Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums, Lieldienu kanons

 

Rīta dievkalpojums..

Plkst. 12 naktī garīdznieki altārī dzied stihiru:

Tavu Augšāmcelšanos Kristus Pestītājs, eņģeļi dzied debesīs, iecienī arī mūs virs zemes šķīstām sirdīm Tevi slavēt. (3 reizes.)

Tad atver Ķēniņa vārtus un sākas krusta gājiens trīskārtīgi apkārt baznīcai, draudzei dziedot to pašu stihiru vairākas reizes.

 

Stihira. 6. meldiņš.

Tavu Augšāmcelšanos Kristus Pestītājs, eņģeļi dzied debesīs, iecienī arī mūs virs zemes šķīstām sirdīm Tevi slavēt.

 Krusta gājiena beigās priesteris baznīcas priekšnamā slēgto ieejas durvju priekšā uzsauc:

Priesteris: Slava svētai, vienbūdamai, dzīvudarošai un nedalāmai Trijādībai, tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.

Draudze: Āmen.

Priesteris: Kristus no miroņiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis. (3 reizes.)

Priesteris: Lai Dievs ceļas un Viņa ienaidnieki top izklīdināti, un Viņa ienaidnieki bēg Viņa vaiga priekšā.

Draudze: Kristus no miroņiem augšāmcēlies (1 reizi.)

Priesteris: Kā dūmi top izklīdināti, lai tie izklīst un lai pazūd kā vasks ugunī.

Draudze: Kristus no miroņiem augšāmcēlies (1 reizi.)

Priesteris: Tāpat bezdievīgie ies bojā Dieva priekšā, bet taisnie priecāsies.

Draudze: Kristus no miroņiem augšāmcēlies (1 reizi.)

Priesteris: Šī ir tā diena, ko tas Kungs ir darījis, priecāsimies un līksmosimies tanī.

Draudze: Kristus no miroņiem augšāmcēlies (1 reizi.)

Priesteris: Slava Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Draudze: Kristus no miroņiem augšāmcēlies (1 reizi.)

Priesteris: Tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.

Draudze: Kristus no miroņiem augšāmcēlies

 

Priesteris, pagriezies pret dievlūdzējiem un svētījot tos ar krustu un trīssveču lukturi, uzsauc trīskārtīgi:

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!

Draudze uz katru uzsaukumu atbild:

PATIESI AUGŠĀMCĒLIES!

Priesteris: Kristus no miroņiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis

Draudze: Un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis.

 

Durvis tiek atvērtas un visi ieiet baznīcā dziedādami:

Kristus no miroņiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis.

Lielā ektēnija.

Priesteris: Jo Tev pienākas visa slava, gods un pielūgšana Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.

 

LIELDIENU KANONS

1. meldiņš.

1. dziesma.

Irmoss: Augšāmcelšanās diena! Lai apskaidrojamies, ļaudis! Pasha, tā Kunga Pasha! Jo no nāves pie dzīvības un no zemes uz debesīm Kristus Dievs ir vedis mūs, kas dziedam uzvaras dziesmu.

Pants: Kristus no miroņiem augšāmcēlies.

Uzvaras dziesmu dziedādami, lai šķīstam jūtas, tad ieraudzīsim Kristu, Kas spīd ar nepieejamu Augšāmcelšanās gaismu, un skaidri dzirdēsim, kad Viņš saka: Esiet sveicināti!

Debesis lai priecājas kā pienākas, zeme lai līgsmojas un lai svētkus svin visa pasaule, kā redzamā, tā arī neredzamā; jo Kritsus, tas mūžīgais prieks, ir augšāmcēlies.

D i e v a d z e m d ē t ā j a i

(dziedami otrajā dienā un līdz Lieldienu svētku noslēgumam)

Pants:  Vissvētā Dievadzemdētāja, glāb mūs.

Visnenoziedzīgā Jaunava, Tu nāves valstību esi izpostījusi, dzemdējot to mūžīgo Dzīvību Kristu, Kas šodien ir atspīdējis no kapa un pasauli apgaismojis.

Dieva apžēlotā, šķīstā, visnenoziedzīgā Dieva Māte! Priecājies ar apustuļiem, ieraudzījusi Savu Dēlu un Dievu augšāmcēlušos, un kā visu prieka gādātāja, pirmā izdzirdusi to vārdu: Esi sveicināta!

 

3. dziesma.

