīcā ar Svētiem rakstiem un Svēto mutes mācību.

Par Sv. Rakstiem sauc visas tās grāmatas, ko Sv. Gara iedvesmā sarakstījuši pravieši un apustuļi, un kas sakopotas vienā grāmatā Bībelē (“Biblion” – grieķu vārds, nozīmē “grāmata”). Grāmatas, ko sarakstījuši pravieši pirms Kristus dzimšanas, sauca par Vecās Derības grāmatām, bet grāmatas, ko sarakstījuši apustuļi pēc Kr. dz., - par Jaunās Derības grāmatām.

Par Sv. Mutes mācību sauc visu to, ko Jēzus Kristus, apustuļi un viņu tuvākie pēcnācēji – baznīcas tēvi mācījuši ar savu vārdu un priekšzīmi, un kas stāstīts no mutes mutē, no paaudzes uz paaudzi, bet sākumā nav ticis pierakstīts.

Sv. Mutes mācība ir vissenākais Dieva atklāsmes izplatīšanas veids. Laikā no Ādama līdz Mozum rakstu pavisam nebija. Arī pats Pestītājs sludināja savu mācību tikai mutes vārdiem. Tāpat kristīgo ticību sākumā sludināja apustuļi. Tikai vēlāk, lai Dieva atklāsme noteiktāk, pilnīgāk un pareizāk uzglabātos, tā pierakstīta.

Tomēr arī pēc tam Sv. Mutes mācība nezaudēja savu nozīmi, jo ne viss, ko mācīja un darīja Jēzus un apustuļi, ir minēts Sv. Rakstos. Evaņģēlists Jānis saka, ka, ja pierakstītu visu to, ko Jēzus darījis un mācījis, tad “visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas” (Jņ.21,28). Sv. Mutes mācība vajadzīga, lai varētu pareizi izprast Sv. Rakstus, uzglabāt baznīcas paražas un darīt Sv. Noslēpumus tā, kā tos iestādījuši apustuļi un viņu tuvākie pēcnācēji.

Lai pareizāk izprastu vienu – otru vietu Sv. Rakstos, mums jāgriežas pie Sv. Mutes mācības, kur atrodam apustuļu un viņu pēcnācēju attiecīgus paskaidrojumus. Sv. Rakstos gan pavēlēts darīt Sv. Noslēpumus, bet kā darīt, to mēs zinām tikai no Sv. Mutes mācības. Tāpat paraža stāvēt lūgšanā ar seju pret rītiem, mest krustu, ūdens iesvētīšana un citas baznīcas paražas dibinās tikai uz Sv. Mutes mācības.

Lūk arī tāpēc Sv. Raksti pavēl turē Sv. Mutes mācību. Ap. Pāvils saka: “Brāļi, pastāviet un turiet mācības, ko esam mācījušies tā caur mūsu vārdu, tā caur mūsu grāmatu” (2Tes.2,15).

Un vienīgi tā ticība, kas stingri pieturas pie Kristus un apustuļu mācības, izteiktas Sv. Rakstos un Sv. Mutes mācībā, nekā pie tās nepielikdama un nekā neatraudama, atzīstama par pareizu Kristus ticību.

Tāda ir pareizticība.

Kristīgam cilvēkam, lai iegūtu pestīšanu, vajadzīga, vispirms, mācība par ticību uz Dievu, otrkārt, mācība par cerību uz Dievu un līdzekļiem stiprināties šai cerībā, un, treškārt, mācība par mīlestību uz Dievu un visu to, ko Viņš pavēl mīlēt (1.Kor.13,13). Mācība par ticību uz Dievu izteikta ticības simbolā, mācība par cerību balstās uz tā Kunga lūgšanu un svētības baušļiem, mācība par mīlestību – uz Dieva desmit baušļiem.