Irmoss: Nāciet, lai dzeram jauno dzērienu, kas brīnišķīgi tek ne no neauglīga akmens, bet no dzīvības avota, tekoša no Kristus kapa, uz kura mēs topam dibināti.

Kristus no miroņiem augšāmcēlies.

Tagad viss ir gaismas pilns tiklab debesis, kā arīdzan zeme un zemes dziļumi, lai tad svētī visa radība Kristus augšāmcelšanos, uz kā viņa top dibināta.

Vakar es līdz ar Tevi, Kristus, tiku aprakts, šodien, kad Tu esi augšāmcēlies, es arī ceļos augšām; vakar es līdz ar Tevi tiku krustā sists: tad nu Tu Pats, ak Pestītāj, pagodini mani līdz ar Sevi Savā Valstībā.

Vissvētā Dievadzemdētāja, glāb mūs.

Šodien, ak Šķīstā! es ieeju neiznīcīgā dzīvībā caur Tā žēlastību, Kas no Tevis ir piedzimis un visās malās licis gaismai spīdēt.

Gavilē, ak Šķīstā! Ieraudzījusi no miroņiem uzcēlušos, kā Pats bija sacījis, to Dievu, Kuru Tu miesā esi dzemdējusi, un Viņu, ak Visšķīstā, kā Dievu augsti teic.

 

Ipakoji. 8. meldiņš.

Tās sievas, kas ar Mariju kopā bija, vēl pirms rīta gaismas atnākušas pie kapa un atradušas akmeni no tā noveltu, no eņģeļa dzirdēja: Ko jūs meklējiet kā cilvēku starp mirušiem To, Kas mūžīgā Gaismā dzīvo? Redziet kapa autus! Teciet un pasludiniet pasaulei, ka Tas Kungs, Kas nāvi nonāvējis, ir augšāmcēlies, jo Viņš ir Dieva Dēls, kas glābj  cilvēku cilti.

 

4. dziesma.

Irmoss: Tas Dieva pamācīts Abakuks, lai stāv ar mums dievišķā sardzē un rāda gaismas nesēju eņģeli, kas skaidri saka: Šodien pasaulei pestīšana, jo Kristus, kā Visvarenais, ir augšāmcēlies.

Kristus no miroņiem augšāmcēlies.

Kristus, kas vīrieša kārtā kā cilvēks piedzima no Jaunavas, ir mūsu Pasha; Viņš top dēvēts par Jēru, kā Tāds, kas top priekšā celts par ēdienu, - par nenoziedzīgu; kā Tāds, Kam nav grēka, un kā īstens Dievs, par pilnību ir nokauts.

Tas mūsu augstiteicams vainags Kristus, kā viena gada vecs jērs labprāt ļāva Sevi nokaut par visiem, kā šķīstošs Lieldienas jērs, un no kapa atkal atspīdēja Viņš spoža Patiesības Saule.

Kristus Dieva ciltstēvs Dāvids spēlēdams dejoja šķirsta priekšā, kas bija iepriekš nolemts, bet mēs, svētie Dieva ļaudis, redzēdami priekšzīmes piepildītas, dievišķīgi lai priecājamies, jo Kristus, kā Visvarenais, ir augšāmcēlies.

Vissvētā Dievadzemdētāja, glāb mūs.

Kas Tavu ciltstēvu Ādamu, ak Šķīstā, ir radījis, Tas ir no Tevis miesā radies un ar Savu nāvi nāves mitekli šodien ir izpostījis, un ar Savas augšāmcelšanās dievišķīgiem stariem visus apgaismojis.

Ak Šķīstā, Labā, Nenoziedzīgā un sievu vidū tā Skaistā! Ieraudzījusi Kristu, ko pati esi dzemdējusi, visiem par pestīšanu šodien no miroņiem krāšņi atspīdējušu, slavē Viņu, ar apustuļiem priecādamās.

 

5. dziesma.

Irmoss: Rīta agrumā lai esam nomodā un mirres vietā Valdītājam dziesmas atnesam; tad mēs ieraudzīsim Kristu taisnības Sauli, kas visus ar dzīvību apgaismo.

Kristus no miroņiem augšāmcēlies.

Ieraudzījuši Tavu, ak Kristus, neizmērojamo sirdsžēlastību, elles saitēm saistītie priecīgām kājām tecēja pie gaismas, teikdami mūžīgo Pashu.

Sveces rokās turēdami, iesim Kristum pretī, Kas it kā līgavainis iziet no kapa, un kopā ar priecīgi gavilējošiem eņģeļu pulkiem svētīsim pestījošo Dieva Pashu.

Vissvētā Dievadzemdētāja, glāb mūs.

Ak Visšķīstā Dieva Māte! Dievbijīgo pulks apgaismojās un tapa pilna ar Tava Dēla augšāmcelšanās dievišķīgiem un dzīvību verdošiem stariem.

Ak radības Ķēniņ! Miesā piedzimdams, Tu Jaunavas miesas neesi atdarījis un arī kapa zīmogus neesi salauzis; bet Māte, redzēdama Tevi no kapa augšāmcēlušos, priecājās.

 

6. dziesma.

Irmoss: Kristus, Tu esi nokāpis visdziļākajās zemes vietās un salauzis mūžīgās važas, kurās tika turēti cietumnieki, un trešā dienā, kā Jona no lielās zivs, esi augšāmcēlies no kapa.

Kristus no miroņiem augšāmcēlies.

Tiešām, šī pestīšanas un gaismas nakts ir svēta un svētījama, viņa ir gaišās augšāmcelšanās  dienas vēstnese, jo tajā tas mūžīgais Gaišums miesā no kapa visiem atspīdēja.

Mans Pestītāj, Tu dzīvs un kā Dievs nenokaujams upuris! Pats labprāt Sevi Tēvam pievedi un no kapa augšāmcēlies, Tu līdz ar Sevi esi uzcēlis ciltstēvu Ādamu.

Vissvētā Dievadzemdētāja, glāb mūs.

Dievadzemdētāja Jaunava! No Tavām visšķīstām miesām Piedzimušais ved neiznīcīgā un mūžīgā dzīvošanā tos, kas no senlaikiem bija nodoti nāvei un iznīcībai.

Kas Tavās miesās, ak Šķīstā, ir nonācis un mājojis, un no Tevis neizprotami miesā piedzimis, Tas bija nokāpis visdziļākajās zemes vietās un nu, no kapa augšāmceldamies, ir Sev līdz uzcēlis Ādamu.

 

Kondaks. 8. meldiņš.

Nemirstīgais Kristus Dievs, lai gan Tu kapā esi nokāpis, tomēr elles spēku esi salauzis un kā uzvarētājs augšāmcēlies, mirres nesējām sievām sacīdams: esiet sveicinātas! Un mieru Saviem apustuļiem dāvinādams un kritušiem dodams augšāmcelšanos. 

Mirres nesējas sievas, kas it kā pēc dienas ilgojās pēc tās Saules, Kas iepriekš saules rieta bija nogājusi kapā, piecēlās agri, gaismai austot, un viena otrai sacīja: draudzenes, nāciet, svaidīsim dārgajām zālēm dzīvudarošas un apraktas miesas, kapā gulošas miesas, kas uzmodināja kritušo Ādamu. Iesim steigšus kā gudrie un pielūgsim Viņu un atnesīsim mirres-zāles kā dāvanas Tam, Kas ne bērna autos, bet audeklā ietīts, un raudādamas sauksim: celies augšā, ak Valdītājs, Kas kritušos uzceļ.

Jēzus no kapa augšāmcēlies, kā bija iepriekš sacījis, mums dāvāja mūžīgu dzīvību un žēlastību.

 

7. dziesma.

Irmoss: Vienīgais slavēts un augstiteicams mūsu tēvu Dievs, kas jaunekļus no cepļa izglābis, kas cilvēks tapis, cieš kā mirstīgs, un ar Savām ciešanām mirstīgos ietērpj nemirstības skaistumā.

Kristus no miroņiem augšāmcēlies.

Dieva apgaismotās sievas ar labas smaržas zālēm pie Tevis, Kristus, steidzās; bet Kuru viņas ar asarām meklēja kā mirušu, To Pašu kā dzīvu Dievu zemē mezdamās, ar prieku pielūdza un Taviem mācekļiem pasludināja noslēpumu pilno Pashu.

Mēs svinam nāves nonāvēšanu, elles izpostīšanu, citas mūžīgas dzīvošanas iesākumu un priecādamies teicam vienīgo slavējamo un augstiteicamu tēvu Dievu, kas to ir darījis.

Vissvētā Dievadzemdētāja, glāb mūs.

Šodien, ak Visnenoziedzīgā, Tavs Dēls, tas vienīgais teicamais un augstigodājamais tēvu Dievs, nāvi nonāvējis, visiem mirstīgiem ir dāvinājis mūžīgi mūžam paliekošu dzīvību.