 

 

Saturs

Pareizticīgās baznīcas mācība

I Ticības mācība

1.     Ievads

Ticības simbols 

2.     Ticības simbola izcelšanās 

3.     Pirmais ticības simbola loceklis  

4.     Otrs ticības simbola loceklis       

5.     Trešais ticības simbola loceklis   

6.     Ceturtais ticības simbola loceklis    

7.     Piektais ticības simbola loceklis      

8.     Sestais ticības simbola loceklis      

9.     Septītais ticības simbola loceklis       

10.  Astotais ticības simbola loceklis         

11.  Devītais ticības simbola loceklis            

12.  Desmitais ticības simbola loceklis             

13.  Par kristības noslēpumu     

14.  Par mirres svaidīšanas noslēpumu         

15.  Par Sv. Dievmielasta noslēpumu              

16.  Par grēku sūdzēšanas noslēpumu         

17.  Par priesterības noslēpumu              

18.  Par laulības noslēpumu 

19.  Par eljes svaidīšanas noslēpumu 

20.  Vienpadsmitais ticības simbola loceklis 

21.  Divpadsmitais ticības simbola loceklis   

II Tikumības mācība

A. Tā Kunga lūgšana  

22.  Par lūgšanu     

23.  Tā Kunga lūgšana       

24.  Piesaukšana           

25.  Pirmais lūgums     

26.  Otrs lūgums            

27.  Trešais lūgums      

28.  Ceturtais lūgums         

29.  Piekais lūgums        

30.  Sestais lūgums         

31.  Septītais lūgums      

32.  Teikšana           

B. Svētības baušļi             

33.  Pirmais svētības bauslis    

34.  Otrs svētības bauslis        

35.  Trešais svētības bauslis      

36.  Ceturtais svētības bauslis     

37.  Piektais svētības bauslis        

38.  Sestais svētības bauslis         

39.  Septītais svētības bauslis    

40.  Astotais svētības bauslis     

41.  Devītais svētības bauslis     

C. Desmit Dieva baušļi          

42.  Par ticības un kristīgās mīlestības savstarpējām attiecībām     

43.  Par Dieva likumiem un baušļiem       

44.  Pirmais bauslis           

45.  Otrs bauslis                 

46.  Trešais bauslis         

47.  Ceturtais bauslis           

48.  Piektais bauslis     

49.  Sestais bauslis         

50.  Septītais bauslis      

51.  Astotais bauslis             

52.  Devītais bauslis              

53.  Desmitais bauslis                 

III Pareizticīgās draudzes dievkalpošana

54.  Dievnams un viņa ārējais izskats    

55.  Dievnama iekšējais iekārtojums        

56.  Svētkalpotāji                   

57.  Dievkalpošanas tērpi                     

A. Pareizticīgās draudzes dievkalpošana       

58.  Nedēļas dienu dievkalpojumu piemiņas     

59.  Ektenijas           

60.  Pareizticīgās baznīcas dievkalpošanas veidi   

61.  Visasnakts dievkalpošana       

62.  Liturģija         

63.  Vasilija (Bazilija) Lielā liturģija           

64.  Iepriekš iesvētīto dāvanu liturģija      

65.  Divpadsmit gada svētki              

66.  Par gavēņiem              

67.  Lielā gavēņa dievkalpošanu īpatnības          

68.  Ciešanu nedēļas dievkalpošanu īpatnības          

69.   Dievkalpošanas īpatnības Lieldienās          

B. Stāsti no kristīgās draudzes izveidošanas vēstures       

70.  Apustuļu sludināšana      

71.  Apustulis Pēteris       

72.  Apustulis Jānis       

73.  Kristīgo vajāšana Jūdejā    

74.  Pirmmoceklis Stefans        

75.  Saula atgriešanās un darbība       

76.  Kristīgo vajāšanas iemesli Romas valstī      

77.  Kristīgo vajāšanas Romas valstī Nerona un Diokletiāna valdīšanas laikā 

78.  Konstantīns Lielais (324-337) un sv. Helēna  

79.  Milānas edikts         

80.  Baznīcas koncili       

81.  Sv. Kirils un Mefodijs      

82.  Rietumu baznīcas atkrišana no savienības ar austrumu baznīcu 

83.  Sv. Vladimirs un Krievijas kristīšana  

84.  Antonijs un Teodosijs    

85.  Maskavas patriarhāts     

86.  Patriarhs Nikons un baznīcas grāmatu izlabošana  

87.  Sinodes nodibināšana        

88.  Mārtiņš Luters un protestantisms     

C. Pareizticība Latvijā            

89.  Pirmais posms               

90.  Otrais posms         

Pareizticīgās baznīcas mācība.