Tas visu radījumu Ķēniņš, iegājis Tavās miesās, ak Dieva apžēlotā, ir tapis cilvēks un krustā sišanu un nāvi izcietis, kā Visvarenais Dievs ir augšāmcēlies, arī mūs Sev līdzi uzceldams.

 

8. dziesma.

Irmoss: Šī ir augstiteicama un svēta diena, vienīgā svēto dienu ķēniņiene un virsniece, svētki pār visiem svētkiem un prieks pār visiem priekiem, lai tad nu tajā mēs godājam Kristu mūžīgi.

Kristus no miroņiem augšāmcēlies.

Nāciet, tai slavējamā augšāmcelšanās dienā baudīsim no jauna vīna koka augļiem, no dievišķīgas līksmības, Kristus valstības, teikdami Viņu kā Dievu mūžīgi.

Pacel savas acis apkārt, Ciāna, un skaties: redzi no vakariem, ziemeļiem, jūras un rīta puses it kā Dieva gaiši spīdekļi ir sapulcējušies pie Tevis Tavi bērni, kas Tavā vārdā slavē Kristu mūžīgi. 

Trijādībai: Vissvētā Trijādība, mūsu Dievs, slava Tevim!

Ak visuvaldītājs Tēvs, Vārds un Gars, Tu viena vienīgā, visaugstā un dievišķīgā būtība, trijās īpašībās, mēs Tavā vārdā kristīti un Tevi augsti teiksim mūžīgi mūžos.

Vissvētā Dievadzemdētāja, glāb mūs.

Caur Tevi,  Dievadzemdētāja Jaunava, tas Kungs ir atnācis pasaulē, elles dziļumus izārdījis un mums mirstīgiem dāvinājis augšāmcelšanos, tāpēc lai slavējam Viņu mūžīgi.

Visu nāves varu iznīcinājis Tavs Dēls, ak Jaunava, ar Savu augšāmcelšanos, kā stiprais Dievs mūs Sev līdz ir paaugstinājis un Dievam līdzīgus darījis; tādēļ lai Viņu dziesmās teicam mūžīgi.

 

9. dziesma.

Pants: Mana dvēsele teic augsti dzīvības devēju Kristu, Kas trešā dienā no kapa augšāmcēlies.

Irmoss: Celies, topi apgaismota tu, jaunā Jeruzaleme! Jo Tā Kunga godība uzlec pār tevi. Priecājies tagad un esi līksma, Ciāna, un Tu, Šķīstā Dievadzemdētāja gavilē, dēļ Tā augšāmcelšanās, Kas no Tevis ir piedzimis.

Pants: Kristus ir jauns Lieldienas jērs, viens dzīvs upuris, tas Dieva Jērs, Kas pasaules grēkus nes.

Ak, cik dievišķīgi, cik mīlīgi un ļoti saldi Tavi vārdi, Kristus! Tu patiesi solījies būt pie mums līdz pasaules galam! Šos vārdus par stipru cerības enkuru turēdami, mēs, ticīgie ļaudis, priecājamies.

Pants: Marija Magdalēna pie kapa pietecēja un Kristu ieraudzījusi, vaicāja Viņam kā dārzniekam.

Ak Kristus, Tu Liels un Vissvēts Lieldienas jērs! Ak Gudrība, Dieva Vārds un spēks! Dod mums jo pilnīgi dalību ņemt pie Tevis Tavas valstības nebeidzamā dienā.

Pants: Eņģelis Dieva Svētītai sacīja: Esi sveicināta Tu, Šķīstā Jaunava, es saku  atkal, esi sveicināta! Tavs Dēls, mirušos uzcēlis, Trešā dienā no kapa augšām cēlās; ļaudis, priecājieties.

Vissvētā Dievadzemdētāja, glāb mūs.

Tevi, Jaunava, mēs ticīgie vienprātīgi teicam svētīgu: Esi sveicināta Tu, tā Kunga Durvis, esi sveicināta Tu, dzīvības Pils! Esi sveicināta Tu, kuras dēļ mums šodien atspīdējis gaišums caur Tā  Augšāmcelšanos, Kas no Tevis ir piedzimis.

Gavilē un līksmojies, Dieva iepriecinātā Valdniece, Tu dievišķīgās Gaismas Durvis, jo nu Jēzus, Kas bija nogājis kapā, ir atspīdējis spožāk par Sauli un visus ticīgos apgaismojis.

 

Eksapostilārijs.

Miesā aizmidzis kā mironis, ak Ķēniņ un Kungs, Tu trešā dienā esi augšāmcēlies, Ādamu no iznīcības uzcēlis un nāvi iznīcinājis, ak neiznīcīgais Lieldienas Jērs, pasaules Pestītājs! (3 reizes.)

 

Slavēšanas stihiras. 1. meldiņš.

Visi, kam dvaša, lai slavē to Kungu. Teiciet to Kungu debesīs, teiciet Viņu augstībā. Tev, Dievs, dziesma pieklājas.

Teiciet Viņu, visi Viņa eņģeļi, teiciet Viņu, visi Viņa karapulki: Tev, Dievs, dziesma pieklājas.

Teiciet Viņu par Viņa lielo varu, teiciet to Kungu Viņa lielās augstības dēļ.

Mēs teicam Tavas pestījošās ciešanas, ak Kristus, un godājam Tavu augšāmcelšanos.

Teiciet Viņu ar skanīgām bazūnēm, teiciet Viņu ar stabulēm un koklēm.

Vienīgais visvarenais Kungs! Tu krusta mokas esi izcietis un nāvi iznīcinājis, un no miroņiem augšāmcēlies, dod mums mierīgu dzīvošanu.

Teiciet Viņu ar bungām un stabulēm, teiciet Viņu ar stīgām un svilpēm.

Ar Tavu augšāmcelšanos, Kristus, Tu elli esi uzvarējis un cilvēku uzmodinājis; tad nu dari mūs cienīgus ar šķīstu sirdi Tevi teikt un slavēt.

Teiciet Viņu ar skaņiem pulkstenīšiem, teiciet Viņu ar gavilēšanas pulkstenīšiem. Visi, kam dvaša, lai slavē to Kungu!

Slavēdami Tavu dievišķīgu pazemošanos, mēs teicam Tevi, Kristus: jo pasaules pestīšanas dēļ Tu esi piedzimis no Jaunavas un neesi šķīries no Tēva, kā cilvēks esi cietis un labprāt krusta mokas panesis: no kapa esi augšāmcēlies, it kā no kādas pils iziedams. Kungs, slava Tevim!

 

Stihiras. 5. meldiņš.

Pants: Lai Dievs ceļās, lai Viņa ienaidnieki top izklīdināti.

Šodien svētā Pasha mums ir atspīdējusi; Pasha jauna, svēta, Pasha noslēpumiem pilna, Pasha augstiteicamā, Pasha Kristus tas Glābējs, Pasha nenoziedzīga, Pasha dārga, ticīgo Pasha, Pasha, kas paradīzes durvis mums atver, Pasha, kas visus ticīgos iesvētī

Pants: Izdzen tos, it kā dūmi top izklīdināti.

Jūs, prieka sludinātājas sievas, nāciet no parādīšanās un Ciānai sakiet:   Saņem  no  mums   prieka  vēsti  par Kristus augšāmcelšanos; gavilē, dej un priecājies, Jeruzaleme, redzot Ķēniņu Kristu kā līgavaini no kapa izejam.

Pants: Tāpat bezdievīgie ies bojā Dieva priekšā, bet taisnie priecāsies.

Mirres nesējas sievas, rītā agri piegājušas pie dzīvības devēja kapa, atrada eņģeli uz akmens sēžam, un Tas, uz tām runādams, sacīja: ko jūs meklējiet dzīvo pie mirušiem? Ko raudat par To, kas neiznīcīgs trūdos? Ejiet un pasludinājiet to Viņa mācekļiem.

Pants: Šī ir tā diena, ko tas Kungs ir darījis, priecāsimies un līksmosimies tajā.

Ak jaunā Pasha! Pasha, tā Kunga Pasha! Augsticienījamā Pasha mums ir atspīdējusi. Ak Pasha! Lai  apkampjam cits citu ar prieku. Ak Pasha! No bēdām glābšana; jo šodien Kristus ir atspīdējis no kapa, it kā no pils, ar prieku piepildījis sievas, sacīdams: Stāstiet apustuļiem.

Slava Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam Āmen.

Augšāmcelšanās diena! Lai apskaidrojamie prieka svētkos. Lai apkampjam cits citu, lai saucam visus par brāļiem un augšāmcelšanās dēļ lai piedodam visu tiem, kas mūs ienīst, un tā lai saucam: 

Kristus no miroņiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis, un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis.

Mums arī Viņš dāvināja mūžīgu dzīvību, tādēļ, zemē mezdamies, godāsim Viņa augšāmcelšanos trešā dienā.